Mark
Yesu da bino dave Mark mi gagurisina.
1
John Bapataito Ari Embo Judea embomainda yai​ ​dengoro baiari pipisisina.
(Matthew 3:1-11; Luke 3:3-16; John 1:19-34)
Eiwa God da Mai, Yesu Keriso,* Keriso da moka awa ‘God da Avigari Embo’. da bino dave tuturo béda. Peroveta manemi ge eiwa God mi ainda Mai de sisina awa gaguritera:
“Na bino piari embo piano gisi maundo,
ito begata gatedo dave aina.” Malachi 3:1
“Embo abu damodamoda aorogateira,
BADARI BADARI da moka awa ‘Na awa Natopo Itari’ o Hiburu ge awa Jehovah. da begata dave ari pepeta arate!’ ” Isaiah 40:3
Ango edo John gupusina abu damodamoda. Bapataito eite dengoro baiari pipiteite embode tedo esisina, “Itomane jimbo bebegae dodo God da yai wareregedo gumbuwo, bapataito ane. Ango awo God mi itomane jimbo bebegae kotembedo doware!” Yai Judea da embomai edo Jerusalem nasi ainda embomai idegedo maunsitera John ge sira awa ingain. Edo awamaneda jimbo bebegae karigedo gumboro Jodani unda bapataito edo esisina. John da gongo wo kamelo tumi ari awa ombudo, ainto ami bupuri jiari edo ainda indari awa wajina ae pika de. Ami aorogatedo tedo esisina, “Embo amboda gumaina awa na ango ae. Embo awa bajina edo na dave ae. Nane atembedo ainda tai woru teugari tao ae. Na imomane un mi bapataito ena. Ata embo ami awa, imomane Asisi Kotopu mi bapataito aina.”
Yesu bapataito budo bawarida idegesisina.
(Matthew 3:13—4:11; Luke 3:21-22; 4:1-13)
Edo iji ribori dowae Yesu yai Galili doda nasi Nasaret edo gupusina. Edo gumbiri John mi embo awa Jodani unda bapataito esisina. 10 Yesu unda erido vitain eiri utu yaungesiri Asisi Kotopu ni ribo ango ainda yai wowoteiri gosisina. 11 Edo ge yavi utuda engo gupusina, “Imo awa nato dubobari Mai. Nato dubodave ari bé ito yai.”
12 Ango esiri God da Asisi mi gisijido kundo abu damodamoda maunsisina. 13 Edo deguta 40 isiri Satan Satan awa God da anela da (1)da dao. Anela awa God da ge jindesiri God mi imo utuda kundo augesiri idegedo wowosisina. Satan awa God da gitopo edo embo enemboda gitopo. mi bavedo esisina. Womane abuda awa ainde daedo itero, edo anelamanemi§ anela awa asisi daveda dao. Iji tuturoda God mi awamane esisina, edo ainda amboda imo embo enembo esisina. Awamanemi God tumondebain edo era, edo God da gebé ari embomai kondade edo era. gundo kondade esitera.
Yesu wo iro embo ipa ao pasido (4) dao sisina.
(Matthew 4:12-22; Luke 4:14-15; 5:1-11)
14 Ango edo Daotari Herod* Daotari Herod da daobé awa Herod Antipas (6:14-29 giwo!). mi sinigambari edo John Bapataito Ari Embo awa kundo bundari oroda pipisisina. Ainda amboda, Yesu yai Galili maundo God da gisijiari God da gisijiari da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina. bino dave awa, emboda yai dengoro baiari pipiteite tedo esisina, 15 “Ijibé awa gumbira eire. Embomai berari God da gisijiari gara! Itomane jimbo bebegae awa dodo God da yai wareregedo bino dave eiwa ingido gebé ewo!”
16 Ango edo Yesu Galili ubutu bengida ainto eite, wo iro ari embo tote (2) Simon ae ainda nameji Andrew de mongami wo barero gosisina. 17 Yesu mi awamanede sisina, “Nato yaida puwo! Nane imomane atopatano gido embo bave.” 18 Edo boraebé awamaneda monga dodo Yesu ambo ambo esitera.
19 Ango edo ainto edo saka iaragedo tenda embo nei tote (2) gosisina. James ae John de awa Zebedee da mamai. Awamane awa ma doda monga kakapegari awa sirigetera. 20 Yesu awamane goteite borae sisina, “Na ambo ambo ewo!” Edo awamaneda mamo ae ainda buro embobo de ma doda dodo Yesu ambo ambo esitera.
Yesu asisi beyae emboda doda awa gemi onjisina.
(Luke 4:31-37)
