4
Anotogi wirege keya Kilisi Yisu ngoluk wik yolu puwili keya ulogo ibeng puwiligi ngagozaktagi kerewiyagibekki wirege nogo ngago kiriwei miziweki pera nei, purik pi ngaiweki yogi legi, yongkambanuwiliyegi Anotogi ngagora kozak yei. Wok mabiyeng wok kozak kaiyagibek ma kozak kaiyagi onoboktau kozak kaiweki kangkere miza yolu. Keya yongkambanuwili kerewiyagi keli ma kerewiyagi keli ono miza kele kapura kozang sa wizimowei kozak yei. Keya nugu Anotogi ngago wazonora kozak yeiwekkke yeiyagirik Anotogi kazing pangkamekke koyagirikki kozak yei logo nak nak yenge ya puwiligiyengka kumulimokko mizagewiyege kaile puwiligiyengki iwaka sibene keleyiweki keya peliktarau yeiyagira, puwiligu mizi piyengka tayeng kokowayeng keleyi logo kokowa piyeng mizi nagani yei, keya peliktarau yeiyagira, ngago kozanda yanagira keya ngago ngizi kumuli puwiligira kozang kelemiyagirarau kozak yeimo. Keya yelakkelekta kiling wizimowei Anotogi ngago wameikta waberek panu kozak yei. Nogo niyegi pilik miziweki nei purik wangki kang naraga purik yongkambanuwili ngago wameiktagi kerewiyagi ono, segeya keli korowali puwiligiyengko mizagewiyege puwili yombanu kolokngagono kerangang puwiligiyengko kolok kerewiyagi pilikyeng kozak kisagiwili izagelega wazayagi. Keya puwili Anotogi ngago ngiziragi kezanga mana logo ngago yelewik yeik ulak piyengki kerewiyi nangai.
Keya niyegirik wok mabiyeng kangka nugubekki waberek panu ngai wizeimo. Keya ni Anotogi ngago wazonora kozak kairikki wiyeke kazing kuneng nanagimek niyegi lewa mabura kuneng pilikyeng yeik si kandikka yeik yelakkelek wagelara wizei. Keya ngago wazono Yisugu yombanu yaliya wazayi puragi ngoluk ngizi kumuli ono pilik puwiliyegi kozak yei kambele. Keya Anotogo yawe nalangai nalangai nugu miziweki nana piyeng mabiyeng mize.
 
Keya neyegirik puwiligu ne nelagi purik ne weik iwaka logo neyaga kelirik ne weik ibeng nobiyeng keli logo iwi nogobek opa wezarik Anotoyegi managi. Keya teng ne ngabelakpekke yolu pura wiya logo paka ngalege yoluweki kangkira weik mereke. Yombanu resisi narikke nging keya wei mizibokyegi kumule. Pi solo nginda kandikka kozang panu nginda kanda paka wila wiyilege wila wiyi. Logo kazing mabilikmekke nerau Yemizi nogobekki yawe kozang miza keya pangka miza. Keya piyeng mabiyeng mizi kunimoweirik ne ngizi kumuliragi kozang kebangkela keya Yisuyegi ngizi wiziya weik yokopekke logo ne weik paka ngalege kangkira weik pera. Logo paka ngalege negi pangka lewengke yolu puragi kangarik wizinda logo pura Yemizibek ngagozakyengki pangka kerewiyibokko wok pugu ngagozakyeng kerewiyagibokko ne nanagi. Kapura ne makngeze wamenakpek pura weiyagibek ono, pugu pigi yogiragi tarikke keya mizageya koyimowei ngai yelili mizara yolu pilik puwili mabuwilirau yanagi.
 
Ni neyegi ngezangai pakeli lewaweki yawe kozang mizagirikki kai, 10 purik yogo Timasi meibok watabi ngabelakpekkiyengki keli kopong pi ne wezaniya logo yereng Tesalonika mei puraga kambela. Keya yogo Keresen meibek ngabelak Kalesiya meibokko kambela, keya yogo Taitus meibok ngabelak Talamesiya meibokko kambela. 11 Logo neyegi saweli puwiliyaga yogo Luka wamenak ne kiling pelege yolu. Keya ni lewa puwekke yogo Mak miza orowei kayimimo, purik pi yawe negi pelege ngago wazonora kozak kai puragi sawelagibek legi. 12 Nogo yogo Tikika yereng Epeseraga wezamela. 13 Keya ni lewa puwekke mabura negi melewangka yemane yeke ngalege wakiyi, Torowa yerengke yogo Kapagi imakka keremareke wiya purik orowei keya kapiya nogoyendau kapura kapiya wata korikyengka keremiza piyeng kele keremareke nagani.
14 Keya yogo Alesenda yombanu ngayengyengka watabi keremizibokko neyegi korowali keleniya. Kapura Yemizibokko pugu miza piyengki pangka pangka kanga managi. 15 Keya inirau piyegi kani waberek panu, purik pi ngago tonuwago Kilisiyegi langai kozak kai puragi ngai mizibek kani.
16 Keya puwiligu ne solo ngagozak keleniyawekkerik nakkorau neyegi sawela ono, ne makngezegi wiyeke ngago kaiya, purik mamokko ne wezaniya. Logo nogo kelirik Anotogo puwiligu miza pura keremareke wezameliweki. 17 Kapura mabilik, purik Yemizibek ngezebokko ne kiling wizimowei neyegi saweli keya ne kozang nani keleniya wizigeya ne ngago Kilisiyegi langai pura mabura kozak kaiyagirik pangka logo Yuda ono puwili weik pangka kerewiya.
Togo teng puraga Yemizibokko ne ibengkiraga yaliya wazaniya. 18 Keya Yemizibokko ne yombanuwiligu korowali keleni piyeng mabiyengka yaliya wazani kunagi. Keya pugu paka ngalege pugu ngai yolulege waberek niza orowei kangki. Tegi teni wok wizagomagi piyeng mabiyengke yeik pugura yongolok meiyageya koyimiweki. Wameik panu.
19 Keya ik Pirisila yali kerekpu yogo Akuwila kiling i Onesiporagimakka yolu puwiliyegi wangane nogora yane. 20 Keya yogo Erasata kairik nogo yereng Korintiraga wezamiya keya yogo Topima kemegeme legi nogo yereng Mailitaraga wezamiya.
21 Ni teng kebarekpek uli keya kilili mizira lewarik kele ni pelege neyegi ngezangai pakeli lewagirikki kai.
Keya yogo Yubulu kiling yogo Pureni keya yogo Laina keya yogo Kiloriya keya ngizi kumuli nawilirau neyegi iniyegi wangane puwiligira naniweki kisi. 22 Keya Yemizibek wilek kang nugubekke yungke wizeibene ne waberek mizi.
Anotogi wazono tonugu weiyagi langai ono pugu yani pura ini mabuwili kiling wizei pani.
Mabura.
Ne Paulu kapiya perik lende mizabek.