Leta Famu
ke Pol usuf Fan
Tesalonika
Orek Famu
Leta igii, Pol i siit u aunbiing i kiis ta na Korin. Ma i e leta famu kia usuf foron tom unune na Tesalonika.
Tesalonika i tara maleh na falifu na Masedonia. Na fatuul u e ninla ke Pol, ka tapiek na Tesalonika ke ka fafas usuf ri (par Aposel 17:1-14). Fale fanu ae ri sokiliis ta liu kiri, ri fan Iudaia ma fal tina fale maleh keskes. Foron famfamu ken fan Iudaia na Tesalonika ri ka balkut aunbiing ri par u aragii le fale fanu kiri, ri ka unune mang lo Iesu, pesu ri ka fes ufu Pol tina maleh kiri, ke ka la una Beroia. Namih, ka wuun ufu Timoti una Tesalonika ke Timoti ka ususe sing Pol na liu ken foron tom unune.
Na leta igii, Pol i fotrokap lo God, wara le fan Tesalonika ri tifat na unune kiri aunbiing ri tafe tatawin. Pol i ier sabin isi farakrakai unune kiri ke ka kiliis fagalte kiri isi foron minet.
Leta Famu usuf fan Tesalonika i aragii:
1:1 Tanwara na leta igii
1:2-10 Pol i laes ini ri
2:1—3:13 Foim ke Pol na Tesalonika
4:1-12 Liu ae i falaes God
4:13—5:11 Paipaifis ke Kumguui
5:12-28 Farfarop na orek ke Pol
1
Aposel 17:1Ia Pol, Sailas ke Timoti, kemtuul sisiit usuf gam foron tom unune na maleh na Tesalonika ae gam unune lo God Tama kerer ke Kumguui Iesu Karisito.
Famais turan siaroh ke God usuf gam.
Liu ke Unune ken Fan Tesalonika
Kemtuul fotrokap la tom lo God isi gam tikii ke kemtuul ka wolpes gam la na foron sising kimemtuul. Aunbiing kemtuul sising la usuf God Tama kerer, kemtuul wolpes foron tier ae gam tel u la ini unune kimi, foron foim ae gam tel u la ini famais kimi, ke tifat sabin kimi aunbiing gam nene ini unune isi Kumguui kirer Iesu Karisito.
Foron tualikmemtuul ae God i ier kanaka isi gam, kemtuul usum le God i tus pes ta gam. Wara le Rokap na Fafas ae kemtuul fafas ta ini, biil i la usuf gam arae orek foes sau, biil. I la turan rakrakai ke turan Tanwa Kalkaluu ma gam usum na tara unune kimemtuul na fafas ae. Gam usum rokap tom na sinangu kemtuul aunbiing kemtuul kiis ta na fatpoto gam, una rokap kimi. Aposel 17:5-9Gam ka mi ta na sinangu kemtuul ke na sinangu Kumguui. Taftawa le fanu ri falaulau gam, isau le gam somangat pes orek tom ini laes ae Tanwa Kalkaluu i ta ta u usuf gam. Pesu, gam ka tapiek rokap na tintof usuf foron tom unune tikii na falifu na Masedonia ke na falifu na Akaia. Orek ke Kumguui ae gam fafas ta ini ka sarara ta arae kinen tafih. Biil na falifu na Masedonia ke na falifu na Akaia sau, biil. Foron maleh tikii ri ka usum ta na unune kimi lo God. Pesu, sani sabin kemtuulen use u? Ri tom, ri use famalal foron sinangu gam, aunbiing gam somangat pes ta kemtuul. Ke ri use u sabin le gam ka tamikis koseng ta foron god famfabal ke gam ka ta liu kimi sing God tekentu ae i liu ma igii gam ka foim mang sing i. 10 Ke gam ka nene ke Kalalik ae in pu tinbae na kukulii, ae God i fapti fafis ta u tina minet. I e Iesu, ae i faliu kerer koseng ngaliaf ke God ae in tapiek.

1:1: Aposel 17:1

1:6: Aposel 17:5-9