6
Se Nabasu Hou Doaga:be amogalu Fidima:ne Sia:ne Gadosu
* Gesami Hea:su 38:1Hina Gode! Nama Di mae ougima amola gagabole mae sia:ma.
Nama dia ougi amoga se mae ima.
Hina Gode! Na da gufia:ne gala:i galebe.
Nama asigima! Na da:i da gasa hamedei galebe.
Di nama gasa ima.
Na da:i huluane da se nabala Hina Gode!
Di da habowali ouesalu na fidima:bela:?
Hina Gode! Fidila misa!
Di da asigiba:le, na bogosa:besa:le, Dia na gaga:ma.
Osobo bagade fi bogosu sogebi amo ganodini ilia da Di hame dawa:sa.
Amogawi, Dima nodomu da hamedei.
Na da da:i dioi bagade nababeba:le, gasa hame galebe.
Gasi huluane, na wibi fa:i da na si hano amoga nanegai ba:sa.
Na busafugulu amola da na si hano amoga nanegai ba:sa.
Nama ha lai da nama se bagade iabeba:le, na da bagadewane disa.
Na si da fofaiba:le, ba:mu gogolei.
Ma:diu 7:23; Luge 13:27Dilia wadela:i hou hamosu dunu!
Nama mae gadenena misa.
Hina Gode da na disu naba.
Gode da na fidima:ne dibi naba
amola na sia:ne gadobe bu alofele imunu.
10 Nama ha lai ilia da dafamuba:le bagadewane gogosiamu.
Di da ili sefasimuba:le, ilia da hedolowane gogolele dafugili hobeamu.

*6:1: Gesami Hea:su 38:1

6:8: Ma:diu 7:23; Luge 13:27