2 Tesalonika
Paulugi Kapiya Kalike Anotogi Yongkambanu Yereng Tesalonika Mei Puragiwiliyegi Lende Miza Yanarik
1
Ne Paulu kiling Silasi keya Timoti kapiya perik ini kongkirigesen Yisuyegi ngizi kumuli yereng Tesalonika mei puraga Anoto tenigi Mangobek keya Yemizi Yisu Kilisi kiling sawela puwiliyegi lende miza yani.
Peba Anoto keya Yemizi Yisu Kilisigu iniyegi wazono piyaugira keya ngezege sa piyaugira wilek kang inuguyengke yani pani.
 
Ini teni kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwiliyegi weraga yawe tonugu wok mabiyeng mizageyara Anotoyegi wazono mei pura. Ini Anotoyegi mawiyarekka ngizi kumuli keya inuwa ngezego nakko nakyegi kelirik yemane si kang wilibek legi teni Anotoyegi wazono mei pilik purik pangka. Tegi tonuwa ngezego Anotogi kongkirigesen wiza kambeli piyengki iniyegi langai yeirik ini lewege panuwili yei. Tonugu ini ngizi kumuli wilibekwili yei logo Yisuyegi ngizi kumuli ono nawiligu ini ngangang keleyi keya kuneng yani kele kapura ini pilik piyeng wagelageya koyimowei kozang yolu yei.
 
Anotogo ini ngangang wageli pani keleyi purago walimizi purik pugu ngagozak keleyi piyeng pangkaraga ngagozak keleyi. Keya ini pilik ngangang wageli purago Anotogo ini paka yereng pugu ngai yolu puraga kangkirik weik pangka mizi penangai logo yereng puragi wiyeke ini mabek weik ngangang wageli. Anotogo mizi piyeng pangkayeng. Iniyegi ngangang keleyi puwiliyegi pugu nganganda kanga keleyagi. Ini keya tenigi ngangang piyeng mabiyeng Yemizi Yisu paka ngalega angela kozang puguwili kiling lewagela puwekke Anotogo ngangang teni mabuwiligi piyeng wezamelagi. Logo pulaga kangara yani penangai keya Anotoyegi iwaka ono puwiliyegi yezizik kiling yani penangai keya mabilik ngago wazono tenigi Yemizibek Yisuyegi langai puragi nagerewiyi puwiliyegirau pilik mizagi. Pilik puwili kazing pobilikmekke kangara yanagi, Yemizibokko puwili ngangang mizageya koyimagira yanagi keya wire puguyau keya kozang puguragi yemane puraga yenge kezangka wazayagi, pi wokpokko lewawekke. 10 Keya wok pi yogibokko pigi puwiligu yeik yemanera managi keya piyegi ngizi kumuli puwili mabuwili yeik pugura yongolok meiyagi. Ini nogo kozak yei puragi ngizi kumuli legi ini kiling ngizi panu kumuli puwili mabuwili wokpokko pulogo koyagi.
 
11 Tegi tonuwa wok mabiyeng iniyegi wiyeke waberek mizi. Tonuwa Anotogo ini kazing pangka pugu weiweki kaiya pumokko ini pangka pangka koyiweki keleyibene tonuwa piyegi nguk mei. Pigi kozang purago iniyegi sawela wizigeya watabi pangka inugu keli piyeng keya yawe ini ngizi kumuli legi mizi piyeng miziweki. 12 Kazing pilikmekke inugu tenigi Yemizibek Yisugi yeikta yongolok meiyagi keya pugu yeik inuguyeng yongolok meiyagi purik Anoto tonugubek keya Yemizi Yisu Kilisigu wazono tonugu weiyagi langai ono teni yani purago mizagewiyege.