Fofagini Disu
(Da:i Sia:-Lamentations; Modu – Lalohisihisi; Bisini – Krai)
Hidadea Sia:
Fofagini Disu Meloa da gesami biyale gala gilisili dedei. Yelusaleme moilai bai bagade da ode 586 Y.H.M. amoga gugunufinisi dagoi ba:i. Ninia da amo buga da Yelemaia ea dedeiyale dawa:sa. E da Yelusaleme da wadela:lesi dagoi dawa:beba:le, fofagini dinanawane dedei. Amo meloa ganodini, da:i dioi bagade hou da ba:sa. Be gilisili dedei da dafawane hamoma:beyale hahawane hou amola Godema dafawaneyale dawa:su hou. Wali amola, Yu dunu da ode huluanega ha:i mae nawene, didiga:su hamonana. Amola ilia Yelusaleme 586 Y.H.M. ode amoga wadela:lesi dagoi bu dawa:sea, ilia da Fofagini Disu Meloa ilia sia:ne gadosu gilisisu ganodini idisa.
Sia: Dedei
1 Yelusaleme ea Da:i Dioi Bidi Hamosu...Sia:alalo 1:1-22
2 Yelusaleme da Se Dabe Lai...Sia:alalo 2:1-22
3 Se Dabe Iasu amola Hahawane Dafawane
Hamoma:beyale Dawa:lusu...Sia:alalo 3:1-66
4 Yelusaleme da Mugului Dagoi Ba:i...Sia:alalo 4:1-22
5 Gode da ilima Asigima:ne, Ilia da
Sia:ne Gadosu...Sia:alalo 5:1-22
1
Fofagini Disu
Yelusaleme ea Da:i Dioi Bidi Hamosu
Yelusaleme da dunu amoga nabaidafa galu. Be wali e da fofagini agoane diala.
Musa: fifi asi gala huluane da ema nodoi. Be wali e da uda didalo agoai gala.
Yelusaleme ea noga:idafa hou da musa: osobo bagade moilai bai bagade huluane baligi dagoi.
Be wali ea dunu huluane da udigili hawa: hamonana.
Daeya ganini asili hahabe huluane e da dinana. Si hano da ea siguluba:le daha.
E da musa: sama bagohame galu.
Be waha afae da e dogo denesimu hame ba:sa.
Emagai dunu da ema hohonone, wali ema ha lai gala.
Yuda fi dunu da hamedei mugululi udigili hawa: hamosu dunu ba:sa.
Ilia ha lai dunu da gasa fili, ili fifi lasu amogai mae esaloma:ne, sefasi dagoi.
Ilia da ga soge ganodini esala. Ilia fifi lasudafa da hame gala.
Ilia ha lai dunu da ili sisiga:iba:le, hobeamu logo hame ba:sa.
Wali da dunu afae da hadigi esoga Debolo Diasuga
sia:ne gadomusa: hamedafa maha.
Uda a:fini amo da musa: amogawi gesami hea:i, wali da se naba.
Amola gobele salasu dunu da gogonomobe fawane.
Moilai bai bagade logo holei huluane da mebu dagoi ba:sa
amola Saione moilai bai bagade da se nabawane diala.
Yelusaleme fi ilia ha lai dunu da ili hasali dagoi.
Amo ha lai dunu da ilia gasaga Yelusaleme gagulaligisa.
Yelusaleme da wadela:i bagohame hamoi dagoi.
Amaiba:le, Hina Gode da ema se dabe i dagoi.
Yelusaleme fi ilia mano da ilia ha lai dunu amoga doagala:le,
sasamogele lale, asi dagoi ba:sa.
Yelusaleme ea isisima:goi ba:su da asi dagoi.
Ea ouligisu dunu da ‘dia’ gebo amo da ha:ga gasa hamedeiba:le,
benea ahoasu dunu iliba:le hobeamu gasa hame agoane ba:sa
Yelusaleme da fofagini mugului dagoi mebui agoane ba:sa.
Be e da ea musa: isisima:goi ba:su hou bu dawa:sa.
Ema ha lai dunu da ema doagala:loba, e da dafai dagoi.
Amola e fidimu dunu afae hame ba:su.
Ema hasanasisu dunu da ea dafabe amo ba:loba, eba:le oufesega:i.
Ema nodosu hou da fisiagai dagoi.
E da da:i nabado gala amola eno dunu da e higale ba:sa.
E da gogosia:iba:le, gogonomusa:, ea odagi wamolegesa.
Yelusaleme da hisu wadela:le bagadedafa hamobeba:le, ledo hamoi dagoi.
