Yowan
Ngago Wazono Yowangu Yisuyegi Langai Lende Mizara
1
Watabi wizageya koyi kambeli piyeng mabiyeng keremizagine Ngagora meibok wiziya. Pi Anoto kiling were wiziya keya ngoluk yolu keya pi mabok Anoto. Pi solo panuwekkerikka Anoto kiling wizageya kayimibokko. Keya watabi mabiyeng Ngagora meibokko keremiza logo pugurau keremiza ono nayeng taiyeng kaiyagi? Ngagora meibokko ngizi yoluragi solorik keya pugu wameikta yongkambanuwiliyegi waligeleya logo kazing pilikmekke pi yongkambanuwiligi wilangkarik logo puwili Anotoyegi kimeike pakeliweki. Logo wilangkarik kaile ngabelakpekki piyengki kusabanurikki tepekka weik ngela uli logo kaileyengkorau ngokmorokta wiyagi ono.
Anotogo yombanu Yowan mei nak ngago pugura orowei miziweki wezamela, pi yongkambanuwiliyegi wilangkarikki mangobekyegi langai kozak yeiweki kayima, logo puragi kerewiyi puwili mabuwili ngizi kumulibene. Yowan ngezebek wilangkarikki mangobek ono, pi yeik wilangkarikki mangobokyegi langai yongkambanuwiliyegi kozak yeiwekibek. Logo wilangka purik wilangka ngizi panurik logo pok ngabelakpekke pelege kayima logo ngela ulageya wizimowei pugu yongkambanuwili mabuwiliyegi Anoto kimeike waligeleyageya.
10 Togo wilangkarikki mangobek Ngagora meibok ngabelakpek keremiza kele kapura pi ngabelakka kayimawekkeriktau namele keya nakko pi tak miza purikki iwaka sa ono. 11 Keya yereng ngezebekkiraga ngezebekyagawiligurau piyegi koli kelemiya ono. 12 Yongkambanu mele sangkelawiligu piyegi koli kelemiya logo piyegi ngizi panu kumula. Logo piyegi wilekpek ngalege wiyi puwili mabuwiliyegi pugu weik Anotogi yango keya marekngangwili miziweki pangkara yana. 13 Logo pugu piyegi koli kelemi puwili weik Anotogi yango keya marekngangwili keleya logo purik kazing ngabelakpekkimekki kiriwei ono ma korikwekki keliragi kiriwei ono ma yombanuwiligi keliragi kiriwei ono, kapura Anotogi keliragi kiriwei. Pi ngezebek puwiligi mangobek.
14 Keya Ngagora Kilisi meibok yombanu keremiza logo ngabelakpekke tenigi tepekke kazing wazonoragimek keya kazing wameiktagimokko kola wizagoma. Keya kozang tenigi Mangobek Anotogo pigi Marek wamenakpekyegi manabokki tonugu pakela.
15 Weik Yowangu ngago piyegi langaira yongkambanuwiliyegi pelik yei kuna, Pek yombanu nogo ulogo pelik kaiyabok, Nak neyegi kiriwei yawe pugura miziweki wiriyagi logo pi watabi mabiyeng keremizawekkabek legi pi neyaga ngalege panu nak kaiyabok pek, yeiya.
16 Keya pigi wazonorago kola puraga pugu teni mawiyarekka wazono keleyi mizi. 17 Purik Anotogo lo tonuguyeng Mosegi melezikke mana logo Mose loyengki mangobek kapura kazing wazonoragimek keya kazing wameiktagimekki mangobek Yisu Kilisi. 18 Nakkorau songono nangezi Anotoyegi pakela ono kapura pigi Marekpokko kele keke pakela, purik pi Mangogi wilekpekke ngezege panu yolubek logo pugu Mangoyegi langai teni mamokyegi kozak yeiya.
