20
Weik Sondabekke ngoluk kabelaktik wilangka ono wizigeya Maliya Matalena panga king ururu Yisugi yasurik wiya pumokko kuna. Logo pi keriyiraige pura king yemane panga king ururu pumokki kandikke waliya wazamiyabek yomizora wezamela logo wizilege.
Pulaga pi nginda panga yerengke kando kuna. Pi Simong Pita keya ne Yowan Yisugu keli panubokyegi keriyiweki kuna. Logo pugu teyegi pelik yeiya, Nawiligu Yemizibekki yasurik weiya logo puwiligu talege wiya miza purik teni lusuwei, yeiya.
Togo te Pita panga yombu londagi pakeliweki kuna. Logo te mabiyau nginda kuna logo pulaga ne weik Pita wezami were nginda kanda panga king ururumekke tabunda. Logo ne lawila logo yeke king ururumekke yeke yungke pakeliraige pura kagorik Yisu sukumeng mizarik pizirik mamiza. Kapura ne yeke king ururumekki yungkerau kuna ono.
Pulaga Simong Pita kalike nginda wiriyabok weik tabunda, logo pi yeke king ururumekke yungke kiliya kuna. Logo kagorik Yisu sukumeng miza purik wizilege pugu pakela. Keya kagorik wale kebige tiya puriktau ngezerik panga keke loliya wazamiya wizilege pugu pakela. Logo ne were panga king ururumekke tabundabek kele kapura ne yeke yungke kalika kiliya kuna logo ne watabi piyengki pakelawekke ne Yisu ngereke wameik wik yolu purikki ngizi panu kumula. Logo puwekkerik teni Anotogi Kapiya Walektikke Yisu ngereke ibendaga wik yangalektagi kaiya puragi ngoluk iwaka panu ono wiziga.
 
10 Pulaga te Simong Pita weik ngereke panga ige kando kuna. 11 Kapura Maliya Matalena king ururu Yisu wiya pumokki kandikki ngezege mabulogo luwe wizimowei ingkeiyageya wiziya. Logo pi ingkeiyageya wizimowei lawila logo yeke king ururumekke yungke pakela. 12 Logo angela neyau Yisugi yasurik wiya pulogo koyilege pugu pakela. Piyau wilangkayengke koyilege. Logo nak Yisugi kebira wiziya pulogo mogosa keya nak Yisugi ingeyau wiziya pulogo mogosi miza. 13 Logo piyaugu piyegi pelik nguk meiya, Yongokpanumele, ni nangaiyengki wiyeke ingkei, meiya. Logo pugu pelik yeiya, Nawiligu Yemizi nogobekki yasurik weiya logo talege wiya miza purik ne lusuwei, yeiya.
14 Pilik kaiya logo Maliya towilik meiraige pura yombanu nak mabulogo luwe wizilege. Logo pok Yisu kapura Maliya yombanubek Yisu purik pi lusuwei. 15 Logo pugu pelik meiya, Yongokpanumele, ni nangaiyengki wiyeke ingkei? Ni takyegi weli, meiya. Logo pugu kumularik mabulogo olipyengke yawe mizibek sawiya logo pelik meiya, Tamizeige nugu pi nalege wiya mabura talege wiya miza purik neyegi kozak kai logo ne yasu pugurik weiweki, meiya. 16 Logo Yisugu pelik meiya, Maliya, meiya. Logo Maliya kowita logo Yisuyegi pelik meiya, Laboni. Ni mabok ma, meiya. Iburu ngago yeiktaga, Laboni, mei purik Kiriwagabek, mei yagenda logo pugu Kiriwagabek ni mabok ma, meiya. 17 Logo Yisugu pelik meiya, Ne kebangkeli wak purik ne ngoluk paka negi Mangobek yolu pulogo kang onorikki wiyeke mena. Kapura mak kele nogo waligeleya logo negi si keya sakkawili nobiyeng miza puwiliyegi pelik kozak yeimo, Ne negi Mangobek keya inigi Mangobek keya Anoto nogobek keya Anoto inugubekyegi kang yongo yeimo, meiya.
18 Pulaga Maliya Matalena Yisugu waligeleya puwiliyegi kuna logo puwiliyegi Yemizibek pugu pakela logo pugu ngago pura piyegi kozak meiya yeiya.
 
