38
Yuda amola Da:ima
Amalu, Yuda da yolalali amo yolesili, ea na:iyado Hila (Adala:me moilai dunu) amo ea moilaiga esalumusa: asi. Amoga e da Ga:ina:ne a:fini, (Siua ea mano) amo gousa:i. Amo a:fini e da lai dagoi. E da ema dunu mano lai amo ea dio E. Yuda idua da bu abula agui ba:i. E da eno dunu mano lai. E da ema dio asuli amo Ouna:ne.
Amalalu, e da dunu mano eno lai amo Sila. Amo mano da lalelegeloba, Yuda da A:gasibi moilaiga esalebe ba:i.
Ea magobo mano E, amo ea lama:ne, Yuda da a:fini ea dio amo Da:ima ilegei. Be E (Yuda ea mano) da wadela:i hamosu dunu. Hina Gode da ea hou hahawane hame ba:i. Amaiba:le, Gode da E fane legei dagoi. Amalalu, Yuda da E ea eya Ouna:ne ema amane sia:i, “Di amola dia ola didalo amo gilisili golama. Dia ola da mano buga:i ba:ma:ne, houdafa ema hamoma.” Be Ouna:ne da amo mano lalelegemu da ea mano hame ba:mu amo dawa:i galu. Amaiba:le, e da ea ola didalo amoga gilisisia, e da ea ami udigili osoboga sogadigi. Ea ola mano buga:i da hame lalelegema:ne, agoane hamoi.
10 Hina Gode da amo hou hahawane hame ba:i. Amaiba:le, Gode da Ouna:ne amola fane legei.
11 Amalalu, Yuda da ea awa Da:ima ema amane sia:i, “Di da dia ada amo ea diasuga buhagima. Nagofe Sila amo da asigilama:ne, ouesaloma.” E da Sila amola ea ola defele Godema fane legemu amo beda:iba:le amane sia:i. Amalu, Da:ima da ea diasuga buhagi.
12 Fa:no agoane, Yuda ea uda da bogoi. E da didigia:lalu, Yuda amola ea na:iyado Hila (Adala:me dunu) da Dimina sogega asi. Amoga Yuda ea sibi da hinabo damunanebe ba:i. 13 Dunu eno da Da:imama ea awa Yuda amo da Dimina ea sibi hinabo damumusa: ahoanebe olelei dagoi. 14 Amaiba:le, Da:ima da ea didalo abula afadenene, ea odagi amo abula sawa: figisu amoga dedebole, Ina:ime moilai logo holeiga fi esalu. Ina:ime da Dimina ahoasu logoga dialu. Yuda ea ufi mano Sila, da asigilai dagoi, be e da Da:ima hame lai, amo Da:ima da dawa:i galu.
15 Yuda da Da:ima ba:beba:le, ea odagi da dedeboiba:le, e da aie heda:i uda amo dawa:i galu. 16 Yuda da logo bega: ema asili, amane adole ba:i, “Defea! Di bidi lamu defei da adila:?” (Amo da ea awa e da hame dawa:i galu.)
Da:ima da ema amane adole ba:i, “Di da nama adi ima:bela:?”
17 E bu adole i, “Na da goudi mano dima iasimu.”
Da:ima da amane sia:i, “Defea! Be liligi fonobahadi amo goudi fa:no iasimu ilegema:ne hidadea nama ima.” 18 E bu adole ba:i, “Na da adi ima:bela:?”
E bu adole i, “Dia ilegei hamomusa: gobele ga:su amola ea efe amola dia dagulu di gaguli mabe amo nama ima.” Amo liligi e da Da:imama i. Amalalu, ela da gilisili golai, amola Da:ima da abula agui ba:i. 19 Da:ima da ea diasuga asili, ea abula sawa: figisu fadegale, ea didalo eboboi abula bu sali.
20 Yuda da goudi iasima:ne, amola ea liligi i amo Da:imama bu samogema:ne, ea na:iyado Hila amo asunasi. Be Hila da hogoi helele, amo uda hame ba:i. 21 E da Ina:ime dunu ilima amane adole ba:i, “Aie heda:i uda amo da logo bega: esalu, amo da habila:?”
Ilia bu adole i, “Guiguda: da aie heda:i uda hamedafa esalu.”
22 E da Yudama buhagili amane sia:i, “Na da hogoi helele hame ba:i. Moilai dunu da aie heda:i uda hamedafa esalu sia:i.”
23 Yuda da amane sia:i, “Defea! Mae dawa:ma! E da na liligi lamu da defea. Dunu eno da ninima oufesega:mu da defea hame. Na da ema bidi imunusa: dawa:i galu. Be di da e hame ba:i.”
24 Oubi udiana asili, dunu afae da Yudama amane sia:i, “Dia awa Da:ima da wadela:le hamoi. E da wali abula agui ba:sa.”
Yuda da amane sia:i, “E gadili oule asili, bogoma:ne laluga ulugagima.”
25 Ilia da e gadili gaguli asili, e da ea awa Yuda ema sia: adole iasi, “Amo liligi amo gobele ga:su, ea efe amola dagulu ba:ma! Amo liligi ea eda amo hamoiba:le na da abula agui ba:sa.”
26 Yuda da amo liligi da ea liligi dawa:i galu. E amane sia:i, “Dafawane! Ea hou da defea. Nisu da wadela:le hamoi. Na gofe Sila amo e lama:ne sia:mu da defea galu.” Amalalu, Yuda da Da:imama bu hamedafa gilisili golai.
27 Ea mano lamu eso da doaga:loba, e da mano aduna lamu agoane ba:i. 28 E da mano lalaloba, mano afae da ea lobo gadili ligiagai. Mano lasu fidisu uda da amoga yoi efe la:gili amane sia:i, “Amo da magobo lalelegei.” 29 Be e da ea lobo bu hiougia ganone amola ea na:iyado da magobo lalelegei. Amalalu, mano lasu fidisu uda da amane sia:i, “Di da agoane gadili bosona asi!” Amaiba:le, ilia da ema Bilese (gadili bosona ahoa) dio asuli. 30 Amalalu, ea eya amo ea lobo da haliga:me efe la:gi, amo da lalelegei. Ilia da ema dio amo Sila (eso mabe haliga:i ba:sa) asuli.