104
Mu amola Osobo Bagade Hahamosu Dunu, Ema Nodosu.
Na asigi dawa:su amoga Hina Godema nodoma!
Hina Gode! Na Gode! Di da baligili Bagadedafa!
Di da fedege agoane, hadigi amola hou noga:idafa
amo abula agoanega ga:i dagoi.
Di da Disu hadigi amoga dedebosa.
Di da diasu gagusu abula fa:sia gagai defele, mu fa:i.
Di da mu hano da:iya, Dia diasu gagui.
Di da mu mobi amo Dia sa:liode agoane hamone,
fo ea ougia da:iya fila heda:le, wa:le ahoa.
* Hibulu 1:7Di da fo amo Dia sia: adola ahoasu dunu agoane hamosa,
amola ha:ha:na ea bagele gala:be da Dia hawa: hamosu dunu agoane hamosa.
Di da osobo bagade amo ea bai da:iya ga:nasili ligisi.
E da hamedafa fogomu.
Di da hano wayabo bagade abula agoane, osobo dedeboi.
Hano da goumi dedeboi.
Di da hano amoma gagabole sia:beba:le, ilia da hala sa:i dagoi.
Di da gasigama:ne wele sia:beba:le, ilia da hobeale asi.
Hano da goumi da:iya ahoanu, bu fagoga sa:ili,
Dia ilegei sogebi amoga asi.
Hano da bu osobo bagade dedebosa:besa:le,
Di da hano mae baligili masa:ne, alalo ilegei.
10 Di da hano bubuga:su fagoba:le ligisisa.
Amola hano bagade agolo gilisi dogoa ahoabe hamosa.
11 Sigua ohe da amo hano naha.
Amola amoga sigua dougi da ilia hano hanai gumisa.
12 Sio fi ilia da ifa amo hano gadenene bibisa,
amola gesami hea:sa.
13 Di da muagadonini agolo sogega gibu iaha.
Amola osobo bagade da hahawane liligi amoga nabai ba:sa.
14 Di da bulamagau ea ha:i moma:ne, gisi heda:ma:ne iaha,
amola ninia moma:ne, ha:i nasu liligi heda:ma:ne hamosa.
15 Di da ninia hahawane ba:ma:ne, waini hano amola olife susuligi ninima iaha.
Amola ninia gasa lama:ne, agi ninima iaha.
16 Lebanone sogega, dolo ifa da gibu dabe defele ba:sa.
Amo da Hina Gode Hi bugi liligi.
17 Amo ifa boua, sio fi ilia bibisa.
Amola ‘sidoge’ sio da amo ifa boua bibisa.
18 Sigua goudi da goumi sedade amogai fi diala.
Ulia ohe da goumi gafulu gele haguga fi diala.
19 Di da oubi amo oubi eso dawa:digima:ne hahamoi.
Amola eso da ea dabe ilegei dawa:sa.
20 Di da gasi hahamoi dagoi.
Amogalu, sigua ohe da gadi afia:sa.
21 Waha debe laione wa:me da ha:i manu amo Dia ilima i,
amo hogomusa: benea ahoasea, ilia da gesenesa.
22 Be eso masea, ilia da sinidigili,
ilia diasuga molole diaha.
23 Amasea, dunu ilia da gadili hawa: hamomusa: ahoa.
Ilia gebewane hawa: hamonanea, daeyagisa.
24 Hina Gode! Di liligi bagohamedafa hahamoi.
Di da liligi huluane noga:le dadawa:le hahamoi.
Osobo bagade da esalebe liligi, Dia hahamoi liligi, amoga nabai diala.
25 Hano wayabo bagade ba:ma!
E da bagadedafa amola ba:dedafa.
Amo ganodini esalebe liligi, bagade amola fonobahadi,
idimu hamedei fi diala.
26  Yoube 41:1; Gesami Hea:su 74:14; Aisaia 27:1Amo da:iya, dusagai da ahoa.
Amola amo ganodini, ohe bagade ea dio amo Lifaiada:ne,
(Dia hahamoi liligi) e da hedesa.
27 Ilia huluane da ilia ha:i manusa: dawa:i liligi,
Dia ilima ima:ne edegefisa.
28 Di da ilima iaha, amola ilia da amo naha.
Di da ilima ha:i manu iaha, amola ilia nasea sadisa.
29 Di da ilima baligi fa:sea, ilia da beda:gia:sa.
Dia ilia mifo samogesea, ilia da bogogia:sa.
Ilia da:i da osoboga hamoiba:le, ili da osoboga buhagisa.
30 Be Di da ilima mifo iasea, ilia da hahamoi dagoi ba:sa.
Di da osobo bagadega, esalusu gaheabolo iaha.
31 Hina Gode Ea hadigi hou eso huluane dialalalumu da defea.
Hina Gode da Ea hahamoi liligi
amo eso huluane hahawane ba:lumu da defea.
32 Hina Gode da osobo bagade ba:sea, osobo bagade da fofogosa.
E da goumi digili ba:sea, mobi da bubuga:ne gala:sa.
33 Na esalusu huluane amo ganodini,
na da Hina Godema gesami hea:le gala:lumu.
Na da esalea, na da na Godema nodone gesami hea:le gala:lumu.
34 E da na gesami hea:le gala:be, amo hahawane ba:mu da defea.
Bai na hahawane hou da Hi iabeba:le fawane nama iaha.
35 Wadela:i hamosu dunu da gugunufinisili,
osobo bagadega esalebe bu hame ba:mu da defea.
Na asigi dawa:su amoga Hina Godema nodone sia:ma!
Hina Godema nodoma!

*104:4: Hibulu 1:7

104:26: Yoube 41:1; Gesami Hea:su 74:14; Aisaia 27:1