4
Me e rabo rerenge bölök lamun a barok ewe nang irabo kip lo abo lalaa xirip kalik a Tata re ine melamu. A turunon, nang ine i bak lik sik bang, abo lalaa xirip pe ine, ma lamun ine i eöt ma önga tultul. Ma nang ine i bak lik sik, a dauleng ne nangadi idi tobo balaure ine me idi tobo kure ine ot kö axana bung nang a tata re ine ixoro bulus eöt bere idi tebele pet öbaling bira. Ma i xarnang bölök ke ire. Nang ire toxo bak lik sik kö dinödöm pe ire lamun e God, abo lalaa lixilik nang ire te ösöxö lamun ina öxöno lagunon me ire te mumuu, inabo lalaa na ixo kut ölölös ire. Inexalik nang a axana bung ixo kis eöt ma dinödöm pe God, io, ixo tile a Barok kine, a une ixo kip ine. Me ine ixo taxin kaa xö ene warkurai te Moses bara irabo kun ölanglanga idi ewe te kis kö ene inabo warkurai. Me ine ixo pet bira bere Mama irabo kip lo ire urungan te ine xarnang a barok ke ine iat. Io, i turunon bere mum a bung barok ke God. Mina na, God ixoro tile a Tanono Barok ke ine urungan kölöme xö balana ire, ma kinup i ot bira, “Mama, a Mama re e.” Möxö ina na, mum kaim bara abo tultul baling im. Kaim. Mum a bung barok ke ine. Me God irabo tabaa e mum mabo lalaa i eöt bere abo barok ke ine tabo kip lo, möxösa, mum a bung barok ke ine iat.
A balana e Pol ixo dödöm köba lamun idi abo Galesia
Mesila nang e mum kaim kö ösöxö e God, abo mangana tanono nang kaim bere idi a god tunon, idi toxo kut ölölös e mum. Inexalik bara na, mum mo ösöxö e God. Ma irabo deek gut nang e rabo tengen bere God i ösöxö sik e mum. Io nang, ruasa iat bere mum mo mamaa rua tawuxus baling urungan kö inabo lalaa lixilik nang kaim a lölös ma i kebeöt ta rorop? Mum mo mamaa bere idi tabo kut ölölös öbaling e mum? 10 I maras bere mum bo mumuu ödeek idi abo warkurai möxöbo mangana bung tataxin, abo texe maxat, abo awat ne nien, mabo mangana awat kabise bölök. 11 E bubuut me mum, möxösa, i wawara gut bere e re ösek tataunin abo lölös se e rue mum.
12 Abo töke kölöme re Krais, e mamaa xöba ra seseng e mum bara mum morobo ot xarnang e, möxösa, e xo ot xarnang e mum mesila. Me mum kaim kö wewet te laa saban tö e. 13 Me mum moro maras bara e xo sila ra palas tinenge arixe ma tinenge deek urungan te mum, möxösa, e xo meset. 14 Ma i turunon bara a miniset te e i öriip e mum, ma lamun mum kaim kö melentexin e me mum kaim kö öngasin tewe e. Kaim. Mum moxo öbala lo e xarnang bara e a angelo nang ke God, bara i xarnang bere e Krais Jisas iat. 15 Mum moxo axanan köba! Inabo axanan te mum im ule? E tengen a turunon, bara mum moxoro eöt ta luluok tewe abo kalait mara mum, io, mum mo xebe isik ke e nang bara mum mo öt sik. 16 Bule, i wawara bere e wanot xarnang e a iuo re mum möxö e tengen te mum lamun a turunon?
