3
* Wamolegei Sia: Olelesu 10:9-10Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Goe meloa dedei moma! Amasea, Isala:ili dunuma olelela masa!”
Amalalu, na lafi dagale, E da meloa bioi na moma:ne i. Gode amane sia:i, “Dunu egefe! Meloa bioi Na iabe goe moma! Dia hagomo sadima:ne moma.” Amalalu, na mai dagoi. Ea hedai da agime hano ea hedai agoai nabi. Amalalu, Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Di asili, Isala:ili dunuma, Na dima sia:i amo huluane olelema. Na da ga fi amo da sia: hisu sia:be, ilima di hame asunasisa. Be dia fidafa Isala:ili fi ilima asunasisa. Na da di gasa bagade ga fifi asi gala ilia gasa bagade sia: dia hame nababe, ilima asunasisa ganiaba ilia naba:loba. Be Isala:ili fi dunu huluanedafa da dia sia: ilia hame nabimu. Ilia da Na sia: amolawane hame nabimu. Ilia huluane da gasa fili higasa.
Be wali Na da dia hou afadenene, di da bu ilia hou defele gasa fi amola gasa bagade hamomu. Na da dia hou ga:nasi igi agoane amola igi debesu gasa bagade agoane hamomu. Amo odoga:su dunuba:le mae beda:ma.”
10 Gode da eno amane sia:i, “Dunu egefe! Noga:le nabima! Amo Na dima sia:be liligi mae gogolema! 11 Amalalu, dia fi dunu mugululi asi ilima olelela masa. Amane sia:ma, ‘Ouligisudafa Hina Gode, da dilima amane sia:sa’. Ilia da dia sia: nabimu o hame nabimu, amo mae dawa:ma.”
12 Amalalu, Gode Ea A:silibu da na oule heda:i. Amola na baligia guma:di sia: gasa bagade nabi, amane, “Hebene ganodini esalebe Hina Gode Ea Hadigi nodone gaguia gadoma!” 13 Na da esalebe liligi, ilia fo ganodini ougiaga dababe amo ea ga: nabi. Amola emo sisiga:i ahoabe ilia ga: da gasa bagade bebeda:nima agoai nabi. 14 Hina Gode Ea A:silibu da gasa bagadewane, na gaguia gadole oule asi. Na amola da ougi amola higale dawa:i galu. 15 Amalalu, na da Dela:ibibe moilai (Giba Hano bega: dialu moilai amo ganodini mugululi misi dunu da esalu) amoga doaga:le, eso fesuale esalu. Bai na ba:i liligi amola nabi liligi dawa:beba:le, gasa hame galu.
Hina Gode Da Isigiele Sosodo Ouligisu Hou Hamoma:ne Ilegei
(Sia:alalo 33:1-9)
16 Amo eso fesuale baligili, Hina Gode da nama amane sia:i, 17 “Dunu egefe! Na da di Isala:ili fi sosodo ouligima:ne ilegesa. Sisasu sia: Na dima sia:be, ilima alofele ianoma. 18 Na da wadela:i hamosu dunu ema bogosu imunusa: fofada:sea, di da ema ea hou afadenene bu esalusu lama:ne, sisamu da defea. Be di da ema hame sisane iasea, Na da di amo dunu ea medole legesu dunu agoai ba:mu. 19 Be di da wadela:i hamosu dunuma sisane iasea, be e da wadela:i hou hame fisisia, e da wadela:i hamosu dunu defele bogosu ba:mu. Be di da sisane iabeba:le, bogosu hame ba:mu.”
20 Dunu noga:i da ea noga:i hou fisili, bu wadela:i hou hamosea, amola Na da ea hou dawa:ma:ne adoba:sea, di da ema hame sisane iasea, e da bogomu. E da ea wadela:i hou amogaba:le bogomu. Na da ea musa: moloi hou hamoi amoma hame dawa:mu. Be di da ema hame sisane iabeba:le, Na da di amo dunu ea medole legesu dunu agoai ba:mu.
21 Be di da dunu noga:i amoma wadela:i hou mae hamoma:ne sisane iasea, amola e da dia sia: nabasea amola wadela:i hou hame hamosea, ali galu da bogosu hame ba:mu.”
Isigiele da Sia:mu Gogolei Ba:mu
22 Hina Gode da na dogo ganodini gasa bagade hamosu. E nama amane sia:i, “Wa:legadole, gadili asili, fagoga gudu sa:ima. Na da dima amogudu sia:mu.”
23 Amaiba:le, na da asili fagoga gudu sa:ili, Hina Gode Ea hadigi ba:i. Na da Ea hadigi Giba Hano bega: ba:i, amo defele bu ba:i. Na da odagi guduli, osoba diasa:i.
24 Be Gode Ea A:silibu da nama aligila dabeba:le, na wa:legadolesi. Hina Gode da nama amane sia:i, “Di diasua asili, logo ga:sili, esaloma. 25 Dunu egefe! Eno dunu da di gadili ahoasa:besa:le, efega la:la:gilisimu. 26 Di da amo odoga:su dunuma sisane sia:sa:besa:le, Na da di mae sia: baouma:ne, dia gona:su gadolesimu. 27 Amasea, na da dima sia:sea, di da bu sia: gelema:ne gasa iasea, di da Na, Ouligisudafa Hina Gode, amo Na sia:i liligi ilima olelemu. Dunu oda ilia da nabimu amola dunu oda ilia da dima ba:sola:mu. Bai ilia da lelele odoga:su dunu fi.”

*3:1: Wamolegei Sia: Olelesu 10:9-10