Leta Famu
ke Pita
Orek Famu
Leta igii i e leta famu ae Pita i siit ta u. Pita i neng lon nenge sangful ini u e kalalik na fafausum ke Iesu. I siit ta leta igii usuf foron tom unune ae ri kiis arae foron ses na fale maleh keskes. I siit ta u aunbiing i kiis na Rom.
Foron tom unune ri tafe ifuun e tatawin tina matanfuntih na Rom, wara le ri unune lo Iesu. Pita i ier isi farakrakai unune kiri ini leta igii. I fas ri ini liu fuuh kiri lo Karisito ke ka fas ri le Iesu sabin i tafe ta ifuun e tatawin. I fas ri sabin ini foron rokap na sinang ae rin mi lo.
Leta Famu ke Pita i aragii:
1:1-2 Tanwara na leta igii
1:3-12 Gamen nene ini unune isi liu fitliu
1:13—2:12 Liu ae i kalkaluu
2:13—3:7 Rokap na sinang ae gamen mi lo
3:8—4:19 Foron tom unune rin kalsakai fangungut
5:1-11 Gamen fapu gam
5:12-14 Farfarop na orek ke Pita
1
Ia Pita, nenge aposel ke Iesu Karisito, ia sisiit usuf gam ae God ka tim pes ta gam, ae gam kiis sarara arae foron ses na falifu na Pontus, Galatia, Kapadosia, Eisia ke Bitinia.
God Tama kerer ka tim pes ta gam, wara le pakanini tom i usum ta lo gam, ke Tanwa Kalkaluu ka fakalkaluu ta gam. Ma igii gam ka wong ta sing Iesu Karisito ke dawu ka fafuu ta gam.
Ia sising le famais turan siaroh in fuun lo gam.
Gamen Nene ini Unune isi Sani ae God i Fakale ta Gam ini
Keren usefages God Tama Kumguui kirer Iesu Karisito. Na tara famais kia, kere ka pang fuu sabin. Ma igii, kere ka nene ini unune isi liu fitliu, wara na apaptifis ke Iesu Karisito tina minet. Ma kere nene ini unune isi keren kep sani ae God ka fakale ta kerer ini ke ka pakne ta u buuii na kukulii. Tier ae, biil ifasi in marot, biil in laulau ke biil in to aspaket. Ma i fofonoi rokap lo gam ini rakrakai kia, wara le gam unune lo. In fofonoi lo gam papang na aunbiing gamen kep liu fitliu, ae ka fageges ta u isi in famalal u na farfarop na aunbiing. Pesu gam ka lala laes, taftawa le marmarsan fatoftof i fatamais ta gam na fatuklin aunbiing. Ma foron fatoftof ae, ri tapiek una tof unune kimi, le i tekentu le biil, arae ri fafuu goul ini yiif. Isau le, unune kimi i laumet kanaka na goul, wara le goul in rop sau. Male unune kimi i ti rakrakai tom na palgan foron fatoftof, ke gamen kep as laumet, memeh ke ususefages, aunbiing Iesu Karisito in fis.
Taftawa le biil biitom gam par u, isau le gam ier kanaka isi. Ke taftawa le biil gam par u igii, isau le gam unune lo ke gam ka gesges isi, ini tara laes ae ifuun ini memeh ma biil ifasi rin fatof u ini ti orek. Wara le gam kep fafaliu na tanwa gam, i e fuan unune kimi.
10 Foron profet tinpakanini, ri orek profet ta isi fafaliu ae God in ta u arae fafen usuf gam. Ri lala ier isi usum lo ke ri ka tatang rokap ta isi.
11 Tanwa Karisito i susuef lo ri ke ka fas famu ta ri ini foron fangungut ae Karisito in kalsakai u, ke ini memeh ae in kep u namih. Ke ri ka totof ta isi rik usum le nangis foron tier ae in tapiek, ma in tapiek arafah. 12 God i famalal u usuf foron profet le foron orek profet ae, biil usuf ri tom, biil. Ri use u usuf gam. Ma igii gam ka ongen ta u sing fanu ae ri fafas ta ini Rokap na Fafas ini rakrakai ken Tanwa Kalkaluu ae God i wuun ta u tinbae na kukulii. Ma foron angelo sabin, ri lala kalkal isi par foron tier igii.
Gamen Kalkaluu arae God i Kalkaluu
13 Pesu, gamen fageges fakasi wolwol kimi ke ik malal una tel foim. Ke gamek nene ini unune tikii kimi isi fafen ae God in ta u usuf gam aunbiing Karisito in tapiek. 14 Gam berberat ke God ae gam misuut la lo, pesu gong sabin gam mi na foron wolwol laulau ae gam tel u la pakanini, aunbiing biil biitom i malal e wolwol kimi. 15 Isau le, gamen kalkaluu na foron sinang tikii, arae ier ae i tawi pes ta gam, i kalkaluu. 16  WokPris 11:44,45; 19:2Wara le ri ka siit ta u na Buk na Gogoh aragii, “Gamen kalkaluu, wara le ia kalkaluu.”
17 Male gam foteng God le Tama gam, ier ae i nagogon foim ken fanu tikii la ini tortores na nagogon, ke in rokap le gamen liu ini sokeh na mata aunbiing gam kiis arae foron ses aga na piklinbat. 18 Wara le God ka fiil fasengsegeng pes ta gam tina matngan liu kimi ae biil ti kamtina, ae gam kep ta u sing foron tubutamat gam. Gam usum le biil i fiil fasengsegeng ta gam ini ti tier ae in laulau sau, arae siliwa le goul, biil. 19 I fiil fasengsegeng gam ini dawu Karisito tom ae i rokap kanaka. I arae nenge natun sipsip ae biil ti duh lo ma biil ti fabiro laulau lo. 20 God i tim pes ta u aunbiing biil biitom i fakiis ta piklinbat, ma igii na foron farfarop na biing, ka tapiek malal isi una rokap kimi. 21 Lo i sau, gam ka unune lo God ae i fapti fafis ta u tina minet ma ka ta memeh usuf i. I e wara ae gam ka unune lo God ke gam ka nene ini unune isi sani ae in tel u namih.
Gamen Famais faliu ini Gam
22 Ma igii, gam ka tapiek fuu tah, wara le gam misuut na tekentu ke gam ka ier tekentu isi foron tualik gam na asa Iesu. Pesu, gamen famais faliu ini gam ini balmi tikii, 23 wara le biil gam pang fuuh lon tikas tinaga na piklinbat ae in met sau, biil. Gam pang fuuh na tier ae biil i met la, i e orek ke God, ae i liu ma i kiis fitliu. 24  Aisaia 40:6-8Wara le Buk na Gogoh i use u aragii,
“Fanu tikii ri arae fifih sau
ke foron memeh tikii kiri i arae foron sian fifih.
Fifih in mang, ke foron sian au rik us,
25 isau le orek ke God in kiis fitliu.”
Ma orek igii, i e orek ae ri fafas ta ini usuf gam.

1:16: WokPris 11:44,45; 19:2

1:24: Aisaia 40:6-8