Dunu huluane da Yelusaleme moilai bai bagade ea ledo hou amo ba:i dagoi.
Be e da hobea misunu hou mae dawa:le esalu.
Amaiba:le e da gugunufinisili dafai ba:i.
Ea dogo denesimu da hamedei.
Ea ha lai dunu da e hasali dagoi,
Amola e da Hina Godema e fidima:ne, disa wele sia:sa.
10 Ha lai dunu da ea noga:idafa liligi huluane wamolai dagoi.
Hina Gode da amane sema legei, ‘Dienadaile (Yu fi hame) dunu
ilia da Debolo Diasu ganodini masunu da sema bagade.
Be Yelusaleme da ba:lalobawane, ema ha lai da Debolo Diasuga golili sa:i.
11 Yelusaleme fi dunu da ha:i manu hogosa, gogonomosa.
Ilia liligi noga:idafa amoga ilia na:iyadoma,
ha:i manu ili esaloma:ne manusa: bidi lasa.
Yelusaleme moilai bai bagade da disa, amane wele sia:sa,
“Hina Gode! Na ba:ma! Na da baligili da:i dione esala!
12 Dunu huluane da bobaligilalebe, ilima e da disa wele sia:sa, “Na ba:ma!
Na se nabasu defele, dunu afaega da hame ba:i.
Hina Gode da nama ougiba:le, amo se nabasu nama i dagoi.
13 Hina Gode da muagadodili, lalu iasili, amo lalu da na da:i ganodini nenanu.
E da na sa:ima:ne, sanisi.
Amaiba:le, na da osoba gala:la sa:i.
Amalalu, E da na yolesili, na da mae fisili se nabasu nabala.
14 E da na wadela:i hou huluane ba:lalu, amo huluane gilisili,
fedege agoane ‘youge’ hamoi.
E da na wadela:i hou huluane ‘youge’ agoane na galogoaga gisa:ginisisi, amoga na da:i da dioi bagadeba:le, na da:i da gogaya:i ba:i.
Hina Gode da na ha lai dunuma na ianu, na da ilima bu gegemu hamedei ba:i.
15 Hina Gode da na baligili gasa bagade dadi gagui dunu iliba:le oui.
E da na ayeligi dunu wadela:lesima:ne, dadi gagui wa:i asunasi.
E da waini fage hano hamoma:ne ososa:gibi, amo defele na osa:gi.
16 Amaiba:le, na siga si hano da nabale aduga:le daha.
Dunu enoga da na denesimu hamedei.
Na ha lai dunu da na hasali dagoi.
Na fi dunu da liligi gagui hamedafa gala.
17 Na da enoga fidima:ne, lobo ilua:legasa. Be fidimu dunu hame ba:sa.
Hina Gode da nama doagala:ma:ne, la:idi la:idiga ha lai dunu misa:ne sia:i.
Ilia da na ledo hamoi liligi agoane ba:sa.
18 Be Hina Gode Ea hou da moloi fawane.
Bai na da Ea hamoma:ne sia:i nabawane hame hamosu.
Fifi asi gala dunu huluane! Na sia: nabima! Na se nabasu ba:ma!
Na ayeligi dunu amola a:fini huluane da mugululi asi dagoi.
19 Na da na fuligala:su fi dunuma na fidima:ne wele sia:i.
Be ilia da na fidumu higa:i.
Gobele salasu dunu amola ouligisu dunu
ilia da moilai bai bagade logoga esala ha:i manu hogolalu,
be hamedeiba:le udigili bogogia:i.
20 Hina Gode, ba:ma! Na da se bagadedafa nabala!
Fedege agoane, na dogo da faga:i dagoi.
Bai na da na wadela:i hou dawa:beba:le, da:i dioi bagade nabala.
Moilai bai bagade logoga, dunu oda da eno dunu medole legesa.
Amola diasu huluane amo ganodini, bogosu fawane ba:sa.
21 Na gogonomobe nabima! Na dogo denesimu da dunu hame.
Di da amo gugunufinisisu nama iabeba:le, na ha lai dunu ilia da nodosa.
Hahawane eso amo Di da nama ima:ne ilegele sia:i, amo iasima.
Na se nabasu defele, nama ha lai dunuma se bidi ima.
22 Ilia da wadela:i hou baligili hamobeba:le, ilima fofada:nanu,
ilima se bidi imunusa: ilegema.
Di da na wadela:i hou hamoiba:le, nama se bidi i,
amo defele ilima se bidi ima.
Na da bagadewane da:i dioiba:le, gogonomosa.
Na da na dogo ganodini olo bagade gala.”