21 Yesu ae ainda ambodani de Kapenium nasida guputera, Oena Apari Degutade. Oena Apari Deguta awa Judah embomainda deguta kotopu. Awamanemi deguta ainde, buro dodo oena apeite God dasiga edo esitera (Exodus 20:8-10). Iji boroko, deguta ‘Saturday’ awa awamaneda Oena Apari Deguta. Yesu Judah embomainda benunu oroda§ Judah embomainda benunu oro awa jiwaebé, edo nasi da da ainda isima edo esitera. Oro ainda Judah embomai dada edo Badari tumondebain edo, awamaneda katari budo, awamaneda mamai atopasido esitera. maundo torido embo atopatari tuturo esisina. 22 Aindabé, imo awa Aodarida atopapasigari* Aodarida atopapasigari awa embobo God mi Aodari Moses de pipisisina awa Judah embomai atopasido esitera. Awamaneda burobé awa Moses da ove gaiari ipa da (5) (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, edo Deuteronomy) awa atopasido esitera. ango ae, ata ainda atopatari awa God da awara taride, embomai jiwae Yesu da atopatari awa gido korebé esitera. 23 Ango edo awamaneda benunu oroda embo asisi beyae asisi beyae awa embo betarida asisi ae. Awamane awa Satan da anelamane. Iji matu God mi anelamane berari esisina (Kolosi 1:16). Ainda amboda, anela bajina dao Satan mi God da ge jinjisina (Isaiah 14:12-15). Iji ainde imo God da ge jindesiri anelamane nenei Satan ambo ambo esitera (Amboda Idegaina 12:3-4). Iji boroko, Satan ae ainda anelamane demi embomai udumboro God da ge jindedo Satan da jipapa ambo ambo edo era. doda itari awa isite aorogasisina, 24 “Imo natokare yai ro ain jipapa esi Yesu Nasaret Embo? Imo nakare dedo sitain gumbesita? Na gotena. Imo awa God da Mai Kotopu!”
25 Yesu mi asisi beyaede mina sisina, “Ge teote ta embo awa dodo idegedo gumbu.” 26 Edo asisi beyaemi embo awa jipeite, aorogateite emboda doda awa idegedo gupusina.
27 Embomi wasiri awa gido kore bajina edo mina tara esitera, “Wasiri eiwa rori? Eiwa atopatari teka. Embo eiwa badari bajina, awatedo asisi bebegae siri ainda ge kera era.” 28 Ango edo Yesu da ge awa boraebé Galili gano nondari awa arapu esisina.
Yesu embo jiwaebé gao esisina.
(Matthew 8:14-17; Luke 4:38-41)
29 Yesu ae ambodani neneinde, James ae John de daedo, Judah embomainda benunu oro dodo Simon ae Andrew deda mandoda maunsitera. 30 Edo Simon da imbosi awa karu dademo budo besida isiri guputera. Edo Yesu awa tetero gosisina. 31 Yesu eutu ainda karuda ge awa gido maundo ipada jido kondade esiri erorisina. Edo ainda karu itae esiri awamane sima dave edo esisina.
32 Ainda amboda, iji wotesiri ainda turode, embomi Yesu da yai karu embomai de bineimaneda bineimane awa asisi bebegaeda dao nei. bundari de awa daedo kundo guputera. 33 Embomai berari nasi bajinada awa mando manguro beda dada esitera. 34 Edo Yesu mi karu neindekainde awa gao euri kaviyegedo esitera. Edo bineimane embomainda doda awa ondeuri idegedo esitera. Edo awamane gari, Yesu awa God da Mai, awatedo, ine dowae bineimane ge tae.
Yesu dengoro baiari Galili ainda pipisisina.
(Luke 4:42-44)
35 Deguta neinde Yesu sipo ataede mandoda edo idegedo yai damodamoda maundo benunu tari tuturo esisina. 36 Edo Simon ae ainda otatawo de Yesu kakowa eite idegedo maunsitera. 37 Edo kakowa eiunte tamundo awamanemi sitera, “Embo berari awa imo kakowa era.”
38 Yesu awamanede mina sisina, “Kaende nasi nenei demonda itera ainda mambore. Na buro awa embo guputena, awatedo, yai ainda dengoro baiari piana.” 39 Ango edo imo maundo Judah embomainda benunu oro yai Galili umbugo berarida dengoro baiari pipiteite, bineimane ondeuri idegedo esitera.
Yesu mi embo ginimi tutupegari gao esisina.
(Matthew 8:1-4; Luke 5:12-16)
40 Embo da (1), ginimi tutupegari awa Yesu da yai gundo, baongo dadari edo ami kondade arate sisina, “Imo jipapa edo gido na eyo kaviyegane!”
41 Yesu embo awa gido do edo ipa ududugedo tujijieite sisina, “Een, na jipapa ena. Kaviyege!” 42 Yesu mi ango tesiri emboda gini borae bé itae esiri kaviyegesisina.
43-44 Yesu embo ainde ge okain bé sisina, “Na imo eteno kaviyegeteta awa, embo neneinde teote! Ata, dambu darido mambuyo. Pirisimi§ pirisi awa God da avigari embo, Israel embomai awa embo rorou God da yai piarate. Yesu da ijide awamanemi Judah embomainda oro kotopu bajinada God da yai rorou piedo esitera. imo udugedo gare, ‘Imo kaviyegeteta!’ awa tari embo berari goteiaro ategari rorou Moses mi sisina awa pieyo.” Ango tedo piesiri maunsisina. 45 Ata embo awa maundo bino awa tesiri yai berari arapu esisina. Awatedo, Yesu nasi arapada isite emboda jisida iari tao ae. Ata imo tepo yai damodamoda isiuri embo yai berarida ami ainda yai gundo esitera.* Yesu da gao arida bino awa arapu esiri embo jiwae ingido ainda yai kondade ari baintedo guputera. Aindabé embo jiwaemi Yesu doietero gido imo dodo yai damodamoda maunsisina. Atako yai ainda isiri daedo embo jiwaemi imo taputera.

