6
Foron Tom Unune Gong ri Luun Fafis foron Tualik ri na Nagogon
Male tikas lo gam imel e tatawin kia turan tikas e talmi, isi sa bin ka ta tatawin kia usuf fanu ae na kabarais isi rik nagogon u, ma biil ik ta ta u bii usuf fanu ke God? Arafah, biil gam usum le fanu ke God rin nagogon piklinbat? Ke, male gamen nagogon piklinbat, ke arafah, biil ifasi gamen fatortores birbiro tatawin? Arafah, biil gam usum le keren nagogon foron angelo? Male i arae, ke ifasi keren nagogon foron tier na liu igii! Pesu, male imel e tatawin kimi na liu igii, isi sa gam ka ta u usuf fanu ae biil ti asri na palgan lotu isi rik fatortores u? Ia use u aragii, una famatlawen gam. Arafah, biil tikas aiwa na palgan lotu imel e rokap na wolwol kia una fatortores ti tatawin na fatpoton foron tom unune? Isau le gam fiti foron tualik gam la bin na nagogon, ma gam tel u na matan fanu ae biil ri unune.
Aunbiing gam fiti fal lo gam la tom na nagogon, i finngas u le gam ka luut tah. Isi sa biil gamek wol ufu sau e sinang laulau ae ri tel u ulo gam? Ke isi sa biil gamek wol ufu sau e tier ae ri fabal pes ta u sing gam? Isau le gam tom, gam tel sinang laulau la ke gam ka fabal pes tier la, ma gam tel u la usuf foron tikiin tualik gam tom na asa Iesu.
Arafah, biil gam usum le fanu laulau biil rin kau na matanfuntih ke God, beh? Gong gam fabal fafis gam: Wara le fanu ae ri tel sinangun tamfaes la, fanu ae ri lotu la unaisan foron god famfabal, fanu ae ri tel sinangun puur la, fanu tamat ae ri arae foron tamfaes, fanu tamat ae ri fakekel fis ini ri, 10 foron tom sisii, foron tom akalemok, foron tom ininmet, fanu ae ri orek laulau la ulon fal, ke fanu ae ri fabal pes tier la ken fal, ri tikii biil rin kau na matanfuntih ke God. 11 Fal lo gam pakanini, gam tara ta arae ri. Isau le na asa Kumguui Iesu Karisito ke na Tanwa God kirer, God ka sufe fafuu ta gam ke ka fakalkaluu ta gam ma ka foteng ta gam le gam tortores na mata.
Pununfo Gam i e Felun Tunmapek ken Tanwa Kalkaluu
12  1Korin 10:23Fal ri use u la aragii, “Foron tier tikii ifasi ian tel u.” Isau le biil e foron tier tikii ifasi in lupes ri. Ke, “foron tier tikii ifasi ian tel u,” isau le gong ia somangat pes ti tier isi ik tel iau arae fafauun kia. 13 Fal ri use u la sabin le, “Inen una balang, ke balang una inen.” Isau le God in falaulau ru turim. Pununfo kerer biil una tel sinangun puur, biil. Pununfo kerer ke Kumguui, ma Kumguui i fofonoi la na pununfo kerer. 14 God i fapti ta Kumguui ini rakrakai kia tom tina minet, ma in fapti fafis kerer sabin arae. 15 Arafah, biil gam usum le pununfo gam i foron irin pununfo Karisito? Ke arafah, ifasi ian kep ti irin pununfo Karisito ma iak fapatep u turan nenge tamfaes? Biil tom! 16  Stat 2:24Biil gam usum le se i borong turan nenge tamfaes, itikii lo ru na pununfo? Wara le ri siit ta u na Buk na Gogoh aragii, “In tikii mang lo ruh.” 17 Isau le se i patep lo Kumguui, na tanwa ru tapiek itikii sau.
18 Fin koseng foron sinangun puur. Foron sinang laulau tikii ae fanu ri tel u la, biil i kiis la na pununfo ri, biil. Isau le se i tel sinangun puur, i tel sinang laulau una pununfo tom. 19  1Korin 3:16; 2Korin 6:16Arafah, biil gam usum le pununfo gam i e Fel ken Tanwa Kalkaluu? Tanwa Kalkaluu ae lo gam, God i ta ta u usuf gam. Gam biil kimi tom, biil. 20 Wara le God ka fiil pes ta gam, ma fifiil ae i laumet kanaka. Pesu, gamen ta memeh usuf God ini pununfo gam.

6:12: 1Korin 10:23

6:16: Stat 2:24

6:19: 1Korin 3:16; 2Korin 6:16