9
Elane da Gobele Salasu Hou Hamoi
Ilegesu sema hou huluane hamoi dagobeba:le, Mousese da Elane amola egefelali amola Isala:ili ouligisu dunu ema misa:ne sia:i. E da Elanema amane sia:i, “Bulamagau mano gawali amola sibi gawali (noga:idafa amola ledo hamedei) amo lale, Hina Godema gobele salimusa: ima. Bulamagau da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu amola sibi gawali da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobeidafa gobele salasu ba:mu. Amasea, Isala:ili dunu da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele sanasima:ne, goudi gawali lama:ne sia:ma. Amola bulamagau amo da lalelegele, ode afae esalu amola sibi amo da lalelegele, ode afae esalu (amo da noga:idafa, ledo hamedei) Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobeidafa gobele salasu hamoma:ne sia:ma. Amola ilia da bulamagau gawali amola sibi gawali Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne sia:ma. Ilia da Gala:ine Iasu (amoga susuligi da gilisi) amoga gilisili, Hina Godema gobele sanasimu. Ilia da amo hou wali eso hamoma:ne sia:ma. Bai Hina Gode da wali eso ilia E ba:ma:ne misunu.” Ilia da Mousese ea sia:i liligi huluane amo Abula Diasu ea midadi amoga gaguli misi dagoi. Amola fi dunu huluane da gilisili, Hina Godema nodone sia:ne gadoi. Mousese da amane sia:i, “Hina Gode Ea hadigi sinenemegi dilima doaga:ma:ne, E da dilia amo hou hamoma:ne sia:i.” * Hibulu 7:27Amasea, e da Elanema amane sia:i, “Di oloda amoga asili, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu amola Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu amo Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, fi dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, hamoma.
Elane da oloda amoga asili, hi wadela:i hou fadegama:ne, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoi. Elane egefelali da maga:me ema gaguli misi. E da amo ganodini ea lobo sogo gele, ‘hono’ amo da oloda ea hegomaiga gala amoga legei. Maga:me eno dialu amo e da oloda ea baiga sogadigi.
10 Amasea, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, e da oloda da:iya amoga sefe amola fogome ganumui amola habe ea la:idi noga:i amo gobesi. 11 Be hu amola gadofo e da abula diasu gilisisu gadili gobesi.
12 Amasea, e da hi wadela:i hou hahamoma:ne, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne, amo ohe medole legei. Egefelali da amo ea maga:me ema gaguli misini, e da oloda ea la:idi biyadu amoga sogaga:la:gaganoi. 13 Ilia da amo ohe ea dialuma amola eno dadega:i oda amo ema ianu, e da oloda da:iya gobesi.
14 Amasea, e da iga amola emo amo dodofelalu, oloda da:iya Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu liligi amo gado gobesi.
15 Amalalu, Elane da dunudafa ilia iasu amo gobele sali. E da goudi (amo dunudafa ilia mae dawa:le wadela:i hou fadegama:ne gobele salasu hamoma:ne) amo lale, medole legele, hi Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu defele ia dagoi. 16 Amola e da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu ohe amo lale, sema defele Hina Godema iasu. 17 E da Gala:ine Iasu gobele salima:ne, lobo afaega falaua gasa:le lale, amola oloda da:iya gobesi. (amo ilia da eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu amoga gilisi.) 18  Gobele Salasu 3:1-11E da bulamagau gawali amola sibi gawali amo dunudafa ilia Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne medole legei. Egefelalia da maga:me ema gaguli misini, e da amo oloda ea afo biyaduyale amoga sogaga:la:gaganoi. 19 Elane da bulamagau gawali amola sibi gawali ea sefe liligi lale,
20 ohe ela bidegi da:iya ligisili huluane oloda amoga gaguli asi. E da sefe amo oloda da:iya gobesili, 21 Mousese Ea hamoma:ne sia:i defele, bulamagau gawali amola sibi gawali amo ela sogogea amola emodafa amo gobele salasu dunu ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoma:ne, Hina Godema iasudafa ima:ne i.
22  Idisu 6:22-26Elane da gobele salasu hou huluane hamoi dagosea, e da dunu huluane amo da:iya ea lobo ligia gadole, Gode da ilima hahawane dogolegema:ne sia:ne gadoi. Amasea, e da gudu sa:i. 23 Mousese amola Elane da Hina Gode Ea Abula Diasu ganodini golili sa:i. Ela da bu gadili misini, ela da Godema E da dunu huluane ilima hahawane dogolegema:ne adole ba:i. Amola Hina Gode da amogawi esala amo olelema:ne, ilia da Hina Gode Ea sinenemegi hadigi ba:i. 24 Amasea, hedolodafa, Hina Gode da lalu iasu. Amo lalu da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu liligi amola sefe liligi oloda da:iya dialebe amo nei dagoi. Dunu huluane da amo ba:beba:le, bagadewane welalu, ilia odagi osoba begugudui.

*9:7: Hibulu 7:27

9:18: Gobele Salasu 3:1-11

9:22: Idisu 6:22-26