7
Gidione ea da Midia:ne Fi Dunu amo Hasali
Eso afaega, Gidione amola ea dadi gagui dunu huluane hahabedafa wa:legadole, wa:i asili, Ha:ilode hano bubuga:su amo gadenene ha wa:i fi. Midia:ne fi dunu ilia hawa:i fisu da Isala:ili fi ilia fisisu amo gadili guga Moule Agolo fago amo gadenene dialebe, amogawi ba:i. Hina Gode da Gidionema amane sia:i, “Na da dilia Midia:ne fi dunu ili hasalasima:ne fidimu. Be di sigi aligisu dunu da bagohamedafa ba:sa. Isala:ili dunu ilia da ilisu Midia:ne fi dunu hasali, amo sia:sa:besa:le, amola Nama hame nodosa:besa:le, * Mousese ea Malasu 20:8Isala:ili dunuma amane sia:ma, ‘Nowa dunu da beda:i galea, e da ea diasuga buhagimu da defea. Be ninia mogili da Gilia:de Goumia esalumu.’ ” Amaiba:le, dunu22,000 agoane da ilia diasuga buhagi. Be dunu 10,000 da ouesalu.
Amalalu, Hina Gode da Gidionema amane sia:i, “Wali amola dia dunu idi da bagohamedafa ba:sa. Dia ili huluane hanoa gudu amogai oule sa:ima. Amogai na da ili momogilisimu. Na da dunu afae dia sigi masa:ne sia:sea, e da masunu. Be Na da eno dunu mae masa:ne sia:sea, e da hame masunu.” Gidione da ea dunu amo hanoa oule sa:ili, Hina Gode da ema amane sia:i, “Nowa dunu ilia da wa:me agoane hano leba:le nasea, amola nowa ilia da muguni bugili hano nosone nasea, amo dia mogima.”
Dunu 300 agoane da hano amo loboga ofodalu leba:le nasu. Be dunu eno huluane da muguni bugili, hano nosona dasu.
Hina Gode Ea da Gidionema amane sia:i, “Na da di fidimuba:le, di amola dunu 300 amo da hano loboga ofodalu leba:le nasu, amo fawane da Midia:ne dunu fi ili hasalasimu. Eno dunu huluane ilia diasuga buhagima:ne sia:ma.” Amalalu, Gidione da amo dunu 300 amo fawane esaloma:ne sia:i. Eno huluane e da ilia diasuga buhagima:ne asunasi. Be Gidione amola amo dunu 300 da liligi sagosu, amola dalabede huluane gegedole legei.
Amo gasia, Hina Gode da Gidionema amane sia:i, “Wa:legadole, Midia:ne hawa:i fisu amo doagala:ma! Na fidimuba:le, dia da ili osa:la heda:mu. 10 Be di da beda:iba:le, doagala:mu hamedei ba:sea, di amola dia hawa: hamosu dunu Fiula, Midia:ne dunu ilia fia amo gudu sa:ima.
11 Amogawi, alia da ilia fada:i sia: dalebe nabimu. Amasea di da ilima mae beda:iwane doagala:mu.” Amaiba:le, Gidione amola ea hawa: hamosu dunu Fiula da ilia ha lai dunu hawa:i fisu bega: gudu sa:i.
12 Midia:ne fi dunu, A:malege fi dunu amola hafoga:i soge fi dunu da fago ganodini fiafia:i esalebe ba:i. Ilia wa:i da danuba: wa:i agoane ba:i. Idimu hamedei agoai ba:i. Ilia ga:mele idi da sa:iboso hano wayabo bagade bega: dialebe amo defele ba:i. 13 Gidione da Midia:ne awali asili fisisu amoga doaga:loba, e da Midia:ne dunu afae ea fi dunu ilima ea simasia ba:i liligi adolalebe nabi. E da amane adolalu, “Na da simasia agoane ba:i. Bali agi ga:gi gasui da bebesola asili, ninia fisisu amo ganodini misini, abula diasu afadafa fai. Abula diasu da mugululi sa:ili, bana:na sa:i ba:i.” 14 Ea fi dunu da ema bu adole i, “Dafawane! Goe da Isala:ili dunu Gidione, Youa:se egefe amo ea gegesu gobihei sedade olelesa. Bai eno da hame gala. Gode da Gidione ninia Midia:ne fi dadi gagui huluane ili hasalasima:ne, logo doasi dagoi.”
