Iburu
Kapiya Iburu Perik Yuda Yongkambanu Kilisi Yisuyegi Ngizi Kumuliwiliyegirik
1
Koka walaka panuwekkerik kang kolokngagonoge keya kazing kolokngagonoge Anotogo tenigi yelibungang kokawiliyegi ngago yeiya. Pugu yombanu ngago pugu yanayeng kozak kisawiligi yungka wizimowei watabi Anoto ngezebokko yongkambanu puguwili iwakaweki keli piyengki langai kozak kisibene keleya. Kapura wok kangkali peyengki yungke Anotogo pigi Marekpekki kiliragi yungka teniyegi ngago yeiya keya pigi Marekpekyegi watabi mabiyeng mana logo pi kiling wizimowei ngilumbek keya ngabelakpek kiling watabi mabiyeng keremiza. Anotogi Marekpek Anotogi ngaiwaktik kiling ngela ulara yolu keya kang pugu yolu pumok keya pugu mizi piyengko walimizirik pi Anoto kelik panu mena mizi. Ngago pigi ngaira kiling purago kairikku ngilumbek keya ngabelakpektau ngoluk yolu. Pi tenigi kaile piyeng tumula meliweki ibeng sabek logo pulaga Anoto yemane paka ngilumbekke yolubek kiling tung yemane lewege panurikke mogosa.
 
Tegi Anotogi Marekpokko angelawilirau yela, mabilik Anotogo yeik piyegi mana purago puwiligiyeng yela pilik. Purik pelik, Anotogorau angela puguwiliyaga nakyegi pelik meiya ono,
Ni negi Marekpek. Yokopekke ne nigi Mangobek purikki kimeike walimizi. Ingi Sam 2:7
Ma Anotogo angela nakyegi langai peliktau kaiya ono.
Ne pigi Mangobek keya pi negi Marekpek. 2 Samuwele 7:14
Anotorau angela nakyegi pilik kaiya ono kapura Anotogo Yisuyegi kele pilik kaiya keya pigi Marek kalogolibek ngabelakpekke wezamelawekkeriktau pugu kaiyarik,
Anotogi angelawili mabuwili piyegi inge laliya maniweki. Ingi Sam 97:7
Anotogo angelawiliyegi langai pelik kaiya,
Anotogo angela puguwili kebarek keremizi, keya piyegi yawe miziwili yezi wilik keremizi. Ingi Sam 104:4
Kapura pigi Marekpekyegirik pelik kai,
O Anoto, ngai nugura wok mabiyeng wizagomagi keya kazing pangka lewengke ni yongkambanu nuguwiliyegi ngai wiziyagi. Ni pangkaragi keli keya kokowaragi kumbak tegi Anoto, Anoto nugubokko ni niza logo mamokyaga wilik kagowing yemane panura nana. Ingi Sam 45:6,7
10 Keya Anotogo pigi Marekpekyegirik peliktau kai,
O Yemizibek, koka solowekke nugu ngabelakpek keremiza keya mele ni makngezegeyaugu ngilumbek keremiza. 11 Ngabelakpek keya ngilumbek kakwelagi kapura ni kele wizagomagi. Piyeng melewangkayengko sobok si pilik mizi nangai. 12 Keya piyeng wezamela logo purik piyengki kangayeng keremizagi. Kapura ni wok mabiyeng mabilik wilibek yolu keya nirau yombusigi onobek. Ingi Sam 102:25-27
13 Anotogorau angela puguwili nakyegi pelik meiya ono,
Nogo niyegi kiyebuk miziwili nigi kulengke nugu ngaiweki wazayirikka negi ngaigezuwaga pelaga mogosi, koli, meiya ono. Ingi Sam 101:1
14 Pilik mabura angelawili ngenangai langaiwili? Puwili kung Anotoyegi yawe miziwili logo Anotogo yombanu ngezebokko kaileyeng keya kemenak Anotoyaga koweige koyagi puraga yaliya wazayiweki puwiliyegi sawelibene wezayeliwili.