 
19 Weik Yuda ngaiwiligu yombu Anotogi i walek yemanemakke yongkambanuwiligi yeiktaga Anotoyegi kolak mizi nawili kiling yombu Lebigi ngaimekka i walek yemanemakki yaweyengki saweli mizi nawili Yirusalem yerengka panga Yowanyegi, Ni Kilisibek Anotogo teniyegi wezamelagi kaiyabok ma talik, meiweki wezayela. 20 Logo Yowan ngagoluk wiziya ono kapura kimeike kawela yeiya. Logo pugu pelik yeiya, Ne Kilisibek Anotogo iniyegi wezamelagi kaiyabok ono, yeiya. 21 Legi puwiligu ngereke piyegi, Pilik mabura ni tak, Ni Elaya yombanu Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kaiya, walaka panu Anotogo paka ngalege korikwek kiling miza orowei kambelabok ngereke yo ma, meiya kapura Yowangu puwiliyegi, Ne pok ono, yeiya. Logo puwiligu piyegi, Ni yombanu Mose kelik Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kai tonugu yuke yolubok ma, meiya legi pugu, A’a’, yeiya. 22 Logo puwiligu piyegi, Teni ngago nugu kaiya puragi kangara teni wezayela puwiliyegi orowei kangki sa mena nugu kumularik ni tak miza purik teniyegi kozak yei keya ni makngezeyegi ni talikpek kai mangai, meiya. 23 Yowangu pelik kanga yeiya to meiya, Ne koka walaka Isaya poropekwiliyaga nakko kapiya walektikke kozak kaiyabok,
Yombu nak lewagelagi logo paka kurung yeikwekke wizimowei ngalizi pelik yeiyagi, Yemizibek lewa legi kazing inuguyeng pangka pangka mizizo. Kazing pilikmekke inugu kazing Yemizibekkimek kangkere mizi, yeiya. Isaya 40.3
24-25 Logo yombanu ngai Palisiwili meiwiligu wezayela puwiligu Yowanyegi pelik nguk meiya, Tamizeige ni Kilisibek Anotogo wezamelagi kaiyabok ono ma ni Elaya Anotogo paka ngalege korikwek kiling miza orowei kambelabok ngereke yo ono ma ni yombanu Mose kelik Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kai Anotogo wezamelagi kaiyabok ono mabura ni talikpokko yawe kaimelira mizi, meiya. 26 Legi Yowangu pelik kanga yeiya to mela, Ne kai yeikpokko kaimeli, kapura yombanu yongkambanubekke liburikki tepekke inugu lusuwei nak wizinda kani. 27 Logo pi neyegi kiriwei yawe pugura mizagirik mereke keya ne pokyaga kulengke logo nogo kumularik yeik nogora yeik puguraga kulengke panu, keya yeik pugura nogoraga ngalege panu, yeiya.
28 Logo pilik miza pura yereng kai Yolodang meilingka pangazuwaga Petani meiraga, Yowan yongkambanu kaimelageya wiziyawekke mizara.
 
29 Wok kalikebekke Yisu Yowanyegi lewarikki Yowangu keriya wizigeya Yowangu pelik kai, Keriyi. Pek liyeng memeng kong pangka panu Anotogo ngabelakpekkiwiligi kaileyeng wezameliweki sawiyamek. 30 Nogo pelik kaiyawekke, Yombanu neyaga ngalege panubek purik pi watabi mabiyeng keremizawekkabek logo neyegi kiriwei yawe pugura miziweki lewagi kaiyabok piyegi kaiya kani. 31 Ne makngezerau pi talik nak miza wiziya kapura ne ini Isileili yongkambanu kaibek kiling kaimeliweki kayima logo pi kimeike pek mizi ngizige piyegi iwakaweki, yeiya.
32-33 Keya Yowangu peliktarau kozak yeiya, Nogoriktau pi pek miza ono. Kapura nogo keriyarik paka ngalega Anotogi Kung Walekpek winak Kuwemimimek kelikmek piyegi yerageya logo kanda piyegi yolurikki ne keriya. Logo pulogo pura ne yongkambanuwili kai yeikpokko kaimeliweki wezanelabokko neyegi pelik neiyaragi ne kumula, Nakki ngalege Anotogi Kung Walekpek kanda yolubok pokko yongkambanuwili Anotogi Kung Walekpokko yenge yungke kola wizeibene keleyagi kani, kaiya. 34 Logo ne puragi kumuli keya pilik mizi yagalege keriyabek logo nogo pelik kai, pek Anotogi Marekpek, yeiya.
