30
Yuda Dunu Ilia da Idibidi amoma Gousa:su Hamoi, amo da Hamedei Liligi
Hina Gode da sia:i dagoi, “Yuda fi ilia ouligisu dunu da wadela:lesi dagoi ba:mu. Bai ilia da Nama odoga:sa. Ilia da ilila: ilegesu amo fa:no bobogesa be Na da amo ilegesu hame hamoi. Ilia da gousa:su amo Na da higa:i hodosa, amo hamosa amola wadela:i hou mae fisili hamonana. Ilia da Na olelesu mae adole ba:le, udigili Idibidi fi ilia fidisu lala ahoa. Ilia da Idibidi ili gaga:musa: hanaiba:le, Idibidi hina bagade ea hou dafawaneyale dawa:sa. Be Idibidi hina bagade da gasa hameba:le, ilia gaga:mu hamedei agoane ba:mu. Amola Idibidi fi ilia gaga:su hou da wadela:lesisu liligi agoane ba:mu. Yuda dunu ilia alofesu sia:ne iasu dunu, ilia da Idibidi moilai bai bagade amo Soua:ne amola Ha:inisi amoga doaga:i dagoi. Be Yuda fi dunu da hohonosu fi (Idibidi) amo ilia dafawaneyale dawa:beba:le, se fawane nabimu. Bai ilia da fidisu hanai be Idibidi da ili hame fidimu.
Gode da ohe fi hafoga:i soge gagoe (south) amoga esala, ilia hou agoane olelesa, “Alofele iasu dunu da ha lai soge amo ganodini ahoa. Amo soge ganodini, laione wa:me amola bogosu gasonasu saya:be amola hagili ahoasu hanome (dala:gone) da esala. Ilia dougi amola ga:mele amo da:iya muni bagade iasu liligi, dunu fi amo da ilima fidisu ima:ne sia:mu da hamedei, ilima ima:ne gaguli ahoa. Idibidi fi ilia fidima:ne iasu da hamedei liligi. Amaiba:le, na da Idibidi amoma “Hamedei Dala:gone” dio asuli dagoi.
Hame Nabasu Fi Dunu
God da nama na da Isala:ili dunu ilia hou buga ganodini dedema:ne sia:i. Bai ilia wadela:i hou dedei dagoi, amo da dialoma:ne E sia:i. Ilia da mae fisili, Godema odoga:sa, amola ogogosa, amola Hina Gode Ea olelesu hame naba, agoane hamonana.
10 Ilia balofede dunu ilima ouiya:ma:ne sia:sa. Ilia da amane sia:sa, “Moloidafa hou amo ninima mae olelema. Ninia ge noga:ma:ne, ninia nabimu hanai liligi fawane ninima olelema. Nini waha hanai dawa:i liligi amo fawane lalegagumu.
11 Gasigama! Ninia logo mae ga:ma! Ninia da dilia hadigi Isala:ili Gode Ea hou nabimu higa:i gala mabu.”
12 Be hadigi Isala:ili Gode da amane sia:sa, “Dilia da higale Na sia: hame naba. Dilia da gegesu amola ogogosu fawane hamosa. 13 Dilia da wadela:i hou hamosa. Dilia da gagoi dobea gado gagula heda:i amoga da goudagagala:i agoane. Dilia da mugului dagoi ba:mu. 14 Dilia da ofodo osoboga hamoi goudane fifi fonobahadi hamoiba:le, amoga nasubu gasa:le gadomu o hano dimu da hamedei.
15 Ouligisudafa Hina Gode, Isala:ili fi ilia hadigi Gode, da Ea fi dunuma amane sia:sa, “Nama sinidigima! Bu Na hou gebe dafawaneyale dawa:ma! Amasea, dilia da bu gasa bagade amola gaga:i dagoi ba:mu.” Be dilia da Ema sinidigima:ne higasa.
16 Be amomane dilia da hehenasu hosi da:iya fila heda:le, dilia ha lai ilima hobeamusa: dawa:lala. Dafawane! Dilia da hobeamu da defea. Dilia hosi ilia hehenasu hou da defele dilia dawa:lala. Be dili se bobogesu dunu ilia hehenasu da dilia hosi ilia hehenasu hou baligisa. 17 Dilia ha lai dunu afadafa ba:sea, dilia 1000 dunu da hobeamu. Amola dilia ha lai dunu biyale gala ba:sea, dilia huluanedafa da hobeamu. Dilia dadi gagui wa:i da wadela:lesili, hamedafa ba:mu. Eso gosa:gisu ea ifa bugi amo hisu fawane agolo da:iya bugi dialebe, amo fawane dialebe ba:mu. 18 Be Hina Gode da dilima asigima:ne ouesala. E da eso huluane moloidafa hou fawane hamonanebeba:le, E da dilima asigima:ne momagesa. Nowa da Hina Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le lalegagusia, da hahawane bagade.
