13
Sa:masane
Isala:ili dunu da bu Hina Godema wadela:le hamoi. Amaiba:le, E da ilima se iasu. Gode da Filisidini dunu fidibiba:le, ilia da Isala:ili fi ilima ode 40 amoga hinawane esalu. Amogalu, dunu ea dio amo Manoua esalu, e da Soula moilai bai bagadega esalu. E da Da:ne fi dunu. Ea uda da mano mae lalewane, aligime esalu. Hina Gode Ea a:igele dunu da ema misini, amane sia:i, “Di da aligime esalu, be wali di da abula aguni, mano lalelegemu. Dawa:ma! Waini hano, adini amola sema ha:i manu mae moma. * Idisu 6:1-5Dia mano lalelegesea, ea dialuma hinabo mae damuma. Eso huluane yolesi dialoma. Bai e da eno dunuma afafane, Gode Ea ilegele momogili gagai Na:salaide dunu esalumu. E da Isala:ili dunuma gaga:su dunu ba:mu. Ilia da Filisidini ouligisu fisili, hahawane laloma:ne, e da hamomu.” Amalalu, amo uda da asili, egoa amoma amane sia:i, “Gode Ea hawa: hamosu dunu da nama misi. E da Gode Ea a:igele dunu, gasa bagade agoane ba:i. E da habidili misi, na da ema hame adole ba:i. Amola e da ea dio amo nama hame adole i. Be e da nama agoane olelei. Na da abula agui ba:mu, amola dunu mano lalelegemu. E da nama, na da waini hano amola adini mae moma:ne sia:i, amola sema ha:i manu mae nawane sia:i. Bai amo dunu mano lalelegemu da Godema i mano, e da ea esalebe eso huluane amoga momogili gagai Na:salaide dunu esalumu.” Amalalu, Manoua da Godema sia:ne gadoi, amane, “Hina Gode na da Dima adole ba:sa. Dia hawa: hamosu dunu Di da asunasi, amo ania mano lalelegesea ani da adi hamoma:bela:, amo anima olema:ne, dia hawa: hamosu dunu bu asunasima.”
Gode da Manoua ea adole ba:i defele hamoi dagoi. Manoua idua da ifabia ga esalu, amola a:igele dunu da ema misi. Be Manoua da amoga hame lelu. 10 Amaiba:le, uda da hehenane, ema amane sia:i, “Ba:la misa! Dunu da gasida nama misi, amo da nama bu misi dagoi.” 11 Manoua da wa:legadole, idua asi fa:no bobogei. E da a:igele dunu ema amane sia:i, “Na uda amoma sia: dalu, amo dunu da dila:?” A:igele da bu adole i, “Ma!” 12 Amalalu, Manoua da amane sia:i, “Dia sia:i amo didibi ania ba:sea, amo dunu mano da adi hamoma:bela:? Ea esalebe ahoanusu hou da haboda:i esaloma:bela:?” 13 A:igele da bu adole i, “Dia uda da na sia:i huluane defele hamoma:mu. 14 Waini efe fage ha:i manu liligi huluane mae moma:ne, na da sia:i. E da waini hano amola adini sema ha:i manu maedafa moma:ne, na sia:i. Na sia:i liligi huluanedafa, ea hamoma:ne sia:ma.” 15 - 16 Manoua da amo dunu da Gode Ea a:igele dunu amo hame dawa:i. Amaiba:le, e da ema amane sia:i, “Wahadafa mae masa. Ania da goudi mano dima imunusa:, gobemu.” Be a:igele dunu da bu adole i, “Na da hame ahoasea, dia ha:i manu hame manu. Be di da goudi mano gobemusa: dawa:sea, defea, amo Hina Godema imunusa: gobele salima.” 17 Manoua da a:igele dunuma amane sia:i, “Dia dio anima adoma. Bai dia sia: da dafawaneyale ba:sea, ania da dia dio amoma nodomusa: adomu.” 18  Mui 32:29Be a:igele dunu da bu adole i, “Dia da abuli na dio dawa:musa: hanabela:. Na dio da fofogadigisu bagade liligi.”
19 Amalalu, Manoua da goudi mano lale, amo amola gagoma gilisili oloda da:iya Hina Godema ima:ne, gobele sali. Amalalu, Manoua amola idua da balalebe lelu, Hina Gode da gasa bagade musa: hame ba:i hou hamoi. 20 - 21 Lalu gona:su da oloda amoga heda:lebe ba:loba, Manoua amola idua da agoane ba:i. Hina Gode Ea a:igele dunu da lalu gona:su amo ganodini Hebene diasuga heda:lebe ba:i. Amalalu, Manoua da amo dunu da Hina Gode Ea a:igele dunu dawa:iou. E amola ea uda da osoboga diasa:ili, ilia odagi da osoboga doaga:i. Ela da amo a:igele dunu bu hame ba:i. 22 Manoua da iduama amane sia:i, “Ania da dafawane bogomu galebe. Bai ania da Gode ba:i dagoi.”
23 Be ea uda da amane sia:i, “Hina Gode da ani medomu hanai ganiaba, E da ania gobele salasu hame lala:loba. Amola E da Ea adoi liligi amola hou anima hame olelela:loba.” 24 Uda da dunu mano lalelegei. E da ema Sa:masane dio asuli. Amo mano da asigilalu, amola Hina Gode da e hahawane dogolegelewane fidisu. 25 E da Da:ne ea fifilasu moilai amo ganodini esaloba (amo sogebi da Soula amola Esadoule dogoa dialu) amoga Hina Gode da Ea gasaga ema muni gasa bagade iasu.

*13:5: Idisu 6:1-5

13:18: Mui 32:29