LUDI
(Da:i Sia: - Ruth; Modu - Ruta; Bisini - Rut)
Hidadea Sia:
Ludi Buga da Bisisu Buga amo ea eso dedei amoga dedei galu. Ludi da Moua:be uda amo Isala:ili dunuga lai. Amo dunu da bogole, Ludi da ea esoa: ame ema bagade asigiba:le, hame yolesi. E amola da Isala:ili Hina Gode amo Ea hou lalegagui, hame yolesi. Fa:no e da Isala:ili fi amo ganodini egoa gaheabolo ba:i. Amalalu, fa:no ea aowa Da:ibidi lalelegele, Isala:ili fi amoga hina bagade hamoi.
Bisisu Buga ganodini, Isala:ili dunu da Gode fisiba:le se bagade nabi, amo ninia da ba:sa. Be Ludi Buga ganodini, ga fi a:fini (Ludi) da Isala:ili Godema sinidigili, Gode Ea fi dunuma gilisi, amo hahawane bagade ba:i, amo ninia ba:sa. Amola Yesu Ea aowalali fi amo ganodini ninia da Boua:se amola Ludi elea dio ba:sa.
Sia: Dedei
1 Na:ioumi amola Ludi
da Bedeleheme Moilaiga buhagi...Sia:alalo 1:1-22
2 Ludi da Boua:se Gousa:i...Sia:alalo 2:1 - 3:18
3 Boua:se da Ludi Lai...Sia:alalo 4:1-22
1
Ludi
Ilimelege amola Ea Sosogo Fi, Ilia Isala:ili Sogega Mugululi, Moua:be Soge amoga Asi
1-2 Musa: hemonega, Isala:ili hina bagade amo mae hamone, bisisu dunu ilia Isala:ili soge ouligibiga, amo soge da ha:i bagade galu. Be dunu afae ea dio amo Ilimelege esalu, E da Efala:de sosogo fi amoga galu, amola E da Yuda soge amo ganodini, Bedeleheme moilaiga esalusu. Amalu Ea uda Na:ioumi amola elea dunu mano aduna Malone amola Gilione, ilia da Yuda soge yolesili, Moua:be sogega asili esalusu. Ilia da amogai esalu, Ilimelege e bogoi, amola Na:ioumi e da ea dunu mano ilisu fawane esalusu. Be ela da Moua:be fi uda a:fini amo Oba amola Ludi elea lai. Amalu ode nabuane agoane galagale, Malone amola Gilione ela bogoi. Amalu Na:ioumi e da gawa o mano hamedene hisu esalu. Na:ioumi amola Ludi ela Bedeleheme Moilaiga buhagi. Eso enoga Na:ioumi e da amane nabi, Hina Gode e da Ea dunu fi ilima hahawane dogolegele amo gamisu noga:i amola ha:i manu sagale moma:ne bagade ilima i. Amabeba:le e amola esoa:, ilia Moua:be soge amoga masunusa: liligi momagei. Ilia gilisili Yuda sogega sinidigi, be logoga ahoanoba,
Na:ioumi e da esoa: elama amane sia:i, “Sinidigili amola dia:me ali esaloma. Ali da nama amola bogogia:i dunu ilima asigi bagade hamoi. Gode da alima amo defele asigimu na da hanai. Amola Hina Gode da ali noga:le asigiba:le ali afae afae bu dunuma fimu amola diasu lamu da defea.” Be Na:ioumi ea ela nonogone asigibio sia:i. Be amomane ilia didiga:le, 10 amola ema amane sia:i, “Hame mabu! Ninia da gilisili dia dunu fi ilima masunu.”
11 “Nadiwi alia da sinidigima!” Na:ioumi e sia:i. “Abuliba:le alia nana gilisili misunusa: sia:bela:? Alia amola da na dunu mano eno galabeale amoma fimusa: mabela:? 12 Bu sinidigima! Na da da:i hamoi dagoiba:le, bu gawa hame fimu galebe. Be na dawa:loba da na da wali gasi ganodini gawa fili amola dunu mano lai galea, 13 ali da amo mano asigilama:ne ouesaloma:bela:? O amo hou da alia eno dunu fimusa: yolema:bela? Hame mabu, nadiwi! Amo da amane hame hamomu. Hina Gode da nama baligifa:i. Amaiba:le na da alima asigisa.” 14 Bu ilia da muni didigia:i. Amalu Oba ea uda esoa: amo nonogoi amola asigibio sia:i. Amalalu bu sinidigi. Be Ludi da e gagulaligi. 15 Be Na:ioumi ema amane sia:i “Ludi, di bai da ea dunuma bu ogobele asili amola ilia ogogosu ‘gode’ma asi. Di e amola gilisili moilaiga ogobema.” 16 Be Ludi da amane sia:i, “Di da na di yolesima:ne, mae sia:ma! Na da ani masunu, di habi ahoasea na masunu. Habi di fisia, na gilisili fifi masunu. Dia dunu fi amo da na dunu fi ganumu amola dia Gode amo da na Gode ganumu. 17 Di habi bogosea, na amogai bogomu amola na da amogai uli dogone salimu. Di amola na ania bogobeba:le fawane da afafamu. Amai hame galea, Gode da nama baligili se dabe imunu da defea.” 18 Be Na:ioumi ea Ludi ba:loba e da ele masunusa: hanai bagade ba:i, be amaiba:le ea liligi eno hame sia:i. 19 Ilia ahoana amola Bedeleheme moilaiga doaga:i. Amola ilia doaga:loba, moilai fi dunu ilia bagade nodoi amola hahawane ba:i. Ilia fofogadigili amane sia:i;, “Goe da dafawane Na:ioumila:?” 20 Amola Na:ioumi e amane sia:i, “Na dio Na:ioumi mae sia:ma! Be na da Mala sia:ma! Bai Gode Bagadedafa Ea nama se iasu. 21 Na gui yolesiba, na da liligi bagohame galu. Be amomane Hina Gode Ea na oule bu sinidigili, na liligi hame gaguli misi. Abuliba:le nama Na:ioumi sia:sala:? Hina Gode Bagadedafa da nama fofada:nanu nama bidi hamosu ia dagoi.” 22 Amo da bu Na:ioumi ea Moua:be sogega buhagi. Esoa: Ludi (Moua:be uda) amola da misi. Amola ela da bu Bedeleheme moilaiga doaga:loba, ‘bali’ ha:i manu gamisu eso da doaga:i dagoi ba:i.