19 Weik Sonda mabokko ibeng kamekke, Yisugu waligeleyawili keya nawilirau menalege i namakka koya logo puwili Yuda ngai yemanewiliyegi kazi kopong nawiligu puwiligu kozak keli piyengki kerewiya nelegi kangyeng kozang waliya logo yeke ige koya. Logo nguk namizi Yisu puwiligi tepekke tabunda logo luweza wizimowei puwiliyegi pelik yeiya, Ya inuwagiyeng ngezege sara kiling koyi pani, yeiya. 20 Pi pilik kaiya logo pulaga mele puguzikke nili kungyeng puwiligu keriyibene waligeleyi keya mabilik yelabezuwaga wizang kundik waligeleyi miza. Logo pugu waligeleyawili Yemizibekyegi ngizi pakela logo wilik kagowing yemane miza.
21 Logo Yisugu mawinda pelik yeiya, Ya inuguyeng ngezege sara kiling koyi pani. Negi Mangobokko ne pelege wezanela mabilik nogo ini yawe nogora miziweki wezayeli, yeiya. 22 Pi pilik kaiya logo puwiligi ngalege yaung pugubek wilik mana logo pelik yeiya, Weik mena Anotogi Kung Walekpek wei. 23 Tamizeige nakki kaileyeng inugu keremareke wezameli purik kaile piyeng keremareke wezamela wizinda. Keya tamizeige inugu kaile piyeng kebangkela yolu purik piyeng keremareke wezamela ono wizinda, yeiya.
 
24 Keya Yisu pugu waligeleyawiliyegi tabundawekkerik Tomasi mandik kolakpelekeyauyaga nak logo Titima meibek wamenak puwiliyaga pulogo wiziya onobek. 25 Logo nawiligu piyegi, Tonugu Yemizibek pakela, meiyawekkerik Tomasigu pelik yeiya, Wire ne makngezegiyau pi pakeli keya nili kungyengki pakeli keya nili kungyeng melegong nogoyengko kuming kelemi keya wizang kundikke mele nogozik meli puwekke kele ne ngizi kumulagi, yeiya.
26 Weik Sonda nara miza wizigeya puwili ngereke imakka mabuwili koya logo Tomasirau wiziya. Logo ulogo miza mabilik kangyeng ngai kozang waliyara koya logo nguk namizi mabulogo puwiligi tepekke Yisu tabunda. Logo pugu pelik yeiya, Ya inuguyeng ngezege sara kiling koyi pani, yeiya. 27 Pulaga pugu Tomasiyegi pelik meiya, Melegong nugubek mele nogozikke nili kundik kebangkelibene wiye logo mele nogoyauge pakele keya mele nuguzik tungkula logo wizang kung yelabezuwaga perik kebangkele, logo kangka neyau kumuli nagani. Yeik ngizi panu kumule, meiya. 28 Logo Tomasigu pelik meiya, Yemizi nogobek keya Anoto nogobek, meiya.
29 Pulaga Yisugu pelik meiya, Ni neyegi keriya kopong ni weik ngizi kumuli kapura neyegi keriyagi ono kapura ngoluk ngizi kumulagi puwili wilik kagowing yemane panu mizagi, meiya.
 
30 Togo ne Yowangu watabi Yisugu miza peyeng weik lende miza kapura piyengka tenigi wirege Yisugu watabi Anoto wamenakko keke mizi piyeng mizariktau kolokngagono kapura kapiya perikke nogorau lende miza ono. 31 Kapura nogo pelik kai, Ni perik mei puwekkerik ini pobiliktikki iwakagi purik Yisu wameik Kilisibek, pi Anotogi Marekpek logo tamizeige ini purikki ngizi panu kumuli puwekke purik mabura inirau Kilisigu wik wizagomagi yani pura weiyagi, kai.