17 Idi a nangadi nang tobo mumuu abo warkurai te Moses te könönöin tua lalamus e mum urungan te idi arixe ma lölös taxin. Inexalik bere idi te wewet bira, me idi te wewet ina magingin saban. Idi te mamaa bere idi tabo tuu wi e mum pa mumuu e mem, io nang, e mum morobo mumuu ölölös idi. 18 Irabo deek bere mum morobo isik a lölös se mum kö önga laa nang bere ina laa na a lak deek. Me mum morobo mana muu ina mangana dinödöm na xöbo mangana bungbung kirip. Mum moxo pet bira nang e xo kis me mum, ma lamun morobo mana pet bölök bie xö nang e kobo kis me mum. 19 Abo baroxorok ke e, önga axana bung baling e rabo xarnang a une i mamaa rua kip barok. E kip a kinadik taxin lamun e mum, ot nang a tatalien te Krais irabo das kölöme re mum. 20 E xo mamaa xöba bere e xoro kis arixe me mum na, io nang e rabo eöt ta wuxwuxus a tinenge re e, me e rabo tenge malus urungan te mum bira. Inexalik e ngangao xöba lamun e mum.
A nine barok ke Sera ma Egar
21 Mum ewe nang mum mo mamaa bere mum morobo kis kö ene lölös möxöbo warkurai te Moses, e mamaa rua ose e mum ma önga laa. Mum mo maras lamun abo lalaa abo warkurai te Moses te tengen bara kaim? E döxömen bara kaim. 22 E tengen bira, möxösa, abo ginigeet idi te tengen bere Abaram ine ma nine barok. Öng möxö une tultul ma öng möxö une ewe i langlanga xalik abo tiip nang möxö tultul. 23 A une tultul ixo kip a barok ke ine xarnang abo une idi tobo xikip barok bie. Ma lamun a barok nang ixo bak ot möxö une langlanga, ixo wanot, möxösa, e God ixo kubus sik bie.
24 Io, i öt sik bara ire tabo kip pe önga mangana unine tinenge meriso kölöme möxönan. Ina nine une idu te eöt ma nine kunubus. Önga kunubus meriso xö puot Sinai ma abo barok ke ine abo tultul. Ma ina kunubus, ine e Egar. 25 Io, Egar i öt ma ina kunubus meriso xö öxöno puot Sinai niso Arebia, ine bölök i eöt arixe ma ina lagunon Jerusalem nixinen. Ruasa? Möxösa Jerusalem arixe mabo barok ke ine, idi abo tultul kö ene warkurai te Moses. 26 Lamun ina Jerusalem kabise niso i eöt me Sera, ma iri langlanga xalik a tiip möxöbo tultul. Me ine a nago re ire. 27 Ma a tinenge nang ke God nang idi toxo geet i öturunon ina na nang bere e tengen bira,
“Nöngön a une tuu,
nöngön örobo mana axanan!
Ökorobo örasen a kinadik möxö kip barok,
lamun örobo mana kup arixe ma axanan.
Bara bule, i turunon bara a tödi re nöngön ixoro wan kalik nöngön,
lamun abo baroxorok ke nöngön tabo oleleng baling xarna niang idi möxö ina une ewe a tödi re ine nangen i kisisik bang arixe me ine.”
28 Io, mum iat abo töke kölöme re Krais, mum mu xarnang e Aisak. Mum abo barok ke God, möxösa, e God ixoro kubus sik bira. 29 Kölöme xina axana bung a barok ewe nang ixo bak ot xarnang abo une tobo xikip barok bie, io, ina barok ixo ögarin a öng ewe nang ixo bak ot arixe ma rorop möxö Töxödös ne Tanono. Ma i öt bölök bie nixinen. A nangadi nang tobo mumuu abo warkurai te Moses tobo ögarin ire. 30 Lamun abo tinenge re God nang toxo geet i osen bara i karabo bie bölök im. Ma ixo tengen bira, “Nöngön örobo tile rewe a une tultul arixe ma barok ke ine, möxösa, a barok möxö une tultul i karabo kip pe lalaa möxö tata re idu. Kaim. A barok mon kina une langlanga.” 31 Io na im, abo töke kölöme re Krais, i maras bara ire kaim bara abo barok kö une tultul. Kaim. Ire abo barok kö ina une langlanga.