Leta Famu
ke Pol usuf
Timoti
Orek famu
Leta igii, i e leta famu ke Pol usuf Timoti. Timoti i tina falifu na Eisia. Tina i nenge fafnan Iudaia ma tama i nenge sikin Grik. Aunbiing Pol i la na fawu u e ninla kia, ka tafe Timoti ke ka tim pes u isi run la turim isi tel foim (Par Aposel 16:1-3). Namih, ka luun Timoti isi in fofonoi na lotu na Efeses.
Na leta igii, Pol i fas Timoti isi in fofonoi rokap na lotu koseng foron profet famfabal, tarama ri ka falaulau unune ken fanu. I fas u sabin le matngan fanu arafa in tim pes ri isi rin kep foim na lotu, ke matngan rokap na sinang arafa rin mi lo.
Leta Famu usuf Timoti i aragii:
1:1-2 Tanwara na leta igii
1:3-20 Timoti in tikale foron tom fafausum famfabal
2:1-15 Fafausum na sinangun lotu
3:1-16 Foron famfamu na lotu
4:1-16 Timoti in fofonoi rokap lo i tom isi ik tapiek rokap na tom foim
5:1—6:21 Fafausum usuf Timoti isi foim kia
1
Ia Pol, nenge aposel ke Karisito Iesu, namin fakam ke God Tom Fafaliu kirer, ke, ke Karisito Iesu, ae kere nene isi, ini unune.
Aposel 16:1Ia sisiit usuf o Timoti, keng kalalik tekentu na unune. Famais, falupes ke siaroh usuf o sing God Tama kerer ke Karisito Iesu kirer Kumguui kirer.
Timoti in Tikale foron Fafausum Famfabal
Ia ier isi on kiis tom aiwa na Efeses, arae ia piispiis ta wo aunbiing ia la ta una falifu na Masedonia, isi ok tikale fanse ae ri fausum fanu la ini fale fafausum famfabal. Ke ok tikale ri isi gong ri muduung ini foron titiipapah foes ke ini foron ususe na foron mat. Foron ususe arae, biil ti farfarop lo, i fakuum sinangun fapue faliu la sau ma biil e foim ke God. Foim ke God i kuum ini unune.
Wara ae ia ka use u arae, isi kerek famais faliu. Famais ae i la tom tina balrer ae i fuuh, tina rokap na wolwol ke tina tekentu na unune. Isau le, fal ri ka la koseng ta foron sinang igii ke ri ka mi na foron orek fofoes sau. Ri ier isi fausum fanu ini foron nagogon ke God, isau le biil ri usum na sani ri use u. Biil sabin ri malal na kamtinan orek ae ri use u, ri wol le imel e tasum kiri lo.
Kere usum le i rokap e foron nagogon ke God, male tikas i foim rokap ini. Kere usum sabin le foron nagogon, biil ri tel u ken foron tom tortores, biil. Ken fanu aragii: Foron tom lek nagogon turan foron tabun wong, fanu ae biil ri lotu la unaisa God turan foron tom tel sinang laulau, fanu ae biil ri kalkaluu turan fanu tina kabarais, foron tom sisiimete turan fanu ae ri siimete foron temri ke foron tinri la, 10 foron tom tel sinangun puur, kaltu ae i fakekel fis tom ini nenge kaltu le fifin ae i fakekel fis ini nenge fifin, fanu ae ri dat fangongos fanu la isi tel foim, foron tom lemlemet, foron tom falimlim foes ke fale sinang sabin ae i neng keskes na foron fafausum ae i tekentu. 11 Fafausum ae, ifasi ini Rokap na Fafas ma i la sing God ae ifuun ini fafakalok. Rokap na Fafas ae, i fafas ini memeh ke God ae i unune ufu ta usuf iau isi ian fafas ini.
Pol i Fotrokap isi Famais ke God
12 Ia fotrokap lo Karisito Iesu kirer Kumguui, ae i ta ta rakrakai usuf iau, wara le i unune lo iau ke ka tim pes ta iau isi ian tel foim kia. 13  Aposel 8:3; 9:4-5Taftawa le pakanini ia use falaulau Iesu la, ia ka ta fangungut la usuf foron tom unune ke ia ka falaulau ri la, isau le famais ke God usuf iau i laumet kanaka, wara le biil ia to usum na sani ia tel u ke biil biitom ia to unune. 14 Famais ke Kumguui kirer ae i fore u lo iau, i laumet kanaka ma i la usuf iau turan sinangun unune ke famais, wara lo Karisito Iesu.
15 Orek igii, i tekentu kanaka ma ifasi keren unune lo. Karisito Iesu i pu uga na piklinbat isi faliu foron tom tel sinang laulau. Ma ia laulau kanaka lon fanu tikii. 16 Ma wara ae God ka mais iau, isi Karisito Iesu ik finngas tikii sinang ae i fofo aunbiing i faliu iau. Ma ia laulau kanaka lon foron tom tel sinang laulau tikii, pesu iau arae tintof usuf ri tikii ae rin unune lo ma rik kep liu fitliu. 17 Keren usefages King ae i kiis fitliu, ae biil i met la, ae biil ri par u la ma i keskes sau i God. Ma fitliu keren ta memeh usuf i. Amen.
18 Timoti keng kalalik, fafanau igii ia ta u usuf o, i arae orek profet ae ri use ta u ulo wo. On mi na foron orek kiri, isi ok fapaket na rokap na fapaket, 19 ok posefat na unune kiam ke ok mi na wolwol ae o usum le i rokap. Fale fanu biil ri mi lo arae, ke unune kiri ka laulau arae mon ae panaf i pagal u ma ka dom. 20 Imeneus ru e Aleksenda ru tel ta u sabin arae, ke ia ka ta ufu ta ru una lima Satan, isi ruk kep usum ma biil sabin run use falaulau God.

1:2: Aposel 16:1

1:13: Aposel 8:3; 9:4-5