BISISU
(Da:i Sia: - Judges; Modu - Gunalaia Taudia; Bisini - Hetman)
Hidadea Sia:
Bisisu Buga da Isala:ili dunu ilia hou Ga:ina:ne soge ganodini olelesa. Ilia da bu Gode Ea hou noga:le lalegaguiba:le, Gode da ili noga:le fidi. Ilia da Ga:ina:ne soge fi ilima doagala:lalu, Ga:ina:ne soge huluane lai dagole, amo ganodini fi esalu. Amo esoga, ilia da hina bagade hame galu, be bisisu da Isala:ili fi ouligisu. Amo ouligisu dunu da fofada:su hou fawane hame hamosu, be ilia da dadi gagui dunu ilima bisilua esalu. Bisisu afae ea dio amo Sa:masane da gasa bagade hou hamosu. Ea sia: da Sia:alalo 13 asili 16 amo ganodini dedei diala.
Bai bagade amo buga ganodini dedei diala da Isala:ili dunu da mae hohonone Godema fa:no bobogebeba:le, ilia da hahawane esalu. Be ilia da Gode Ea hou fisiagale, amola hame nabasu hou hamobeba:le, ilia da hedolowane wadela:lesi dagoi ba:i. Gode da wadela:i hou amoma gilisimu da hamedeiba:le, E da Isala:ili dunu fi amo yolesi dagoi. Amalalu, ilima ha lai dunu da ili hasalasi. Be Gode Ea hou da asigidafa, amola E da gogolema:ne olofosu bagade dawa:. Amaiba:le, amo buga ganodini ninia da Isala:ili dunu ilia dafasu fawane hame ba:sa. Be ilia da ilia wadela:i hou amoma gogosia:iba:le, fofada:loba, amola Godema sinidigibiba:le, Gode da hedolowane ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoi, amola ilia da hahawane gaga:su ba:i dagoi.
Sia: dedei
Ga:ina:ne Soge Ganodini Hou
1 Amalalu, Yosiua da bogoi...Sia:alalo 1:1 - 2:10
2 Isala:ili Bisisu Dunu...Sia:alalo 2:11 - 16:31
3 Eno hou da Isala:ili Dunuma Doaga:i...Sia:alalo 17:1 - 21:25
1
Bisisu
Yuda fi amola Simiane fi da hina bagade Adounaibisege Gagulaligi
Yosiua da bogobeba:le, Isala:ili fi dunu ilia da Hina Godema amane adole ba:i, “Ninia fi habo da bisili Ga:ina:ne dunuma doagala:ma:bela:?”
Hina Gode da bu adole i, “Yuda fi da bisili doagala:musa: masunu da defea. Ilia da amo soge amoma ouligisu esaloma:ne, Na da hamomu.” Yuda fi dunu da Simiane dunu ilima amane sia:i, “Ania da soge anima ilegei amogai wa:i asili, Ga:ina:ne dunuma gegemu. Amalalu, ninia da dili sigi asili, soge da dilima ilegei amoga doagala:musa: masunu.”
Amaiba:le, Simiane fi amola Yuda fi da gilisili gegemusa: asi. Hina Gode da ela fidibiba:le, ela da Ga:ina:ne dunu amola Belisaide dunu ili hasalasi. Ilia da Bisege moilaiga 10,000 dunu agoane fane legei dagoi. Amogai, ilia da hina bagade Adounaibisege ba:le, ema gegei. E da hobea:i, be ilia da ema fa:no bobogele, gagulaligi. Ilia da ea lobo bi amola emo bi damuni fasi dagoi. Adounaibisege da amane sia:i, “Na da hina bagade70agoane ilia lobo bi amola emo bi damuni fasili, ilia da na ha:i manu fafai haguduga daladaloba nasu. Na da ilima hamoi defele, wali Gode da nama hamoi dagoi.” Ilia da e Yelusaleme moilai bai bagadega oule asili, amola amogai e da bogoi dagoi.
