4
Debola amola Bela:ge
Ihade da bogobeba:le, Isala:ili dunu da bu eno Hina Godema wadela:i hou hamosu. Amaiba:le, Hina Gode da logo doasibiba:le, Ya:ibini (Ga:ina:ne hina bagade amo da Ha:iso moilai bai bagade ouligisu) da ili hasali. Ya:ibini ea dadi gagui ouligisu da Sisela. E da Halosede Dienadaile moilaiga esalu. Ya:ibini da sa:liode ouliga hamoi amo 900 gagui galu. E da ougiwane gasafiwane ode 20 amoga Isala:ili dunu ouligisu. Amalalu, Isala:ili dunu da Hina Godema fidima:ne wele sia:i dagoi.
Uda afae amo ea dio Debola (La:bidode idua) da balofede uda (Gode Sia: alofesu uda) esalu. E da Isala:ili dunu ilima fofada:su ouligisu esalu. Ea hou da agoane. Lama amola Bedele moilai gilisisu Ifala:ime agolo soge ganodini gala, amo dogoa sogebi gumudi agoai ifa ea ougia e da fili, Isala:ili dunu da ea fidisu sia: lamusa: masu
Eso afaega, e da Bela:ge (Abinoa:me egefe. E da Gidese moilai bai bagade, Na:fadalai soge ganodini esalu) amo ema misa:ne sia:i. Debola da ema amane sia:i, “Hina Gode, Isala:ili dunu ilia Gode, da dima amane hamoma:ne sia:sa, ‘Di da Na:fadalai fi amola Sebiula:ne fi amoga dunu 10,000 lale, ili Da:ibo Goumiga oule masa. Na da Ya:ibini ea dadi gagui hina ouligisu Sisela amo dilima gegema:ne Gisione Hano amoga oule misunu. E da sa:liode amola dadi gagui bagohame gagui dialebe ba:mu. Be Na da di fidimuba:le, di da e hasalimu.’ ”
Amalalu, Bela:ge da Debolama bu adole i, “Di da na sigi ahoasea, na da masunu. Be di da hame sigi ahoasea, na da hame masunu.”
Debola da amane sia:i, “Defea! Na da ani masunu. Be di da Sisela amoma hasali, ilia da hame sia:mu. Bai Hina Gode da Sisela amo uda afae amoma medole legema:ne imunu.” Amaiba:le, Debola da Bela:ge sigi asili, Gedese moilai bai bagadega doaga:musa: asi. 10 Bela:ge da Sebiula:ne fi amola Na:fadalai fi amo Gedese moilai bai bagadega misa:ne wele sia:i. Amola dunu 10,000 da ema fa:no bobogei. Debola da e sigi asi. 11 Amo esoha, Ginaide dunu ea dio amo Hibe da Ginaide dunu eno fisili, ea hawa:i fisu diasu amo Gidese moilai gadenene gagui. E da ouge ifa Sa:na:nimi sogega amo gadenene falifai. Ginaide dunu da Houba:be (Mousese ea bai) amo egaga fi.
12 Sisela da Bela:ge da Da:ibo Goumiga asi, amo nabi dagoi. 13 Amalalu, e da ea sa:liode 900 agoane amola ea dadi gagui dunu huluane Halosede Dienadaile amoma misa:ne wele sia:i. Amalalu, e da ili Gisione Hano amoga asunasi. 14 Amalalu, Debola da Bela:gema amane sia:i, “Masa! Hina Gode da di oule bisili ahoa. Wali eso E da Sisela hasalima:ne hou dima i dagoi.” Amaiba:le, Bela:ge da ea 10,000 dunu amo Da:ibo Goumi hagudu amoga oule asi. 15 Bela:ge amola ea dadi gagui da Siselama doagala:loba, Hina Gode da hamobeba:le, Sisela, ea sa:liode amola dadi gagui da beda:iba:le uguguli doula agoane asi. Sisela da ea sa:liode amo fisili, emoga hobea:i.
16 Bela:ge da sa:liode amola dadi gagui huluane sefasili, Halosiede Dienadaile amoga doaga:i. E da Sisela ea dadi gagui dunu huluane medole legei. Dunu afae esalebe hame ba:i. 17 Sisela da hobeale, Ya:iele (Ginaide dunu Hibe amo idua) amo ea abula diasuga doaga:i. Bai Ha:iso hina bagade Ya:ibini amola Hibe ea sosogo fi da olofoiwane esalu. 18 Ya:iele da gadili asili, Sisela amoma amane sia:i, “Na abula diasu ganodini golili misa. Mae beda:ma!” Amaiba:le, e da ganodini golili sa:ili, Ya:iele da e wamoaligimusa:, abulaga dedeboi. 19 E da Ya:ielema amane sia:i, “Na da hano hanai galebe. Hano nama ima.” Ya:iele da goudi gadofo nodomeiga gebo dodo maga:me disu amo doasili, ema dodo maga:me i. Amalalu, e da Sisela wamoaligima:ne, bu dedebosi. 20 E da Ya:ielema amane sia:i, “Di da abula diasu logo ga:su amogawi ouleloma. Dunu da misini amola ‘dunu da esalabela:iya’ adole ba:sea, ‘hameyeiya’ fawane sia:ma.” 21 Sisela e da bagadewane helebeba:le, gola dialebe ba:i. Amalalu, Ya:iele e da wamo gogoli misini, ha:ma amola abula diasu gagumusa: goge agei lale, Sisela ea dialuma gele dabaga dabasalili, osoboga doasa:i ba:i. 22 Bela:ge da Sisela hogomusa: manoba, Ya:iele da ema gadili yosia:musa: ahoanoba, amane sia:i, “Guiguda: misa! Na da dunu di hogosa, amo dima olelemu.” Amaiba:le, e da abula diasu ganodini golili sa:ili, Sisela amo ea dialuma sone osoboga dabagala:le, bogoi dagoi dialebe ba:i.
23 Amo esohaga, Gode da fidiba:le, Isala:ili dunu da Ya:ibini, Ga:ina:ne hina bagade amo hasalasi. 24 Ilia da mae yolesili gebe minibagei ahoanawane, ilia ha lai dunu da huluane gugunufinisi dagoi ba:i.