117
Hina Godema Nodone Sia:su
* Louma 15:11Fifi asi gala huluane! Hina Godema nodoma!
Dunu huluanedafa! Ema nodoma!
Ea ninima asigi hou da gasa bagade!
Amola Ea mae fisili ouligisu hou da eso huluane dialumu.
Hina Godema nodoma!

*117:1: Louma 15:11