Yuda fi dunu da Yelusaleme Moilai bai bagade amola Hibalone Moilai bai bagade Hasasali
Yuda fi dunu da Yelusaleme moilai bai bagade amo doagala:le, suguli lai dagoi. Ilia da dunu huluane medole legele, moilai amo laluga ulagisi dagoi. Amalalu, ilia da Ga:ina:ne dunu (amo da agolo soge, goumi fonobahadi soge amola hafoga:i soge gagoe (south) dialu amo ganodini esalu), ilima doagala:musa: asi. 10 Ilia da Ga:ina:ne dunu amo da Hibalone moilai bai bagade (ea musa: dio da Gilia:de Aba) amo ganodini esalu amoga doagala:musa: wa:i asi. Amogawi, ilia da Sisai sosogo fi, Ahaima:ne sosogo fi amola Da:lamai sosogo fi, ili hasasali.
Odeniele da Dibe Moilai bai bagade amo Hasali
(Yosiua 15:13-19)
11 Amalalu, Yuda fi dunu da Dibe moilai bai bagade (amo esoga Dibe ea dio da Gilia:de Sifa) amoga doagala:musa: wa:i asi. 12 Yuda dunu afae ea dio amo Ga:ilebe da amane sia:i, “Nowa dunu da Gilia:de Sifa moilai bai bagade fi ili hasalasisia, na da nadiwi A:igasa: ema imunu.” 13 Ga:ilebe eya Gina:se amo ea mano Odeniele da amo moilai amo hasali dagoi. Amaiba:le, Ga:ilebe da idiwi A:igasa:, ea lama:ne i dagoi.
14 Uda lamu eso amoga, Odeniele da A:igasa: ema e da ea edama soge edegema:ne ha:giwane sia:i dagoi. A:igasa: da dougi da:iya fila heda:i amoga aligila sa:ili, Ga:ilebe da ema, “Di da adi lamu?” amane sia:i. 15 A:igasa: da bu adole i, “Na da dima gu hano lamu galebe. Soge amo di da nama i, da hafoga:i soge amo ganodini diala.” Amaiba:le, Ga:ilebe da ema agoloa gado amola umia gudu gu hano ema i dagoi.
Yuda Fi amola Bediamini Fi Ilia Hasalasu Hou
16 Mousese aowa (Ginaide dunu) amo egaga fi dunu da Yuda dunu sigi Yeligou moilai bai bagade (amo ganodini gumudi sala bagohame ba:i) amo fisili, asili wadela:i hafoga:i sogebi ea dio amo A:ila:de (Yuda soge amo ganodini) A:malege dunu amola gilisili esalu. 17 Yuda fi dunu da Simiane fi dunu amola gilisili wa:le asili, Ga:ina:ne dunu Sifa:de moilaiga fi dunu amo doagala:le, hasali. Ilia da amo moilai gagabusu aligima:ne ilegele, wadela:lesi dagoi. Amola ilia amoma dio gaheabolo asuli, amo Homa.
18 - 19 Hina Gode da Yuda dunu fidibiba:le, ilia da agolo soge huluane suguli lai dagoi. Be moilai bai bagade amo Ga:isa, A:siegelone, Egelone amola soge amo moilai bai bagade sisiga:i, ilia da hame suguli lai. Amo moilai dunu fi hano wayabo bega: esalu, da ouli sa:liode bagohame gagui. Amaiba:le, Isala:ili dunu da amo fi dunu gadili sefasimu hamedei ba:i. 20  * Yosiua 15:13-14Mousese ea sia:i defele, ilia da Hibalone moilai bai bagade amo Ga:ilebema i dagoi. Ga:ilebe da amo moilaiga A:ina:ge egaga fi udiana galu, amo gadili sefasi. 21  Yosiua 15:63; 2 Sa:miuele 5:6; 1 Hou Olelesu 11:4Be Bediamini fi dunu da Yebiusaide dunu Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalu, hame sefasi. Amola wali eso, Yebiusaide dunu amola Bediamini fi dunu da Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini gilisili esala.