 
35 Wok kalikebekke Yowan kiling piyegi kiriwei mizi neyau luwe ngagozakka koyilege 36 Yisu kuna. Logo Yowangu pelik yeiya, Keriyi. Pek liyeng memeng kong pangka panu Anotogo sawiyamok kani, yeiya.
37 Yowanyegi kiriwei miziyau Yowangu pilik kairikki kerewiyawekke Yisuyegi kalika kuna. 38 Yisu yongolik meiya logo piyau kiriwei lewarikki keriya wizigeya kowita logo piyauyegi pelik nguk yeiya, Yali talik mizi, yeiya. Legi piyaugu pelik kanga meiya to mela, Rabai, ni talege yolubek, meiya. Logo Rabai mei puragi solorik, Kiriwagabek, kai yagenda. 39 Yisugu pelik yeiya, Keriyi nangaiweki mena koli, yeiya logo piyau pi kiling i pugu yolu pumakke kuna logo piyau pi kiling yokmek mangobektau onorikka koyimeige weik kusa nunung kangmekke.
40 Enduru yogo Simong Pita meibekke sakpek yaka Yowangu kaiyarikki kerewiya logo Yisuyegi kiriwei kuna piyauyaganak. 41 Logo pugu mizarik were sibek Simongyegi weliweki kuna logo piyegi pelik meiweki, Togo yaka ngolukku Mesiyabek Anotogo teni yaliya wazayiweki wezamelagi sawiyabok keriya, meiweki. Ngago lang Mesiyabek mei purik ngago yeik Kirikwiligiraga Kilisibek kai yagenda. 42 Pilik miza logo pi Simong Yisuyegi pakeliweki miza orowei kuna. Yisu Simongyegi pakela wizimowei pelik meiya, Ni Simong keya nigi mangobekki yeikta Yowan. Kapura nogo ngereke ni yeik kalogomok nara nanagi logo yeik pura Sipasi mei. Sipasi pura Yudawiligi ngago yeiktaga keya Kirikwiligi ngago yeiktaga Pita mei keya ngago yeik piyau mabiyauge yeik puragi solorik, Kimbek.
 
43 Wok kalikebekke Yisu paka ngabelak Kalili meibekke kangweki sawiya. Pi Pilipyegi welageyara weik pugu pi yolok ngelawekke, Ne kiling saweliweki kiriwei koli, meiya. 44 Pilip yogo Enduru yali sibek Pitagi yereng Pesaita mei puragabek. 45 Pilip pigi sakpek Natanailyegi welageyara pi yolok ngelawekke piyegi pelik meiya, Tonuwago yombanu Mosegi loyengke piyegi langai lende mizi keya Anotogi yombanu Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kisa puwiligurau piyegi langai lende mizi mizabok pakela. Yeik pugura Yisu keya pi pongo Nasarete yerengka yombanu Yosep mei nakki marekpek, meiya. 46 Logo Natanailgu Pilipyegi pelik meiya, Yereng puragawili kaile panuwili logo talik miza logo yombanu wazono panu nak pulaga lewagelaweki. Legi Pilipgu pelik meiya, Pakeli mangine koli, meiya.
47 Yisu Natanail piyegi yawerelege keriyawekke Yisugu piyegi langai pelik kaiya, Pobok Isileili panubek meiyagibokko purik pi pangka panu yolu keya ikuyogorik kai onobek legi, kaiya. 48 Natanailgu pelik nguk meiya, Ni talik miza logo neyegi iwaka, meiya. Yisugu pelik kanga meiya to mela, Pilipgu ngago neiyagine nogo ni yengelei Fik mei mereke kulengke wizilegewekke nogo ni keriya, meiya. 49 Natanailgu pelik meiya to mela, Kiriwagabek, ni Anotogi Marekpek. Ni teni Isileiliwiligi King Ngaibek, meiya. 50 Yisugu piyegi pelik meiya, Nogo ni yengelei Fik meileige kulengke wizilege pakela nei purikku ni ngizi kumuli. Nugu puraga ngoluk yemane panu nayeng keriyagi. 51 Nogo niyegi nei pura wameiktago. Ni keriyagirik Anotogo paka ngalege lemengki kandik tiyagi logo Anotogi angelawili pakalaga pongo ne yombanu paka ngalega kayimabekyaga logo ngereke paka ngalege kang yongo mizirikki ni keriyagi, meiya.