2
Togo ne Paulugu ni Timotiyegi kozak neiyengka ngago yemane nara waberekmek mizagira. Nogo kozak nei perik ni yongkambanu Anotoyegi ngizi panu kumuliwiliyegi watabi puwiligi wik yoluweki piyeng Anotogo puwili yaniweki nguk mei, keya puwili waberek mizi, keya puwili yongkambanu ngabelakpekki nalangai koyi kambeliwiliyegi waberek mizi, keya puwili watabi mabiyengki Anotoyegi wazono mei mizizo, yei. Waberek puwiligimokko yongkambanu mabuwiliyegi saweliweki mizagi. Keya nawili kiling mabilik ngabelakke ngai yemanewili keya yongkambanu yaweyengki ngai puwiliyegirau waberek mizizo yei logo puwili ngai wazono koyiweki logo teni yongkambanuwiligi yolu pura wazonoweki logo tonuwa ngeze Anotogo pangka yolu pilik yoluweki keya tonuwa kazing kaile nayendau onomekke yoluweki. Pilik mizi purik wazono logo Anoto teni yaliya wazayibekyegi wilik kagowing kelemiyagi kani. Tegi nogo niyegi nei purik puwiligu kalogomokwiliyegirau waberek mizagirikki kozak yeibene, nei yagenda. Anoto yongkambanu mamok yaliya wazayagi keli keya puwili ngago wameikta iwakagi purikki keli legi teni Anotoyegi waberek mizi purik pi wilik kagowing. Anoto wamenak wizinda keya Anoto keya yongkambanuwiligi tepekke nak wizinda logo pok Kilisi Yisu keya ngeze mabok yombanubek. Logo teni mabuwiligu kaile mizayengki weraga Anotogo teniyegi ngangang yana ono, pilik segeya Kilisi Yisugu ngangang tonuguyeng wagelarik, pugu ngezebek pi ulagiwiliyegi ngaungaugu iza yana logo teni yongkambanu kaile tonuguyengko wigira puwili mabuwili kaile tonuguyengka wila wazayiweki. Logo purikku walimizi purik Anotogo teng sawiya puraga ngabelakpekke yongkambanu mamok yaliya wazayiweki keli. Tegi Anotogo ngago pera Yuda onowiliyegi kozak yeiweki sawiyabek ne logo ne ngago pera orowei mizi logo Aposolobek meibek. Ne ngaigu kai ono, ne wameik kai. Purik peliktikki, Anotogo Yuda onowiliyegi kazing ngizi kiriwei mizagi piyeng keya ngizi panu kumulagiyeng waligeleyiweki sawiyabek ne.
Tegi ne Paulu yombu ngabelakpekke yereng mabiyengkiwili waberek miziwiliweki keli. Waberek mizi puwekke kazing tonugumek mele tonuguyeng Anotoyegi yongolok mei pumok legi mele tonuguyeng kaile nayendau ono pangka panu wizigeya waberek miziweki. Yombu pilik mizagi puwili sisik mizagi langai onowiliweki ma nawili kiling ngalik kelagi langai onowiliweki keya Anotogo waberek puwiligiyengki kanga yo melagirikki ngizi panu kumulawiliweki.
 
9-10 Keya ne Paulugu kelirik yongokwili kagorik kendek ngelaiyeng wakiyi purik segeya pangka pangka kangmekkeyeng wakiyagi purikki ne keli. Kapura yongok Anotogi ngagoragi kiriwei mizi kisi puwili tamizeige puwiligi yolura wazonogirikki keli mabura pobilik peyeng mizi onowiliweki, kebiyeng tariyi keya selei lali wilibek ma kagorik king yemanege weiya piyengka wakiyi ma kolau keya watabi korikwekke wakiyiweki koliyengka keremiza piyeng wakiyi mizi onowiliweki kapura pobilik miziwiliweki, puwiligu mabuwiliyegi wazono mizi keya wazono kisiyengko Anoto wilik kagowing kelemiwiliweki. 11 Yongokwili watabi nayengki iwakagi purik puwili ngagoluk koyimowei miziweki keya yombu ngaiwiligu kisi piyengki panga yungke kerewiya yoluweki. 12 Keya nogo kumularik pelik, Yongok namologo yombu nakyegi waligeleyigi ono ma yongok namologo yombu nakyegi ngaigi ono kapura pi ngagoluk yolu purik kele. 13 Purik Anotogo Aram were keremiza keya kalike Ewa keremiza. 14 Keya Sadangko Aramyegi ngago yogorik meiya ono kapura Sadangko yongokmele ngago yogorik meiya legi piliktikki wiyeke pi Anotogo mizi nagani kaiyara ngela melamele. 15 Piliktikki kandik yongok mabuwili yawe mandik wazayagira mizi puwekke ngangang mizagi kapura Anotogo puwili kemenak ibeng koyimagi puraga yaliya wazayagi logo purik pelik, puwili yeik nawiliyegi kulengke koyimowei puwili Anotogi ngagoragi ngizi kumulageya keya yongkambanu nazuwaga puwiliyegi keli keya Anotogi keke yoluweki.