Maiga
(Da:i Sia: - Micah; Modu – Mika; Bisini – Maika)
Hidadea Sia:
Balofede dunu Maiga da Aisaia ea esalebe esoga esalu. E da moilai fonobahadi, Yuda soge (ga [south] ouligibi soge) amo ganodini esalu. E da dawa:loba, Yuda amoma da Isala:ili (ga [north] ouligibi soge) ilima gugunufinisisu hou (balofede A:imose da ba:lalu) amo da Yuda amoma doaga:mu dawa:i. Bai Gode da Yuda fi da wadela:idafa moloi hame hou hamobeba:le, ilima se dabe imunu, e dawa:i. Be Maiga ea dedei ganodini, ninia da hobea misunu hahawane dafawane hamoma:beyale sia: amolawane ba:sa.
Ninia sia: afae afae Maiga buga ganodini noga:le dawa:digimu da defea.
1 Dunu huluanedafa da fa:no olofosudafa ba:mu. Amola Gode da ili ouligimu (Maiga 4:1-4)
2 Hina Bagade da Da:ibidi ea fi amoga misunu. E da Isala:ili fi ilima olofosu gaguli misunu. (Maiga 5:24) Amo Hina Bagade da Yesu Gelesu. (Mesaia)
3 Maiga da Isala:ili balofede dunu huluane ilia sia: defele, Maiga 6:8 amo ganodini, Gode Ea fi dunu ilia houdafa olelei. “Gode da nini huluane agoane hamoma:ne sia:sa, ‘Moloidafa hou hamoma! Mae fisili asigidafa hou, dunu huluane ilima hamoma! Amola hahawane, asabole, Godema madelale gilisili esaloma!’ ”
Sia: Dedei
1 Gode da ilima Se Dabe Ima:ne,
Isala:ili amola Yuda Fi ilima Fofada:su...Sia:alalo 1:1-3:12
2 Bu Hahamosu amola Olofosu...Sia:alalo 4:1-5:15
3 Sisasu amola Hahawane Dafawane
Hamoma:beyale Sia:ne Iasu...Sia:alalo 6:1-7:20
1
Maiga
* 2 Hina bagade 15:32 - 16:20, 18:1 - 20:21; 2 Hou Olelesu 27:1-7, 28:1 - 32:33Youda:me amalu A:iha:se amalu Hesigaia, ilia da Yuda hina bagade esafulu. Amo esoga, Hina Gode da amo sia:ne iasu, Maigama iasi. Maiga ea fifi lasu da Moulesiede moilai. Hina Gode da Maigama, hou huluane amo da Samelia soge amola Yelusaleme moilai bai bagade amoma doaga:mu, amo olelei.
Hou da Samelia amola Yelusaleme Fi ilima Doaga:muba:le, Fofagini Dibi Gesami
Dilia fifi asi gala huluane!
Dilia osobo bagadega esalebe dunu huluane! Amo sia: nabima!
Ouligisu Hina Gode da dilima diwaneya udidimu.
Nabima! E da Ea Debolo Hebene ganodini gala, amoganini sia:sa.
Hina Gode da Ea Hadigi Sogebi amoganini gudu daha.
E da gudu sa:ili, goumi alelaloi amo da:iba:le, lalumu.
Amasea, goumi da Eha ifa gamali agoane laluga nene daeane sa:imu.
Goumi da daeane hano agoane agoloba:le aisa:imu.
Isala:ili dunu ilia da wadela:le hamobeba:le amola Godema odoga:iba:le, amo se iasu hou huluane da doaga:i dagoi. Isala:ili fi ilia lelesu hou da nowama bai sia:ma:bela:? Samelia mimogo moilai bai bagade hisu fawane! Yuda soge amo ganodini loboga hamoi ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu nowama bai sia:ma:bela:? Yelusaleme fi ilima fawane bai sia:ma! Amaiba:le, Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Samelia moilai bai bagade amo mugululi, gugunufinisisu liligi gagadole legei fofoloi soge ganodini dialebe agoai ba:mu. E da sogebi waini efe sagamusa: agoai ba:mu. Na da moilai bai bagade mugului isu amo fagoa gudu gugudili salimu amola moilai bai bagade fa:i bai amo ba:ma:ne dogone fasimu. Na da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ noga:idafa amo huluane gagoudane fasimu. Na da liligi huluane amo ilia da debolo aie heda:i udama iasu, amo huluane laluga gobele salimu. Samelia fi da amo loboga hamoi liligi, ilia uda da mano noga:le lama:ne sia:ne gadosu hou amo ganodini fidima:ne lai. Be wali, Samelia ilia ha lai dunu da amo liligi eno sogega gaguli masunu. Amogawi, debolo aie heda:i uda eno ilia da amo liligima wadela:le sia:ne gadosu hou hamomu.
Amalalu, Maiga da amane sia:i, “Amo hou da doaga:muba:le, na da da:i dione didigia:mu! Na da:i dioi oda ilia dawa:digima:ne, na da da:i nabado amola emo salasu mae salawane masunu. Na da sigua wa:me agoane husa lalumu, amola wida agoai huliya lalumu. Samelia ea fofa:gi da bahomu hamedei. Amola Yuda da amo defele se nabimu gadenesa. Amola na fi dunu esalebe Yelusaleme, amo ea logo holeiga, gugunufinisisu da doaga:i dagoi.
Ha Lai da Yelusaleme Gagadena Mana
10 Nini da hasali dagoi! Be ninia ha lai dunu Ga:de moilai bai bagade ganodini esalebe ilima mae adoma! Dilia dinanebe amo ilia mae ba:ma:ma! Bede Lia:fala moilai bai bagade dunu fi! Dunu eno dilia baligili da:i dione hiawibi amo dawa:digima:ne, osobo gulu da:iya bebesoma! 11 Dilia Sa:ife moilai bai bagade fi dunu! Dilia mugululi asi sogega, da:i nabado amola gogosia:iwane masa! Dunu da Sana:ne moilai bai bagadega esalebe da ilia moilai bai bagade gadili masunu beda:i bagade. Dilia da Bedisele fi ilia didigia:su nabasea, dilia da amo moilai ganodini gaga:su hamedafa ba:mu amo dawa:ma! 12 Ma:ilode moilai dunu da eno dunu ili fidima:ne gebewane asabole ouesala. Bai Hina Gode da gugunufinisisu amo Yelusaleme moilai bai bagadega gadenenesila misi. 13 Dilia La:igisiga moilai bai bagade esalebe dunu! Dilia sa:liode amoga hosi bagesisima! Dilia da Isala:ili fi ilia wadela:i hou defele hamobeba:le, Yelusaleme fi dafama:ne hamoi. 14 Yuda fi dunu! Molesede Ga:de moilai amoma ‘asigibio’ sia:ma! Agesibi moilai bai bagade dunu ilia da Isala:ili hina bagade dunu amo hamedafa fidimu.
15 Malisa moilai bai bagade fi dunu! Hina Gode da dili lale, dilima ha lai dunuma imunu. Ilia da dilia moilai bai bagade samogele lamu. Isala:ili ouligisu bisilua dunu ilia da asili, Adala:me magufu gelabo amoga wamolegela masunu.
16 Yuda fi dunu! Dilia dialuma hinabo amo dilia dogolegei mano amo iliha dinana damuma. Dilia dialuma hinabo dadamuni, busa:gi gianai ba:mu da defea. Bai dilia mano huluane da diliga susugulalu, mugululi asi dagoi ba:mu.

*1:1: 2 Hina bagade 15:32 - 16:20, 18:1 - 20:21; 2 Hou Olelesu 27:1-7, 28:1 - 32:33