Timothy
Paul mi ove eiwa Timothy de gagurisina.
1
Paul mi Timothy ategesisina.
1-2 O arie Timothy, na Paul mi imo ategetena. Ito gebé ari Keriso da yai pipisiteta, awatedo imo awa nato maibé ango.
God kaenato Toregari Embo ae Badari Iesu Keriso (Imo awa kaenato tumonda ari.) demi namonde ge awara tetero Iesu Keriso da aposil* aposil awa Guriki da ge apostolos edo gumbari. Ainda moka awa ‘piari mambari embo’. Iesu Keriso mi Paul ainda bino dave karigarate tedo piesiri maunsisina (Iwata Ari 26:15-18 giwo.). esitena itena.
God kaenato Mamo ae Keriso Iesu kaenato Badari demi awamaneda dave ari de, do ari de, béga de awa imonde piaro bate.
Paul mi Timothy de atopatari pitawa awa engiregarate sisina.
Edo nane imonde tekago kondade ari ge okain tena awa, na matu yai Masedonia ainda mamain eite siutana ango—imo Epesisi nasida isiyo, embo ainkain ge pitawa atopasido era ge pitawa atopasido era. Guriki da ge einda awa atopatari evekara atopasido era, ata ainda moka awa dá ango. Paul jipapa esisina, embo neneimi God da gebé akuta awa atopatorote. Ata awamanemi God da gebé Paul mi gisi atopaposisina awa dodo ge pitawa atopasido esitera. awa ge okain tato God da gebé akuta awa atopatore. Edo awamane teyo, opipida ge jirari nenei pitawa edo ewowo gawowoda dao udugari matawa gain ari awa dowore. Atopapasigarimi ango edo era, ami eoro embomai ge babaiya edo era. Awarata, edo awamanemi embomaida gebé ari God da yai kondade aro badain jipapa era, atopapasigari ami akuta gebé ari God da yai akuta piedo buro orote tena. Edo nato jipapa awa gebé ari embomai berari dubo mina bara orote, awatedo ge okain awa pietena. Dubobari eiwa awa do dono itaeda yai edo gumbari, edo dokotembari daveda yai edo gumbari, edo gebé ari dave berarida yai edo gumbari. Edo embomai nenei atopatari gebé awa dodo mambae dumbae edo begata neida maundo ge moka itae jirido era. Awamanemi Moses da aodari atopatain jipapa edo era. Edo awamane tedo era, “Ge natokare awa gebé!” Ata geda moka o roviravi nenei awamanemi tedo era awa bé gae.
Ata kaena gari, Moses da aodari awa dave edo embomi jigamo edo eira dá God mi jipapa edo eira ango. Edo daedo kaena gari, aodari awawa God mi embo wasiri dambu darari katarate awa piae. Ata aodarimi aodari dari erigari embomai edo ge okain jindari embomai katedo eira. Edo dá ango ami God gebé ae ari embomai edo jimbo bebegae ari embomai katedo eira. Edo aodarimi embomai kotopu ari itae edo embomai ainkain God tou ari itae katedo eira. Edo ami embomai ainmi awamaneda mamono ae aimono de dari betari awa katedo eira, edo dari betari embomai daedo. 10 Edo aodarimi jimbae gisida kombo ari embomai edo jijianda ainkain jijianda neneide kombo mina ara ari awa katedo eira. Edo dá ango ami embomai ainkain embo nenei beono edo era awamaneda buro embo orote awa katedo eira, edo ge pitawa tari embomai daedo. Edo ami embomai ainkain tarigari pitawami tedo embo nei udumbari awa katedo eira. Edo aodarimi embomai berari ainmi God da atopatari gebé kera ae edo era awa katedo eira. 11 Atopatari eiwa awa dá God da bino dave taogarideda atopatari ango. Edo God, dave berarida tutu, ami na tumonda edo bino dave awa nato yai piedo kariganate sisina.