Ifala:ime Fi dunu amola Ma:na:se Fi dunu da Bedele Moilai Hasali
22-23 Ifala:ime fi dunu amola Ma:na:se fi dunu da Bedele moilai (amo esoga, ea dio da Lase) amoma doagala:musa: wa:i asi. Hina Gode da ili fidi. Ilia desega ahoasu dunu asunasi. 24 Ilia da dunu afae Bedele moilai fisili ahoanebe ba:i. Ilia da ema amane sia:i, “Di da Bedele moilai ganodini golili sa:imu logo ninima olelesea, ninia da dima se hame imunu.” 25 Amaiba:le, e da golili sa:imu logo ilima olelei. Ifala:ime dunu amola Ma:na:se dunu ilia da dunu, uda amola mano huluane amo moilai ganodini esalu, amo medole legei dagoi. Be ilia da dunu amo da ilima logo olelei, amola ea sosogo fi hame fane legei.
26 Fa:no, e da Hidaide sogega asili amogai moilale fi. Amoga e da Lase dio asuli amola amo dio da amo moilai bai bagade ea dio wali diala.
Dunu Fi amo Isala:ili dunu ilia Gadili Hame Sefasi
27  Yosiua 17:11-13Ma:na:se fi da dunu amo da moilai bai bagade amo Bede Sia:ne, Da:inage, Do, Ibilia:me, Megidoa amola eno gadenene moilai amo ganodini esalu hame sefasi. Be Ga:ina:ne dunu da amo moilai bai bagade ganodini esalu. 28 Be Isala:ili dunu ilia gasa heda:le, ilia da amo Ga:ina:ne dunu ilia udigili hawa: hamosu dunu hamoma:ne logei. Be ilia da amo dunu huluane gadili hame sefasi. 29  § Yosiua 16:10Ifala:ime fi dunu da Ga:ina:ne dunu amo Gise moilai bai bagade ganodini esalu, amo gadili hame sefasi. Amaiba:le, Ga:ina:ne da Ifala:ime dunu amola gilisili esalebe ba:i. 30 Sebiulane fi dunu da dunu amo da Gidalone moilai bai bagade amola Na:ihalale moilai bai bagade amo ganodini esalu, gadili hame sefasi. Amaiba:le, amo moilai bai bagade ganodini, Ga:ina:ne dunu da Isala:ili dunu gilisili esalu, amola ilia da Isala:ili dunu ilia udigili sesele hawa: hamosu dunu agoane esalu. 31 A:sie fi dunu da dunu amo da A:gou, Saidone, Ala:be, A:gasibi, Heleba, A:ifege amola Lihoube amo moilai bai bagade ganodini esalu, hame sefasi. 32 Be A:sie fi dunu da Ga:ina:ne dunu gadili hame sefasiba:le, amo dunu gilisili esalebe ba:i. 33 Na:fadalai fi dunu da dunu amo da Bede Semese moilai bai bagade amola Bede A:ina:de moilai bai bagade amo ganodini esalu, hame sefasi. Be Na:fadalai fi dunu da amo Ga:ina:ne dunu gilisili esalu, amo da ilia udigili sesele hawa: hamosu dunu hamoi dagoi. 34 Be A:moulaide dunu da Isala:ili fi afadafa (amo da Da:ne) ilia noga:i umi sogega misunu logo ga:i dagoi. Amola Da:ne fi dunu da agolo sogega esalu. 35 Amola A:moulaide dunu da mae fisili, moilai amo A:idialone, Sia:ilibimi amola Hilese Goumi amoga esalu. Be Ifala:ime fi amola Ma:na:se fi da ilima ouligisu esalebe ba:i amola ilia da amo Isala:ili fi ilia udigili hawa: hamonanu.
36 Sila moilai bai bagadega gagoedi (north), Idomaide dunu fi ilia soge alalo da A:gala:bimi goumi adobo gigadofa ahoasu amodili asi.

*1:20: Yosiua 15:13-14

1:21: Yosiua 15:63; 2 Sa:miuele 5:6; 1 Hou Olelesu 11:4

1:27: Yosiua 17:11-13

§1:29: Yosiua 16:10