6
Ri Tus pes Ifit e Tom Falupes
Na aunbiing ae, wewes lon berberat na fafausum ka laulaumet la. Fal lo ri, ri fan Iudaia ae ri orek Grik la, ri ka fabalkut turan fale fan Iudaia ae ri orek Ibru la. Ri belbel orek la le, ri par ufu foron makos kiri la na foron biing tikii aunbiing ri tulus la ini inen. Ke sangful ini u e aposel ri ka tawi turim berberat na fafausum tikii ke ri ka fas ri aragii, “Biil i rokap le kemen sok ufu foim na fafas ini orek ke God, isi kemek tulus ini inen. Pesu foron tualikmem, gamen tim pes in fit e kaltu na fatpoto gam ae gam usum le ri fuun ini Tanwa Kalkaluu ma imel e polo na wol kiri, isi kerek luun foim igii na limri. Ma kemek luun tikii aunbiing kimem na sising ke foim na fafas ini orek ke God.”
Ke ri tikii ri ka laes ini orek ken foron aposel. Ke ri ka tus pes Stiwen ae i nenge rakrakai na tom unune ma ifuun ini Tanwa Kalkaluu, tura Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ke Nikolas. Nikolas i sikin Entiok, biil i sikin Iudaia, isau le ka somangat pes ta matngan fafausum ken fan Iudaia. Ri ka fiti fanu ae na matan foron aposel, ke foron aposel ri ka luun limri na olri ma ri ka sising na olri.
Orek ke God ka sararah ma wewes lon berberat na fafausum na Ierusalem ka laumet lalala, ma ifuun e pris ri ka tapiek tom unune.
Ri luse Stiwen
Stiwen i nenge kaltu ae ifuun ini rakrakai ae God i ta ta u usuf i. I tel ifuun e tier an fabitit ke ifuun e fakileng na fatpoton fanu. Isau le fale fanu tina nenge felun lotu ken fan Iudaia ae ri foteng u le, “Felun Lotu ken Fanu ae ri Sengsegeng,”* Ri foteng felun lotu ae ini “Felun Lotu ken Fanu ae ri Sengsegeng,” wara le fanu ae pakanini ri tapiek fafauun ta ken fale fanu keskes ri ka fakep tura Stiwen. Ri la tina Sairini, Aleksendria, Silisia ke tina Eisia. 10 Ri fakep tura, isau le biil ifasi rin kiliis orek kia, wara le i orek ini polo na wol sing Tanwa Kalkaluu.
11 Pesu ri ka fas fakum fale fanu isi rin tara le, “Keme ongen Stiwen i orek laulau ta ulo Moses ke ulo God sabin.”
12 Aunbiing ri use u arae, ri ka fakut balan fanu turan foron famfamu ke foron tom fafausum ini nagogon. Ri ka luse u ma ri ka lame u isi fiti u na matan foron famfamu. 13 Ke ri ka lame fakau fale fanu isi rin tiu u ini foron orek ae biil i tekentu. Ke fanu ae, ri ka tarah, “Kaltu igii, biil i mange la na orek laulau una Felun Tunmapek ke una nagogon ke Moses. 14 Wara le keme ongen ta u i tara le, Iesu tina Nasaret igii, in rabat Felun Tunmapek ma ik sokiliis foron nagogon ae Moses i ta ta u usuf kerer.”
15 Ke fanu tikii ae ri kiis ta aiwa, ri ka kanap Stiwen, wara le ri par posong na mata i aragii posong na matan nenge angelo.

*6:9: Ri foteng felun lotu ae ini “Felun Lotu ken Fanu ae ri Sengsegeng,” wara le fanu ae pakanini ri tapiek fafauun ta ken fale fanu keskes