Paul mi God da dave ari tega itae awa gido imo dasiga esisina.
12 Edo Keriso Iesu kaenato Badari mi na tumonda edo goroba pipisisina ainda buro anate. Awatedo na embo awa ategetena. 13 Iji matuda nanemi Iesu da daoda ge bebegae tedo esitena. Edo ainda embomaide memesi neide kainde piono budo esitera. Edo nane imo tedojirido esitena. Ata nato buro beyae awa na gae edo nato gebé ari Iesu da yai awa itae, awatedo God na do esisina. 14 Edo iji ainde Badari kaenato ami ainda dave ari bajinabé tega itae awa nato yai esiri arapa esisina, imo na kondade esiri nato gebé ari Keriso Iesu da yai pipisitena. Awatedo boroko na God ae ainda embomai berari de daedo dubobudo ena.
15 Ge eiwa awa gebé edo kaena berari ge dave eiwa tumonda ore: Keriso Iesu mi jimbo beyae embomai toregaintedo butuda gupusina. Edo jimbo beyae embomai berari ainda doda, na awa beyaebé beyae. 16 Awarata, Iesu Keriso mi ainda tataimbari bajinabé nato yai arapa ain jipapa esisina, awatedo ine, na, embo beyaebé beyaeda yai, do esisina. Imo eiwa esisina, jimbo beyae embo neneimi God da tataimbari bajinabé nato yaida kariwa awa gorote, edo awamaneda gebé ari ainda yai piedo wasiri natopo itari bara. 17 Edo na jipapa ena, embomaimi tou ari de dasiga ari de Daotari natopo itarida yai awa iji natopobé natopo awa piara. Imo betari tao ae, edo embomaimi imo jisimi gari tao ae, edo imo akuta awa God dubogari beraride. Awara.
Paul mi Timothy de gebé arida duduno ari awa duduno dave arate sisina.
18 Timothy, nato mai, na imonde ge okain eiwa pipitena, dá ge perovetami ito daoda gisi sitera ango. Ge ami imo kondade aina, duduno ari doda awa imo duduno dave atate. 19 Edo ito gebé ari ae dokotembari dave de awa jidogogo eyo. Embo nenei awamaneda dokotembari dave awa ajiregesitera, awatedo awamaneda gebé ari God da yai usibesi esitera, dá un ma gundo papoda denemain eite ganuma un tuda dedo bedevina ango. 20 Hymenaeus ae Alexander deda wasiri awa ango. Edo nanemi awamane Satan Satan awa God da anela da (1)da dao. Anela ami awa God da ge jindesiri God mi imo utuda kundo augesiri idegedo wowosisina. Edo Satan da dao mokabé Hiburu geda awa ‘gitopo embo’. Satan awa God da gitopo edo embo enemboda gitopo. Satan da ge nei ‘Ge Moka Teteka’ doda, ove gaiari einda gunda awa daedo giwo. da ipada pipisitena, awamane atopatari budo God da daoda ge bebegae tedo era awa doworote.

*1:1-2 aposil awa Guriki da ge apostolos edo gumbari. Ainda moka awa ‘piari mambari embo’. Iesu Keriso mi Paul ainda bino dave karigarate tedo piesiri maunsisina (Iwata Ari 26:15-18 giwo.).

1:3 ge pitawa atopasido era. Guriki da ge einda awa atopatari evekara atopasido era, ata ainda moka awa dá ango. Paul jipapa esisina, embo neneimi God da gebé akuta awa atopatorote. Ata awamanemi God da gebé Paul mi gisi atopaposisina awa dodo ge pitawa atopasido esitera.

1:20 Satan awa God da anela da (1)da dao. Anela ami awa God da ge jindesiri God mi imo utuda kundo augesiri idegedo wowosisina. Edo Satan da dao mokabé Hiburu geda awa ‘gitopo embo’. Satan awa God da gitopo edo embo enemboda gitopo. Satan da ge nei ‘Ge Moka Teteka’ doda, ove gaiari einda gunda awa daedo giwo.