Philemon
Paul mi ove eiwa Philemon de gagurisina.
1
Paul mi Philemon ategesisina.
Na, Paul, Keriso Iesu awaembo buro edo ena, awatedo boroko na bundari oroda itena.
Na ae kaenato nameji Timothy demi imo Philemon ategetera. Imo awa natokare dubobari nameji edo ine Keriso awaembo buro edo eta dá nanekare edo era ango. Edo nakare tote (2)mi dubobari ru Apphia ategetera. Edo natokare otawo Archippus, embo ainmi namondekare daedo Keriso da buro matawa edo eira dá itoro embo ango awa, nanekare ategetera. Edo Iesu da embomai ainkain ito mandoda, Philemon, dada edo era awa, nakare daedo awamane ategetera.
God kaenato Mamo ae Badari Iesu Keriso deda dave ari ae béga de awa itomane yai itare.
Paul mi Philemon da dubobari de gebé ari de awaembo God ategesisina.
4-5 Nato nameji Philemon, embomaimi namonde teoro ingido ena awa, imo Badari Iesu gebé edo eta, edo God da embomai berari dubobudo eta. Awatedo iji angode na imo embo benunu site, na iji berari imo embo nato God da yai ategedo ena. Na benunu tedo ena, rorae davegave berari imomane Keriso Iesu da yai buritewa awa ine davebé gata. Ango edo iji angode embo neneida yai ito gebé ari kando edo eta, ito gebé ari ami buro bajinabé aina. Nato nameji, ine God da embomai kondade eoto awamaneda do tenda goroba budo etera. Edo ito dubobari ami yawa ari edo kondade ari bajina natokare yai pieuri budo era.
Paul mi Onesimus awaembo Philemon de atega esisina.
Awatedo na imo atega ain jipapa ena. Gebé, Keriso da awara tarimi buro ro inemi ata awa, nanemi ge okain imonde tari tao. Ata na ge ango imonde tainyae. Awarata na gari imo God da embomai dubobudo eta, awatedo imonde atega ena. Na, Paul, embo begogo edo daedo boroko Iesu Keriso da bundari embo, 10 nanemi nato mai Onesimus awaembo imonde atega ena. Na bundari oro einda isite embo awa kondade eteno ainda gebé ari Keriso da yai piedo nato mai ango esisina. 11 Iji gisi embo awa kondade ari imonde piae edo esisina, ata boroko embo ami kondade ari imonde namonde piari tao.
12 Embo awawa nato dobéra awa nanemi tekago pieteno maunteira. Awatedo inemi embo awa ategedo buyo. 13 Iji einde na bino dave awaembo bundari oroda isite awa, na jipapa edo etena, embo ami namonde daedo einda isite ito dero budo na kondade arate. 14 Ata ainda edo nane ito awara ari gisi bae, embo awa yai einda jipapa ainyae. Awarata nato jipapa awa, buro dave ine akuta jipapa eta awa, ine ata. Awatedo nane imo watano na kondade atate tae. 15 Gebé, Onesimus imo dodo iji tupo taigesisina. Ata na kotembetena, rorae eiwa idegesisina awa, inemi embo awa tekago ategedo bato imonde daedo natopo itarate. 16 Boroko embo awa ito buro embo akuta ae ata ainda dero buro emboda dero daginegari. Embo awa nameji ito.* nameji ito. Aindabé Onesimus mi ainda gebé ari Keriso da yai pipisisina, imo awa God da mai edo Philemon da gebé ari nameji (John 1:12). Edo embo awa ito topo edo Badari da topo. Awatedo embo awa na bé dubobudo ena, ata ine na daginegedo embo awa dubobudo ata.
17 Awaembo, edo ingena awa buro otatawo gido, dá ango ine na ategedo budo eta, embo awa ategedo buyo. 18 Ata embo ami imo kena beyae ro esisina ko rorae inono awa imonde piae gido, ainda bouga awa doiyo nato daoda gumbari bane. 19 Na, Paul mi, ove eiwa ipa natomi gagurena: Na ito mina piana. Nanemi Keriso da bino dave imonde karigeteno God imo toregesisina. Awatedo ine nato yai mina piae eteta, ata nane ge ango imonde tainyae. 20 Gebé, nameji, ainda edo ingena Badari de daedo dada ari itena, nato jipapa awa inemi nato atega ari tou ata. Imo na kondade eyo nato do Badari da yai tenda goroba bare. 21 Nato tumonda ari ito yai isiri ove eiwa gaietena awa, ine ro atega ena awa kera ata. Edo na gari, ine ro na jipapa ena awa bé daginegedo ata.
22 Edo iji einde daedo, na tumonda ena, God mi itomane benunu tari awa ingido na itomane yai piari overegana. Awatedo na awaembo awari yai siya eyo.
Paul mi ainda ategari beaoda pipisisina.
23 Epaphras (Embo awa Keriso Iesu da buro edo eira.), namonde daedo bundari oroda isira, ami imo ategeteira. 24 Edo daedo nato buro otatawo Mark de, Aristarchus de, Demas de Luke de imo ategetera.
25 Kaenato Badari Iesu Keriso da dave ari itomane yai itare. Awara.

*1:16 nameji ito. Aindabé Onesimus mi ainda gebé ari Keriso da yai pipisisina, imo awa God da mai edo Philemon da gebé ari nameji (John 1:12).