21
Hebene Gaheabolo amola Osobo Bagade Gaheabolo
Amalalu, na da Hebene gaheabolo amola osobo bagade gaheabolo ba:i. Musa: mu amola osobo bagade amola hano wayabo bagade, da mugululi hamedafa ba:i.
Amalalu, na da Hadigi Moilai bai bagade, amo da Gaheabolo Yelusaleme moilai bai bagade Hebene amoga misini, gudu manebe ba:i. Gode da Yelusaleme amo osobo bagade gaheabolo amoma iasi. Yelusaleme da uda amo egoa amoma fimusa: ahoanebe liligi ida:iwane ga:ne ahoa, amo agoaiwane ba:i. Na da Fisu amoga sia: bagade manebe amane nabi, “Wali Gode Ea esalebe diasu da osobo bagade dunu fi amo ganodini diala. E amola ili da gilisili esalumu. Ilia da Gode Ea fidafa esalumu. Gode da ili sigi esalumu. E da ilima Gode esalumu. E da ilia siga dibi hano doga:mu. Bogosu amola da:i diosu, disu amola se nabasu, amo da bu hamedafa ba:mu. Hea liligi da muguluiba:le, bu hame ba:mu.”
Amalalu, Gode (E da Fisu da:iya fisa), E amane sia:i, “Na da wali liligi huluane gaheabolo afadenesa!” E da eno nama amane sia:i, “Amo sia:i da dafawaneba:le, dedema!” E da eno amane sia:i, “Dagoi! Na da degabo Musu amola fa:no Dagosu esala. Nowa dunu da hano hanai galea, e da bidi mae iawane eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu hano nasu amoga hano manusa:, Na da ema logo fodomu. Nowa da osobo bagade hou hasalasisia, Na da ema amo hou imunu. Na da ea Gode esalumu amola e da Na mano esalumu. Be beda:i dunu, hohonosu dunu, wadela:i uda lasu hamosu dunu, wamuni dawa:su o yagono dawa:su, loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosu dunu amola ogogosu dunu, amo huluane ilia ilegei soge da wayabo amo da lalu amola salafa amoga nenanebe ba:sa. Amo da Bogosu Ageyadu gala!”
Yelusaleme Moilai Bai Bagade Gaheabolo
A:igele dunu fesuale gala ilia se nabasu ofodo fesuale gala gagui, amoga a:igele afadafa nama misini, amane sia:i, “Misa! Na da Sibi Mano Ea uda amo dima olelemu!”
10 Gode Ea A:silibu Hadigidafa da nama ouligibi ba:i. A:igele da na goumi sedade amo da:iya aligimusa: gaguli asi. E da Yelusaleme, Hadigi Moilai bai bagade, amo Hebene yolesili, Gode da iasibiba:le, gududili manebe olelei. 11 Moilai bai bagade da Gode Ea hadigi amoga hadigilalu. Ea hadigi da igi ida:iwane gala, ya:sabe amo daiya ba:su agoane ba:i. 12 Moilai bai bagade sisiga:le gagoi sedagawane ba:i. Amo gagoiga logo ga:su fagoyale ba:i amola a:igele dunu fagoyale gala da amo logo sosodo aligisu. Isala:ili fi fagoyale gala ilia dio da logo ga:suga dedei dialebe ba:i. 13 Logo ga:su da agoane dialebe ba:i. Gusu la:idi udiana galu. Ga (south) la:idi udiana galu. Ga (north) la:idi udiana galu. Guma: la:idi udiana dialebe ba:i. 14 Amo gagoi da igi bai fagoyale gala, amo da:iya gagui. Amo igi bai da:iya, Sibi Mano Ea asunasi dunu fagoyale gala ilia dio dedei dialebe ba:i. 15 A:igele amo da nama sia:i dunu, da gouli defei dagulu amo moilai bai bagade amola logo ga:su amola gagoi defei ba:ma:ne gagui dialebe ba:i.
16 Moilai bai bagade da ea la:idi amola la:idi, huluane defei afadafa defele ba:i. A:igele da ea defei dagulu amoga moilai bai bagade ea defei ba:i. Ea sedade defei da 2,400 gilomida agoane ba:i. Amola amo defei defele ba:de defei amola gado defei ba:i.
17 A:igele da gagoi ea gado defei amola ba:i. Amo da 60 mida agoane ba:i. 18 Gagoi da ya:sabe igi ida:iwane gala amoga hamoi. Moilai bai bagadedafa da gouli amo da ledo hamedei agoane, amoga hamoi dagoi. 19 Moilai bai bagade ea igi bai amo da:iya igi ida:iwane gala bagohame ba:i. Age igi bai da ya:sabe, ageyadu da sa:faia, osoda da a:ga:ide, biyadu da emelalede, 20 Bi da onigise, gafe da ganiliane, fesu da haliga:i gawodase, godo da belole, sesege da douba:se, nabu da ga:lesedoni, gida da degoise, fago da a:medisidi. 21 Logo ga:su afae afae da su afadafa amoga hamoi. Moilai bai bagade ea logo da gouliga hamoi. Amo da galasi agoane, hahaloi ba:i.
22 Na da moilai bai bagade ganodini Debolo Diasu hame ba:i. Bai Hina Gode Bagadedafa amola Sibi Mano da moilai bai bagade ea Debolo gala.
23 Eso ea hadigi amola oubi ea hadigi, da amo moilai bai bagadega hamedeiwane liligi. Bai Gode Ea hadigi da hadigibiba:le, amola Sibi Mano da moilai bai bagadega gamali gala. 24 Dunu fifi asi gala da amo moilai bai bagade ea hadigiga olelebeba:le, hahawane ahoanumu. Osobo bagade ouligisu dunu da amo moilai bai bagadega ilia bagade gagui liligi gaguli misunu. 25 Moilai bai bagade ea logo ga:su da mae ga:sili, eso huluane doasiwane dialumu. Gasi da hamedafa ba:muba:le, ilia da doasiwane dialumu.
26 Fifi asi gala huluane ilia mimogo hou amola liligi gagui huluane da Gaheabolo Yelusaleme Moilai bai bagade ganodini gaguli misi dagoi dialebe ba:mu.
27 Be ledo amola nigima: liligi da amo moilai bai bagade golili sa:imu hamedei ba:mu. Nowa dunu da wadela:i hou hamosa o ogogosu hou hamosa esalea, da amo moilai bai bagade ganodini masunu hamedei ba:mu. Be nowa dunu ilia dio Sibi Mano ea eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Buga amo ganodini ba:sea, amo dunu fawane da Yelusaleme Gaheabolo moilai bai bagade amo ganodini golili sa:imusa: dawa:.