36
Lai Uda Ilia Nana Liligi Lasu
Gilia:de fi (Gilia:de da Ma:ige egefe amola Ma:na:se [Yousefe egefe] amo ea aowa esalu) amo ea sosogo ilia bisili ouligisu dunu da Mousese amola eno Isala:ili ouligisu dunu ilima asili, * Idisu 27:7amane sia:i, “Hina Gode da dilia ululuasu hedele Isala:ili dunuma soge ima:ne sia:i. Amola E da eno sia:i amo dilia ninia fi dunu Siloufiha:de amo ea soge amola liligi amo idiwima ima:ne sia:i. Be noga:le dawa:ma! Ilia da eno dunu fi ilima fisia, ilia liligi da amo fi ilima masunu. Amasea, ninia liligi lai da fonoboi dagoi ba:mu. Amola Bu Sagosu Ode (amoga liligi amola soge bidi lai da musa: gagui dunu ilima bu ahoa) amoga Siloufiha:de ea idiwilali ilia liligi da mae afadenema:ne, amo fi fawane ilia liligi ba:mu. Amola amo liligi da nini, Ma:na:se fi, amoga fisi dagoi ba:mu.”
Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunu ilima Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i amo amane olelei, “Ma:na:se fi dunu ilia sia:i da dafawane. Amaiba:le, Hina Gode da amane sia:sa, ‘Siloufiha:de ea idiwilali da ilia hanai defele gawa fima:mu. Be ilia da ilia fidafa dunu fawane ilima fimu. Isala:ili dunu huluane ilia liligi da ilila: fidafa ganodini dialumu. Nowa uda da nana liligi amo lasea, e da ea fidafa dunu fawane ema fima:mu. Amo hamobeba:le, Isala:ili dunu huluane da ea aowalali edalalia nana liligi fawane lamu. Liligi amola soge da eno fi ilima hame gaguli masunu. Fi huluane afae afae da ilila: liligi fawane gagulaligimu.’ ”
10-11 Amaiba:le, Siloufiha:de ea idiwilali (Mala, Desa, Hogola amola Miliga) ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i defele hamoi. Ilia da ilia gawiya hamoi, ilima fawane gawa fi. 12 Ilia da Ma:na:se (Yousefe egefe) amo fi ganodini fawane gawa fi. Amalalu, ilia liligi amola soge da ilia ada ea fi ganodini dialusu.
13 Amo malasu amola sema dedei, amo Hina Gode da Isala:ili dunuma Mousese ea lafidili sia:ne i. Ilia da Moua:be umi, Yodane Hano eso midadi heda:su gusudili esala, amo sema huluane nabi. Amola Yeligou da hano ahoaba guma:dini dialebe ba:i.
Sia: ama dagoi

*36:2: Idisu 27:7