23
Wadela:i Hamosu Dalusi
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Dalusi aduna esalu. Ela da a:finia Idibidi sogega esalu, dunu da elama dawa:digi dagoi, amola ela da hina: da:i bidi lasu uda hamosu. Magobo ea dio da Ouhoula (ea fedege da Samelia soge) amola eya ea dio da Ouhouliba (ea fedege da Yelusaleme). Na da ele galu lale, mano lalelegei.
Ouhoula da Na:, be ea wadela:i lasu hou hame fisi. E da ema dawa:digisu Asilia dunu ilima gilisili golamusa: bagade hanai galu. Ilia da dadi gagui ouligisu dunu, abula nina: hamoi haisewe amoga ga:i. Huluane da hosi da:iya fila heda:le ahoasu. E da amo Asilia dadi gagui ouligisu dunu amola gilisili golale, amola ilima bagade hanaiba:le, e da Asilia ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadoiba:le, ea hou hi ledo hamoi. E da Idibidi ganodini, wadela:i lasu hou muni hemosu, amo mae yolele, hamonanu. E da a:finia ganini, dunu da ema gilisili golasu dawa:digi. Ilia da e da hina: da:i bidi lasu uda defele dawa:i. E da ea Asilia dawa:digisu dunu ilima bagade hanaiba:le, Na da e ilima iagai. 10 Ilia da ea abula gigisa:le fasili, nabado yolesili, ea mano huluane fane legei. Amalu, ilia da eme gegesu gobihei bagade amoga fane legei. Uda huluane da ea bogobeba:le, ema doaga:i hou udigili sia: dasu. 11 Ea eya Ouhouliba da amo hou ba:i dagoi. Be ea wadela:i hanai lasu hou da eaba Ouhoula amo ea hou bagade baligi. 12 E amola da Asilia dadi gagui ouligisu dunu, abula nina: hamoi haisewe amoga ga:i amola hosi da:iya fila heda:le ahoasu, ilima gilisili golamusa: hanai bagade galu. 13 Na ba:loba, e da udigili hi hanaiga adole lasu hou hamonanu. Amola, e da eaba ea hou defele wadela:le hamosu.
14 - 15 E da wadela:i hou dewane hamonanu. E da Ba:bilone ouligisu ilia ifaga dobea damana dununa debei, amo da ulasuga unasi amola abulaga bulu idiniginisi amola abula habuga ilia dialumaga figisi, amo ba:beba:le, ilima hanai galu. 16 E da amo ba:beba:le, ili gilisili golamusa: bagade hanai galu. E da ilima sia: alofele iasu dunu asunasi. 17 Ba:bilone dunu da ema gilisili golamusa: misi. Ilia da ema bagadewane gilisili golabeba:le, e da ea hanai gumini ilima hihi. 18 Amalalu, e da ea wadela:i lasu hou amola da:i nabadowane mae gogosiane dunu huluane odagiaba:le ahoasu. Na da eaba wadela:i houba:le higa:i amo defele, ea hou higasu. 19 E da wadela:i lasu hou baligili hamoi. E da a:finia Idibidi sogega degabo hamoi amo defele hamoi. 20 E da ema dawa:digi dunu amo ilia sema bagade da dougi ea sema agoai, amoma bagade hanasu. 21 Ouhouliba! Di da dia musa: wadela:i adole lasu hou Idibidi sogega hamoi (amogai dunu da dia dodo lala bugisu, amola di da dia dunu hame dawa:digisu hou amo degabo fisi) amo bu hamomu bagade hanai galu.
Gode da eya ufi amoma Fofada:nanu Se Bidi Imunu Sia:i
22 Defea! Ouhouliba! Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dima amane sia:sa, ‘Di da dima dawa:digisu dunuma wali higasa. Be amo dunu Na da dima ougima:ne hamomu, amola di sisiga:ma:ne, ili oule misunu. 23 Na da Ba:bilone dunu, Ga:ledia:ne dunu, Bigode dunu, Sioua dunu, Goua dunu, amola Asilia dunu huluane oule misunu. Na da ayeligi ouligisu dunu amola dadi gagui ouligisu dunu amola dadi gagui ouligisu bagade amo da hosi da:iya fila heda:le ahoa, amo huluane gagadole, oule misunu. 24 Ilia da dadi gagui gilisisu bagade, amola ‘sa:liode’ bagohame amola hosiga hiougi liligi gaguli ahoasu amo oule misini, ga (north) la:di amoga dima doagala:mu. Ilia da gaga:su liligi amola gaga:su habuga gaga:iwane, dima sisiga:mu. Na da di ilima iagamu, amola ilia da ilia malei defele dima fofada:mu. 25 Ilia dima ougiwane se ima:ne, Na da logo doasimu. Bai Na amola da dima ougiba:le. Ilia da dia mi amola ge hedofalesilalu, dia mano huluane fane legemu. Dafawane! Ilia da mano huluane lale, esalumuna: laluma gobesimu. 26 Ilia da dia abula gisa:le fasili, dia nina: hamoi liligi lamu. 27 Di Idibidi esalua amonini wadela:i lasu hou amola gegebole sia:ne bagade hamosu. Be amo logo Na da hedofamu. Di da ogogosu ‘gode’ ili bu hame ba:mu, amola Idibidi ea hou bu hame dawa:mu.”