Gode da Ea Fi Dunuma Hahawane Dogolegele Hamomu.
19 Dilia dunu Yelusaleme amo ganodini esala da fa:no bu hame dimu. Hina Gode da asigisa amola dilia da Ema E fidima:ne wele sia:sea, E da nabimu. 20 Hina Gode da dilima se ima:ne, gasa bagade bidi hamosu imunu, be E da dilima olelema:ne amo bidi hamosu ganodini dilima gilisili esalebe ba:mu. Amola E ba:ma:ne, dilia da bu hame hogoi helemu. 21 Dilia logoga ahoasea, udigili ahoabeba:le dilia logo fisili lobodafa o lobo fofadi amoga ahoasea, dilia da dilia baligiga Ea sia: amane nabimu, “Logo da goea! Dilia amo ganodini masa!” 22 Dilia da dilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi (amo da silifa amola gouli amoga legei) amo lale amola dilia da ledo liligi galagasa, amo defele galadigimu. Dilia da amane sia:mu, “Ninia bu ba:mu higa:i gala mabu.”
23 Dilia da hawa: bugisia, Hina Gode amo heda:ma:ne, gibu imunu. Amola dilia da ha:i manu bagade faimu amola dilia bulamagau da gisi ha:i manu bagade ba:mu.
24 Bulamagau amola dougi amo da dilia ifabi osobo gidinasa, amo da ha:i manu noga:idafa bagadewane manu ba:mu. 25 Eso amoga dilia ha lai ilia moilai gagili sali amo dilia suguli lasea, amola ilia fi dunu medole lelegesea, amo esoga hano da goumi huluane amola agolo huluane amoga yogosa:imu. 26 Oubi da eso ea hadigi defele diga:mu. Amola eso ea hadigi da nabuane agoane bagamu. Eso afae amoga, eso ea hadigi da eso nabuane gala ilia hadigi defele ba:mu. Hina Gode da Ea fi ilima fa:gini i. Be eso amoga, amo fofa:gi da sosone amola uhinisini hamoi dagoi ba:mu.
Gode da Asilia Fi ilima Se Imunu
27 Hina Gode Ea gasa bagade hou amola Ea hadigi da sedagawane ba:sa. Lalu amola lalu mobi da Ea ougi olelesa. E sia:sea, Ea sia: da laluga nesa agoane ba:sa. 28 E bisimusa:, E da fo asuna ahoa. Amo da hano heda:le, liligi huluane gaguli ahoa, agoane ba:sa. Amo da fifi asi gala gaguli ahoasea, wadela:lesisa. Amola ilia wadela:i hamomusa: ilegesu amo wadela:sa. 29 Be dilia! Gode Ea fi dunu! Dilia da hahawane ba:mu amola dilia da sema lolo nabe gasia gesami hea:sa amo defele gesami hea:mu. Dunu ilia da Hina Gode (Isala:ili fi ilia Gaga:su dunu) amo Ea Debolo Diasuga faludi dunana ahoasea, hahawane ba:sa, amo defele dilia da hahawane ba:mu.
30 Hina Gode da dunu huluanedafa nabima:ne, Ea hadigi sia: sia:mu. Amola dunu huluanedafa dawa:ma:ne, Ea gasa bagade ougi hou olelemu. Lalu sawa:, gibu bagade, mugene amola gibu nawa:li agoane da ba:mu. 31 Asilia dunu da Hina Gode Ea sia: nabasea, amola Ea se iasu lasea, ilia da beda:i bagade ba:mu. 32 Hina Gode da ili fananawane, Ea Fi dunu da gesami agoane ilibu dumu amola sani baidama dumu. Gode Hisu da Asilia dunu ilima gegenanumu. 33 Hemonega, Gode da Asilia hina bagade gobema:ne, lalu bagade momagei dagoi. Amo da lugudu amola ba:de bagade amola lalu ifa da legele, bagadewane didisa heda:i. Hina Gode Ea mifo amoga lalu sawa: misini amo lalu didilalebe ba:mu.