*1:1 Keriso da moka awa ‘God da Avigari Embo’.

1:2 Malachi 3:1

1:3 BADARI da moka awa ‘Na awa Natopo Itari’ o Hiburu ge awa Jehovah.

1:3 Isaiah 40:3

1:13 Satan awa God da anela da (1)da dao. Anela awa God da ge jindesiri God mi imo utuda kundo augesiri idegedo wowosisina. Satan awa God da gitopo edo embo enemboda gitopo.

§1:13 anela awa asisi daveda dao. Iji tuturoda God mi awamane esisina, edo ainda amboda imo embo enembo esisina. Awamanemi God tumondebain edo era, edo God da gebé ari embomai kondade edo era.

*1:14 Daotari Herod da daobé awa Herod Antipas (6:14-29 giwo!).

1:14 God da gisijiari da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina.

1:21 Oena Apari Deguta awa Judah embomainda deguta kotopu. Awamanemi deguta ainde, buro dodo oena apeite God dasiga edo esitera (Exodus 20:8-10). Iji boroko, deguta ‘Saturday’ awa awamaneda Oena Apari Deguta.

§1:21 Judah embomainda benunu oro awa jiwaebé, edo nasi da da ainda isima edo esitera. Oro ainda Judah embomai dada edo Badari tumondebain edo, awamaneda katari budo, awamaneda mamai atopasido esitera.

*1:22 Aodarida atopapasigari awa embobo God mi Aodari Moses de pipisisina awa Judah embomai atopasido esitera. Awamaneda burobé awa Moses da ove gaiari ipa da (5) (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, edo Deuteronomy) awa atopasido esitera.

1:23 asisi beyae awa embo betarida asisi ae. Awamane awa Satan da anelamane. Iji matu God mi anelamane berari esisina (Kolosi 1:16). Ainda amboda, anela bajina dao Satan mi God da ge jinjisina (Isaiah 14:12-15). Iji ainde imo God da ge jindesiri anelamane nenei Satan ambo ambo esitera (Amboda Idegaina 12:3-4). Iji boroko, Satan ae ainda anelamane demi embomai udumboro God da ge jindedo Satan da jipapa ambo ambo edo era.

1:32 bineimane awa asisi bebegaeda dao nei.

§1:43-44 pirisi awa God da avigari embo, Israel embomai awa embo rorou God da yai piarate. Yesu da ijide awamanemi Judah embomainda oro kotopu bajinada God da yai rorou piedo esitera.

*1:45 Yesu da gao arida bino awa arapu esiri embo jiwae ingido ainda yai kondade ari baintedo guputera. Aindabé embo jiwaemi Yesu doietero gido imo dodo yai damodamoda maunsisina. Atako yai ainda isiri daedo embo jiwaemi imo taputera.