28 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da di, dunu fi amo di da bagadewane higasa, ilima iagamu. 29 Ilia da di bagadewane higabeba:le, dia liligi di da hawa: hamone lai, amo huluane lamu. Ilia dia abula gisa:le fasili, hina: da:i bidi lasu uda defele, da:i nabado agoane yolesimu. 30 Di da wadela:i lasu hanaiba:le, amola da:i bidi lasu hou dawa:beba:le, amo logo di fawane fodoi. 31 Di da diaba ea hou amoma fa:no bobogei. Amaiba:le, Na da ema se bidi iasu defele, dima imunu.”
32 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa,
“Di da diaba ea faigelei amoga waini hano manu.
Amo faigelei da bagade amola osodogone gala.
Dunu huluane da dima higale oufesega:mu.
Bai faigelei da nabai dagoi.
33 Amo faigelei (diaba Samelia ea faigelei)
da wadela:lesisu amola beda:igia:su amoga nabai gala.
Amo nasea, di da bagadewane da:i dione feloale masunu.
34 Di da amo waini hano nanu, faigelei da ebelele hafoga:i dagoi ba:mu.
Faigelei da goudane, di da sosoa:i amoga dia bida:igi fofa:gimu.
Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.”
35 Wali, Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Di Nama gogolele amola baligi fa:iba:le, di da dia wadela:i lasu hanai hou amola dia da:i hodo bidi lasu hou amo hamobeba:le, se bagade hahanini nabimu.”
Gode da Dalusi Aduna elama Fofada:nanu Se Ima:ne Sia:i
36 Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Di da Ouhoula amola Ouhouliba amolama fofada:musa: momagebela:? Ela da baligili wadela:le hamobeba:le, elama diwaneya udidima! 37 Ela da fedege agoane, ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadobeba:le, inia dunu adole lasu hou hamosu. Amola, mano ela da Nama lalelegei, amo medole lelegesu. Ela da Na manolali amo ogogosu “gode” liligima gobele salasu.
38 Be amo fawane hame. Ela da Na Debolo Diasu ledo hamoi amola Sa:bade eso malei Na hamoi, amo wadela:lesi. 39 Eso amogalawane ela da Na mano fuga:le, ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima gobele sali, ela Na Debolo amoga misini ledo hamoi dagoi.
40 Eso enoenoi ela da dunu badilia esala, amo elama misa:ne sia:musa:, sia:na ahoasu dunu asunasi. Amalalu, amo dunu da elama misi. Ela da hano ulasili, siba:le ulasu uli, nina: hamoma:ne, su gaga:su. 41 Ela da fila heda:su fafai ida:iwane amoga fisu, amola ilia liligi legesu fafai amo da:iya, liligi ida:iwane gala, mogili da gabusiga: manoma amola olife susuligi (amo Na da elagili i) amo dialebe ba:su. 42 Dunu gilisisu amo ilia hahawane gugulubi da nabasu. Ilia da dunu eno hafoga:i sogega esalu, amo elama oule misi. Ilia da ela loboga nabu ga:si amola ela dialumaga habuga ida:iwane figisi.
43 Amola Na da Nisu amane sia:i, ‘Asilia dunu da uda amo da wadela:i lasu bagade hamobeba:le, gasa hame ba:sa, amoma wadela:i lasu hou hamonanebe. 44 Ilia da wadela:i da:i bidi lasu uda amoma enoenoia buhagisu. Ilia da Ouhoula amola Ouhouliba (wadela:i hina: da:i bidi lasu uda) elama buhagisu. 45 Moloi hamosu dunu da elama disili sia:mu. Bai ela da inia dunu adole lasu amola medole legesu hou hamosu.”
46 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Ela beda:ma:ne amola ela liligi gegena lama:ne, dunu wa:i elama oule misa. 47 Dunu wa:i da ela igiga medoma:mu amola gegesu gobihei sedadega ela doagala:ma:mu amola ela mano medole legema:mu amola ela diasu ulagisima:mu. 48 Isala:ili fi soge huluane amo ganodini, Na da wadela:i lasu hou hedofamu. Amasea, uda huluane da ela inia dunu adole lasu hou defele mae hamoma:ne, sisasu agoane ba:mu. 49 Amola dalusi aduna, alia:! Alia da wadela:i lasu hou hamobeba:le, amola ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadobeba:le, Na da alima se bidi imunu. Amasea, alia da Na da Ouligisu Hina Godedafa dawa:mu.”