2
James ae Peter de John demi bino dave Paul mi Gentile embomaida yai karigedo esira awa awara esitera.
Ainda amboda, duberi 14 itae esiri na ae Barnabas de egenembedo maundo Jerusalem vivisitera. Daedo, na Titus budo maunsitena. Aindabé God mi na mamanate arapa esiri gido, yai ainda visido maunsitena. Edo bino dave awawa nanemi Gentile embomaida yai karigedo ena, awamaneda yai dave edo udugedo teteno gositera. Ata nane Iesu da embomaida babadegarida yai akuta ge awa sitena, awamanemi ge ro nane atopasido esitena edo atopatain ena awa dambu darari gorote, gae gae edo embomaimi nato atopatari awa gebé ae kotembara edo nato buro awa sitaina. Edo Titus namonde daedo gupusina awa Guriki embo. Awarata, Iesu da embomaida babadegarimi imo awa tamo jiugarate jijine tae.* Tamo jiugari awa mai jianda ko embobéda tamo kotopuda ainto kapari. God mi Abraham de ango arate atopaposisina (Genesis 17:9-14). Tamo jiugarida kariwa ami Abraham da orobe kondade edo esisina awamane awa God da embomai kotembu kotembu orote (Genesis 12:1-3; 15:1-6). Aindabé embo neneimi ge pitawa namondekare sitera, awamane awa kaenato gebé ari nanonameji edo natokare doregari onjigedo doda totoritera, awatedo nanekaremi bouga einda ge tari awa babadegaride mina tara ain jipapa esitera. Awamanemi gundo onjigedo torido simagari embo ango edo kaenato udegari Keriso Iesu da yai awa gain esitera. Awamaneda jipapa awa aro kaen Jew embomaida aodarida bundari embobo ango orote. Ata nakare awamaneda jipapa ari iji tupo da (1)bé awara ainyae esitera, ami bino daveda gebé awa matawa imondemane itaina.
Embo neneida dao gebé ari embomaida yai awa babain. Awarata na kotembetena, edo embo awa daode ko dao itaede, awa tepobé. God mi embo enembo daode awa kotemainyae. Edo embo dao babainde awamanemi ge nei ro nato geda tamonda piae doturitera. Awarata awamanemi gositera, buro awa God mi nato yai pipisisina awa bino dave Gentile embomaida yai kariganate, dá ango ami buro Peter da yai pipisisina, bino dave Jew embomaida yai karigarate. Edo dá ango God mi ainda aposil Peter da yai goroba pipisisina, Jew embomaida yai mambarate, daedo God mi ainda aposil, namonde, goroba pipisisina, Gentile embomaida yai mamanate. James ae Peter Peter. Guriki da ge einda awa Cephas. Awa Peter da dao nei. de John deda dao awa babain ango dasivi babain Iesu da embomaida yai. Edo iji angode embo tamonde (3) emi kando awa God mi nato yai pipisisina gositera, awamanemi na ae Barnabas deda ipa bé jido nakare tote (2) awamaneda nanonamejibé ango ategedo buritera. Edo awamanemi awara esitera, nanekare Gentile embomaida yai mambara edo awamanemi Jew embomaida yai mambara. 10 Edo awamanemi rorae da (1) akuta tedogositera awa, nanekare rorae isisigae embomai awa ruvegorekae ata kotemborote. Edo buro dá awa na bé ain jipapa esitena.
Paul mi Peter da iwata ari beyae gido embo awa isimbesisina.
11 Ata iji ainde Peter nasi bajina Enteoki gumbiri na ainda iwata ari beyae awa gositena, awatedo embo awa isimbesitena. 12 Iji ainde Peter tuturoda gupusina, ami Gentile embomaide umojido rorae injido esisina. Ata iji angode Jew embomai nenei James da yai edo guputera, imo Gentile embomai dodo awamanede umojiae. Aindabé Jew embomai James da yaida edo gundo tedo esitera, Iesu da embobé tamo jiugari daedo barate, Peter adu esisina. 13 Ango edo Jew gebé ari embomai nenei berarimi Peter da iwata pitawa awa gido iwata kawata dá ango esitera. Edo Barnabas daedo awamaneda iwata pitawa gido dá ango esisina.
14 Ata iji angode nanemi awamane bino daveda gebé begata dambu darido ambo ambo ae awa gido, Peter de awamane berarida doda ge eiwa sitena, “Imo awa Jew embo, awarata, imo Gentile embomaida wasiri ambo ambo edo eta, edo Jew embomaida wasiri ambo ambo ae. Awatedo, ro embo inemi Gentile embomaimi Jew embomaida wasiri awa ambo ambo orote atopasido esi?
15 “Inge awa Jew embomaida engari edo ‘Gentile embomai jimbo beyaededa engari’ ae. 16 Awarata ingena awa gari, embo da ainmi ainda gebé ari Iesu Keriso da yai piaina, God mi ainda wasiri dambu darari embo ainda yai piaina, edo embo da ainmi aodari aodari da moka awa aodari berari God mi ainda embomai awaembo Moses de pipisisina. da kera ari ami God da wasiri dambu darari awa bari tao ae. Ingenane akuta ingenato gebé ari Keriso Iesu da yai pipisitena, God da wasiri dambu darari awa banate, edo aodarida kera ari ami awa bari tao ae. Eiwa kotembeyo, embo enembo da ainmi aodarida kera ari ami God da wasiri dambu darari awa bari tao ae. Psalm 143:2
17 “Edo iji ainde ingena Jew embomaimi Keriso da yai gundo God da wasiri dambu darari baintedo, ingena akuta awa jimbo beyae embomai daedo gositena. Awatedo Keriso mi ingena jimbo beyaeda gisijido esisinita? Awa ango aeǃ 18 Edo nane Keriso ambo ambo edo aodari dowana gido, ata amboda tekago gundo aodari ambo ambo ana, iwata ami arapa edo eira awa, na awa aodari dari erigari embo. 19 Iji gisida na aodari kera ain jipapa eite, ari tao ae awa gido aodarida yaida besitena. Ango edo na aodarida kera ari begata dodo God da yai wareregesitena, God mi na gisijiari ainda jipapa aintedo.§ Ge einda moka awa: Iji gisida Paul kotembesisina awa, “Moses da aodari berari awa nanemi bé kera ari tao ena.” Kotembari ami Paul da wasiri gisijido esisina. Ata iji ainde Paul aodari berari kera ain eite, imo gari eiwa burisina, “Nanemi aodari berari eiwa kera ari tao ae.” Edo iji angode gari awa burisina, ainda kotembari matumi Paul da wasiri gisijido esisina awa Paul mi doturisina. Edo Paul da mina bari iji angode awa aodarida yai imo besisina. Ango esiri gido Paul gari teka eiwa burisina awa, ainda wasiri God da yai piari God mi imo gisijiaina ainda jipapa arate. 20 Na ae Keriso de daedo oregada doritera. Edo nanemi akuta itae, ata Keriso mi nato doda isima edo eira. Edo iji boroko nato gebé ari God da Mai da yai piedo ena amimi wasiri nato yai butu einda pieuri budo isima edo ena. Embo ami na duboburisina, edo ainda wasiri na awaembo pisido besisina. 21 Edo kaenato aodarida kera ari ami God mi ainda wasiri dambu darari kaenamonde piae esira gido awa, Keriso da betarida moka awa itae. Awatedo na God da dave ari awa ajiregainyae.”

