Yawe Aposolowiligu Mizayeng
Yombu Yisugu Ngago Wazonora Oroweiweki Wezayelawili Aposolowili Mei Puwiligu Yawe Mizayeng
1
1-2 Ei Tiyopila, ne Lukago kapiya perik niyegi lende mizi yagenda. Nogo kapiya wererikke lende mizarik Yisugu yawe mizayeng keya waligeleyayeng mabiyeng, pi solo panu yawe pugura uluwakiya puwekka kang kang kai kanda Anotogo Yisu paka ngalege miza orowei kiliya lawekke miza pilik piyeng mabiyeng, nogo lende miza. Pi paka ngalege kangkine were pi yombu ngago pugura orowei miziweki iza logo aposolowili yeiya puwiliyegi Anotogi Kung Walekpokki kozandago mizagewiyege yawe mizagi piyengki ngago kiriwei mizagiyeng kozak yeiya. Pi ngangang wagela logo ibeng sa logo ngereke wik yangalek meiya logo wok yombu neyauyengke yungke pugu yaka puwili piyegi kang kolokngagono keya kazing kolokngagono nara nalik mizayengke keriyibene keleya logo piyengko mizagewiyege puwili pi ngereke wik yolu purik wameik ngizi iwaka. Puwiligu pi pakela logo pugu puwiliyegi Anotogo pigi ngaimekki ngai yolu puragi langai puwili kiling ngagozakka miza. Wok nakke ngoluk pi puwili kiling wiziyawekke pugu puwiliyegi ngago miziweki nara kozang pelik yeiya, Yirusalem yerenda wizami nagani. Ini were negi Mangobekki Kung Walek pugu inuwayegi yeik yanagi kaiyabok weiweki yuke koyizo, pura ulogo nogo inuwayegi kozak yeiya pura. Purik Yowangu ini kai yeikpokko kaimela kapura wok nayeng miza logo pulaga purik Anotogo yenge inigi yungke Kung Walek pugubokko kola wizeibene keleyagi, yeiya.
Waleleige wok nakke yombu yaka aposolo puwili Yisu kiling paka lewak Olip meibekke wawere ulawekke puwiligu piyegi pelik nguk meiya, Yemizibek, nugu mabek perage Romwiligu teniyegi ngai pura yeik sa wazamiya logo ngereke teni Isileiliwiligu ngabelak nayengki ngaiweki keleyagi ma yeik? Yisugu pelik yeiya to mela, Piyeng watabi inuguyeng ono, piyeng watabi negi Mangobekkiyeng. Pi kozang ngezebekkirago tengyeng keya mizagiyeng sawiyi penangai. Inuwa teng yaka piyeng mizagiyeng iwakagirikki mizagi onowiligu kapura inuwa perikki iwakaweki, teng Anotogi Kung Walekpokko yenge inigi yungke kiliyawekke puraga inuwayegi Anotogo kozandago kolagi logo inuwa ngago neyegi langaira kozak kisiwili mizagi. Inuwago yongkambanuwiliyegi kozak yeiyagirik inuwa panga Yirusalem yerengke pelege kunizo keya panga ngabelak Yudaya meibekke yereng mabiyengkerau kunizo keya panga ngabelak Sameriya meibekke yereng mabiyengkerau kunizo keya koweige ngabelakpekki wale mabiyengkerau kunizo logo yongkambanuwiliyegi neyegi langai kozak yeiweki mizizo. Yisugu pilik yeiya logo puwili piyegi pakela koyigeya Anotogo pi paka ngalege miza orowei kang logo weik kozainumbekke kiliya logo puwiligu pi mawinda pakela ono.
 
10 Togo puwili ngoluk pi kandikki paka ngilumbekke ngai yuke panu pakela tagogei pura yombu melewangka wilangkayeng wakiya neyau nguk namizi tabunda logo puwiliyegi saweliwei luweza koyilege. 11 Piyaugu pelik yeiya, Yombu ngabelak Kalili meibekkawili, ini luweza koyimowei paka ngilumbekke kozang panu pakela yolura nangki? Yisu Anotogo iniyaga yaka paka ngalege miza orowei kang pok kazing yaka inugu paka ngalege kangwekke pakela mabilikmekke ngereke yogibek kani, yeiya logo piyau nguk namizi tamek neing miza.
