29
Ya:igobe da La:iba:ne ea Diasuga Doaga:i
Ya:igobe da asili, eso maba la:idi soge amoga asi. E da hano nasu uli dou gisi soge ganodini diala, amoga doaga:i. Amo uli dogoi gadenene, sibi gilisisu udiana dialebe ba:i. Sibi gilisisu da amo uli dogoiga hano nasu. Uli dogoi da gele bagadega ga:i dagoi.
Hou da agoane galu. Sibi gilisisu da uli dogoiga doaga:laloba, sibi ouligisu dunu da gele bagade amo bebesole, hano nasu amo sibima olelesu. Hano nanu, sibi ouligisu da uli dogoi gele bagadega bu ga:su.
Ya:igobe da sibi ouligisu dunuma amane adole ba:i, “Dilia da habidili misibila:?”
Ilia da bu adole i, “Ninia da Halane soge dunu.”
E da bu adole ba:i, “Dilia da La:iba:ne, Na:iho ea aowa amo dawa:bela:?”
“Ma! Ninia dawa:!” ilia amane sia:i.
Ya:igobe amane adole ba:i, “E da hahawane esalabala?”
Ilia bu adole i, “E da hahawane esala! Ba:ma! Idiwi La:isele, La:iba:ne ea uda mano a:fini da ea sibi gilisisu oule manebe goea!”
Ya:igobe da amane sia:i, “Wali da esomogoa fawane. Amaiba:le, sibi amo diasuga gilisimu da hamedei. Dilia sibi ilima hano dili ianu, bu gisi sogega oule masunu da defea.”
Ilia da bu adole i, “Amai da hame hamomu! Sibi gilisisu huluane da doaga:sea fawane, ninia da gele bagade bebesole, sibi ilima hano dili imunu.”
Ya:igobe da ilima sia: daloba, La:isele da ea sibi gilisisu oule misini, doaga:i dagoi.
10 Ya:igobe da La:isele amo ea daiya La:iba:ne ea sibi oule manebe ba:loba, e da hano nasu uli dogoi amoga asili, gele bebesole, sibi ilima hano dili i.
11 Amalalu, e da La:isele amo nonogoi, amola hahawane bagadeba:le, dinanu. 12 E da La:iselema amane adole i, “Na da dia ada esoa:bi, Lebega ea mano.”
La:isele da ea ada amo adomusa: hehenane asi. 13 La:iba:ne da esoa:bi Ya:igobe misi dagoi amo nababeba:le, hehenane, ema doaga:le, nonogone, hi diasuga oule asi. Ya:igobe da ea hou huluane ema olelei. 14 Amalalu, La:iba:ne da amane sia:i, “Dafawane! Di da na fi dunu maga:me afae amoga hamoi.” Ya:igobe da oubi afae amoga ea diasuga esalu.
Ya:igobe da La:isele amola Lia lama:ne, La:iba:nema Hawa: Hamosu
15 La:iba:ne da Ya:igobema amane sia:i, “Di da na fi dunuba:le na hawa: hamosu udigili hamomu da defea hame galebe. Di da bidi habodayane lama:bela:?”
16 La:iba:ne da uda mano aduna esala. Magobo mano da Lia amola eno da La:isele.
17 Lia ea si da gasa hame galu. Be La:isele ea da:i hodo da noga:iwane ba:i.
18 Ya:igobe da La:iselema bagade magesa:i. Amaiba:le e da La:iba:nema amane sia:i, “Na da La:isele amo lamusa:, ode fesuale dima hawa: hamomu da defeala:?”
19 La:iba:ne da bu adole i, “Na da dunu enoma imunu higa:i. Dima fawane imunu. Nama ouesaloma!” 20 Ya:igobe da ode fesuale La:isele lama:ne hawa: hamosu. E da ema bagade asigiba:le, amo ode da eso bagahame defele ba:i.
21 Amalalu, Ya:igobe da La:iba:nema amane sia:i, “Na ode da gidigi dagoi. Na da dia mano lamu galebe.” 22 Amaiba:le, La:iba:ne da uda lasu lolo Nasu bagade hamoi. E da dunu huluane misa:ne sia:i. 23 Be gasia, e da La:isele fisili, Lia amo Ya:igobema oule misi. Amalalu, Ya:igobe da Lia amo gilisili golai. 24 (La:iba:ne da ea udigili hawa: hamosu a:fini Siliba amo Lia hi hawa: hamomusa:gini i dagoi.) 25 Golale hahabe, Ya:igobe da uda da ema gilisili golai da La:isele hame be Lia ba:i. E da La:iba:nema asili amane sia:i, “Di da abuli amo hou nama hamobela:? Na da La:isele lamusa: hawa: hamoi dagoi. Di da abuliba:le nama ogogobela:?”
26 La:iba:ne da bu adole i, “Ninia hou guiguda: da ninia magobo uda mano bisili dunuga lama:ne iaha. Fa:no eno uda mano iaha. 27 Be uda lasu lolo nasu hi afae da dagosea, defea, na da La:isele amola dima imunu. Be amo lama:ne, di da na hawa: hamosu ode fesuale eno hamoma.”
28 Ya:igobe da amo hamomu sia:i. Amalalu, hi afae aligili, La:iba:ne da ea mano La:isele amo ema i. 29 (La:iba:ne da ea udigili hawa: hamosu a:fini ea dio amo Biliha amo La:isele fidimusa: i.) 30 Ya:igobe da La:isele amo gilisili golai. Ea magesa:i hou ema da ea asigi hou Lia ema baligi dagoi. Amalalu, e da La:iba:ne ea hawa: hamosu ode fesuale eno hamoi.
Ya:igobe ea Manolali Lai
31 Hina Gode da Ya:igobe ea hou amo La:iselema bagade asigi amola Liama fonobahadi asigi amo ba:beba:le, Gode da Liama mano lama:ne logo fodoi. Be La:isele da aligime esalu. 32 Lia da abula agui, dunu mano lalelegei. E amane sia:i, “Hina Gode da na se nabasu ba:i dagoi. Wali nagoa da nama asigimu.” Amaiba:le, e da dio asuli amo Liubene (Se Nabasu Ba:i) 33 Amalalu, e da bu eno abula agui ba:i. Dunu mano eno da lalelegele, Lia da amane sia:i, “Hina Gode da Ya:igobe da nama hame asigi amo nababeba:le, mano nama i.” Amaiba:le, amo manoma e da Simione (Nabasu dunu) dio asuli.
34 E da bu eno abula agui. Dunu mano eno lai. E amane sia:i, “Wali na da dunu mano udiana laiba:le, nagoa da nama la:gi dagoi ba:mu.” Amaiba:le, e da amo manoma Lifai (La:gi) dio asuli. 35 Amalalu, e da abula agui, dunu mano eno lai. E da amane sia:i, “Wali na da Hina Godema nodomu.” Amaiba:le, e da amo manoma Yuda (Nodosu) dio asuli. Amalalu, e da mano lasu yolesi.