15 Gidione da amo simasia ba:i amola amo ea bai nabaloba, e da ea muguni dudugini sa:ili, Godema nodone sia:ne gadoi. Amalalu, e da Isala:ili dunu ilia awalia asili fisisu amoga bu asili, Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Wa:legadoma! Hina Gode da nini Midia:ne dadi gagui ilima osa:la heda:ma:ne logo doasi dagoi.” 16 E da ea fi dunu 300 amo udiana agoane momogi. E da dunu huluane afae afae ilima dalabede amola ganagu osoboga hamoi i dagoi. 17 E da ilima amane sia:i, “Na da Midia:ne fisisu bidiga doaga:sea, dilia na hou ba:lalu amo defele hamoma. 18 Na amola na dunu gilisisu da ninia dalabede fulabosea, dilia amola hawa:i fisu fiafia:le esala amo sisiga:le, dilia dalabede fulabole, bagadewane amane wele sia:ma, ‘Ninia da Hina Gode amola Gidione elamagale gegesa.’ ” 19 Gidione amola ema fa:no bobogesu dunu 100 agoane da gasimoga Midia:ne amola A:malege ilia fisisu bega: doaga:i. Ilia amo fisisu sosodo aligisu dunu da afadenei dagoi ba:i. Amalalu, ilia da dalabede fulaboi amola osobo ganagu ilia lobo ganodini gagui amo goudai. 20 Gidione ea fi aduna eno da amo defele hamoi. Ilia da ilia hanu amo ilia lobo fofadi amoga gaguli amola ilia dalabede lobodafa amo ganodini gaguli, amane wele sia:i, “Gobihei bagade Hina Gode amola Gidione elamagale gegemusa: gala.” 21 Gidione ea fi dunu da fisisu sisiga:le lelu. Amola ha lai dadi gagui dunu da beda:iba:le, wele sia:nanu, hobea:i. 22 Gidione ea dunu da dalabede fulabolalu, Hina Gode da Midia:ne dunu ilia dogo ganodini olelebeba:le, ilia da sama eno ea sama amoma doagala:i. Ilia da Sa:leda:ne moilaiga doaga:musa: asili, Bedesida moilai amola A:ibele Mihoula moilai (Da:bade soge gadenene) amoga doaga:i. 23 Amalalu Gidione da Na:fadalai fi, A:sie fi amola Mana:se fi aduna ilima misa:ne sia:nanu, ilia da Midia:ne dunu sebobogelalu. 24 Gidione da sia: adola ahoasu dunu asunasi. Ilia da Ifala:ime agolo soge amoga lalu, amane sia:i, “Midia:ne dunuma gegemusa:, gudu sa:ima. Ilia da Yodane Hano amola hano huluane asili Bedebala amoga doaga:sa, amo ilia mae degema:ne, noga:le ouligima.” Ilia da Ifala:ime dunu huluane gagadomusa: sia:i, amola ilia da hano huluane amo Yodane Hano amola hano huluane asili, Bedebala amoga doaga:su, amo huluane gagulaligi. 25 Ilia da Midia:ne hina dunu aduna amo Oulebe amola Siebe gagulaligi. Ilia da Oulebe amo Oulebe Igi sogebi amoga fuga:i. Amola ilia da Siebe amo Siebe Waini Fage Labugisu amoga fuga:i. Ilia da mae fisili, Midia:ne dunu sefasilalu. Gidione da asili, Yodane Hano ea eso mabe la:idi amoga esalu. Isala:ili dunu da Oulebe amola Siebe ela dialuma damuni, gaguli asili, Gidionema i.

*7:3: Mousese ea Malasu 20:8