 
12 Togo pulaga yombu yaka aposolo puwili paka lewak Olip meibekka yerageya logo panga Yirusalem yerengke kandobela. Yirusalem yerengka paka Olip lewakpekki koweigerik mail wale narik. 13 Puwili panga Yirusalem yerendage kanda i puwili yolumakki yeke ngalege ige kiliya la. Puwiligi yeikyeng peyeng Pita keya Yowan, keya Jems keya Enduru, keya Pilip keya Tomasi, keya Patolomiyu keya Matiyu, keya Jems nak Alapiyagi marekpek, keya Saimon yombu Selete Yudawili Romwiliyaga yaliya wazayiweki liwik yawe miziwiliyaga nak logo puwiligu pi Saimon Seletebek meibek, keya Yuras, Jems nakki marekpek. 14 Puwili kangka wamenak koyimowei yeke ige waberek miziweki mabuwili menalege wawere uli mizi, Yisugi panumele Maliya keya yongok nawili keya Yisugi sakwili puwili kilindau pulogo waberek mizi mizi.
15 Wok waberek mizageya koyima piyengka nakke pulogo yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuli menalege wawere uliwili mabuwili 120 pilik koyawekke Pita luweza logo pelik yeiya, 16 Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuliwili, koka walaka Anotogi Kung Walekpokko Tawitiyegi ngago Yurasyegi langaira mana logo Tawitigu ngago pura Anotogi Kapiya Walektikke lende miza. Logo ngago pura pobilik lende miza, Yuras pok Yisu yombanu pi ulagiwiliyegi miza yanagibek, miza. Pura ngizi miziweki sawiya logo weik ngizi miza. 17 Yuras koka teni kiling yongomo mizageya wiziyabek. Pi Yisugu miza logo pirau teni kiling yawe pera manabek, mena yeiya.
18 Togo Yurasyegirik ulogo pugu kaile miza puragi wiyeke pi king weiya logo king piyengki ngane ngabelak narik weiya. Kapura ngabelak purikke pi kawiye wala logo korik puguwek potora logo ya keya puguyeng kubula wala. 19 Togo yongkambanu paka Yirusalem yoluwili mabuwili puragi kerewiya logo puwiligu ngago yeik ngezewiligirage ngabelaktikki yeikta Akeletama meiya, purik pelik, ngabelak iwi kubula walarik kai yagenda.
20 Pitago mawinda pelik yeiya, Togo pilik miza pura Kapiya Walek Ingi Samyengkirikke pobilik kaiya puragi kiriwei,
I pugumak yeik ngiza yoluweki, I pumakke naktau yolu nagani. Ingi Sam 69:25
Keya ngago perarau Kapiya Walek Ingi Samyengkirikke yungke pelik lende miza,
Nakko ngereke yawe pugura weiweki, kai. Ingi Sam 109:8
21 Piliktikki wiyeke legi yombanu nak teniyegi saweliweki logo pi teni kiling yawe mizageya wizimowei Yisu ibendaga ngereke yangalekta wik yolu purik kozak kaiweki. 22 Yombubok teng mabiyeng teni Yisu kiling yongomo mizageya koyawekke wei kaiyageya wiziya nakweki, paka koka Yowangu yongkambanuwili kaimelawekkerikka pongo Yisu yawe pugura mizi kanda wok Anotogo pi paka ngalege miza orowei kunabokko, yeiya.
23 Pitago pilik yeiya logo puwiligu yombu neyau sawiya. Nak Yosep yeik nara Pasaba keya yeik nara Yasita meibek, keya nakkara Matiyas. 24-25 Puwiligu yeikyau weiya logo Anotoyegi pelik waberek miza, O Yemizibek Anoto, ni wilek kang yombanu mabuwiligiyeng iwaka legi piyauyaga nak nugu Yurasgi yawe aposolo pugu wizamiya logo yereng pugu kangki puragi kambelabokki yawera miziweki kelibek teniyegi waligeleye.
26 Pulaga puwiligu yeik nara weiya logo yeik puwiligu were weiyara Matiyasgira. Togo pi yombu aposolo meleyau keya pongo ingenazikka nak puwiliyegi sawela.