Soloumane ea Gesami
(Da:i Sia: - Song of Songs; Modu - Solomona ena Ane; Bisini – Song bilong Solomon)
Hidadea Sia:
Soloumane ea Gesami buga da dunu amo da udama sasagesu sia: sia:sa, amola uda da dunuma sasagesu sia: sia:sa. Dedesu dunu da Isala:ili fi hina bagade, Da:ibidi, amo egefe Soloumane. Yu fi dunu da amo gesami dedei ba:beba:le, amo da fedege agoane, Gode da Ea fi dunuma bagade asigisa, amo olelei, ilia da agoane dawa:i. Amola Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu (Christians) da amo sia: fedege agoane, Yesu Gelesu da Ea sese fi (Gode Ea Sia: dedei da Yesu Ea fa:no bobogesu fi da fedege agoane, Ea uda sia:sa) ilima bagade asigisa, agoane olelesa i.
Sia: Dedei
1 Gesami Age...Sia:alalo 1:1-2:7
2 Gesami Ageyadu...Sia:alalo 2:8-3:5
3 Gesami Osoda...Sia:alalo 3:6-5:1
4 Gesami Biyadu...Sia:alalo 5:2-6:3
5 Gesami Bi...Sia:alalo 6:4-8:4
6 Gesami Gafe...Sia:alalo 8:5-14
1
Soloumane ea Gesami
* 1 Hina bagade 4:32Gesami noga:idafa amo Soloumane ea dedei.
Gesami Age
Uda da amane sia:i,
“Dia lafi da nonogosu amoga na dedebosa.
Dia sasagesu hou da waini hano ea hedai baligisa.
Di da gabusiga: agoane naba.
Na da dia dio nabasea, amo dawa:lala.
Uda huluane da dima sasagemusa: fawane dawa:lala.
Na dia oule, ani hobeale masunu.
Di nama ouligisu hamone, dia sesei amoga na oule masa.
Ani da gilisili hahawane hamomu. Ania da waini hano nanu, sasagesu hou
bagade hamobeba:le, asigi dawa:su fisimu. Dafawane! Uda huluane da dima
asigiba:le, na da hame hiosa.
Dilia Yelusaleme fi uda! Na gadofo da bunumai be na da noga:iwane ba:sa.
Na da hafoga:i soge abula diasu Gida sogebiga diala, amo defele bunumai
gala,
Be na da Soloumane hina bagade diasu giga:gisu abula defele,
ida:iwane ba:sa.
Na gadofo da bunumaiba:le, dilia na mae higama.
Bai na gadofo da esoga gia:le, bunumai.
Lolalali da nama ougiba:le, na waini efe bugiga hawa: hamoma:ne asunasi.
Na da nina: da:i ouligimu eso hame ba:i.
Na dogolegei! Nama adoma!
Di da dia sibi wa:i gisi moma:ne habidili oule masa:bela:?
Ilia da dogoa eso gia:sea, habidili helefima:bela:?
Na da laluba:le sibi ouligisu eno ilia sibi wa:i ganodini, di hogoma:bela:?” Dunu da amane sia:i,
“Di, uda eno ilia noga:idafa ba:su hou baligisu uda!
Di da na esalebe sogebi hame dawa:bela:?
Di asili, sibi wa:i amo fa:no bobogema.
Dia goudi da gisi moma:ne,
gisi sogebi amo sibi ouligisu dunu ilia abula diasu gadenene hogoma.
Na dogolegei! Felou ea sa:liode hiougisu hosi gawali
ilia da hosi aseme ba:sea, hanasa, amo defele, dunu da di ba:sea, hanasa.
10 Dia dialuma hinabo da dia ba: dialebe, noga:i ba:sa.
Amola dia dialuma hinabo da dia mugi da:iya dugisi
da nina: hamosu igi agoai ba:sa.
11 Be ninia da dia gisa:gima:ne, gouli sia:ine amoga silifa nina: hamoi liligi gala,
amo hamomu.” Uda da amane sia:i,
12 “Na hina bagade da ea fafai da:iya dialu.
Na da gabusiga: manoma legeiba:le, hisi da gabusiga: amoga nabai ba:i.
13 Na sasagesu dunu da ‘me’ gabusiga: galebe agoane naba.
E da na dodo da:iya diala.
14 Na sasagesu dunu da soge ale ifa mosoi
amo da Enegidai moilai waini efe sagai ganodini falegasa, agoane ba:sa.” Dunu da amane sia:i,
15 “Na dogolegei! Di da noga:idafa ba:sa! Di da nama sasagele ba:beba:le,
dia si da nenemei ba:sa.” Uda da amane sia:i,
16 “Na dogolegei! Di amola da noga:idafa ba:sa!
Di da nama hahawane hamosa! Golofoia:i gisi da ania golasu hamomu.
17 ‘Dolo’ ifa da ania diasu sa di agoai ba:mu.
Amola ‘saibalase’ ifa da ania diasu figisu ganodini fei liligi agoai ba:mu.

*1:1: 1 Hina bagade 4:32