*2:3 Tamo jiugari awa mai jianda ko embobéda tamo kotopuda ainto kapari. God mi Abraham de ango arate atopaposisina (Genesis 17:9-14). Tamo jiugarida kariwa ami Abraham da orobe kondade edo esisina awamane awa God da embomai kotembu kotembu orote (Genesis 12:1-3; 15:1-6).

2:9 Peter. Guriki da ge einda awa Cephas. Awa Peter da dao nei.

2:16 aodari da moka awa aodari berari God mi ainda embomai awaembo Moses de pipisisina.

2:16 Psalm 143:2

§2:19 Ge einda moka awa: Iji gisida Paul kotembesisina awa, “Moses da aodari berari awa nanemi bé kera ari tao ena.” Kotembari ami Paul da wasiri gisijido esisina. Ata iji ainde Paul aodari berari kera ain eite, imo gari eiwa burisina, “Nanemi aodari berari eiwa kera ari tao ae.” Edo iji angode gari awa burisina, ainda kotembari matumi Paul da wasiri gisijido esisina awa Paul mi doturisina. Edo Paul da mina bari iji angode awa aodarida yai imo besisina. Ango esiri gido Paul gari teka eiwa burisina awa, ainda wasiri God da yai piari God mi imo gisijiaina ainda jipapa arate.