2
Foron Aposel ri Somangat pes Pol
Aposel 11:30; 15:2Sangful ini fet e bet namih, ia ka fis sabin ubae na Ierusalem, aunbiing ae, kama e Barnabas. Ia tel pes Taitus sabin tura kamah. Ia la, i wara le God tom i fas ta iau. Ia la usuf fanu ae ri use u le ri foron famfamu na lotu aiwa. Aunbiing kemem keskes sau keme kiis turim, ia ka fas ri ini Rokap na Fafas ae ia fafas la ini usuf fanu ae biil ri fan Iudaia. Ia ier le rin somangat lo, isi foim kiak igii ma tinpakanini, gong i tier foes. Taitus i kiis turang, taftawa le biil i sikin Iudaia, isau le biil ri fangongos ta u isi rin kiit pununfo namin nagogon ken fan Iudaia. Keme ka ngurke tier igii wara le, fale tom unune famfabal ri kau na fatpoton foron tom unune arae fanu una kep fakum orek. Ri ongen orek na kiis an sengsegeng ae imel sing kerer lo Karisito Iesu, isi rik tel kerer arae foron fafauun foes na piklin nagogon. Isau le biil tom keme wong sing ri, wara le keme ier isi tekentu ae na Rokap na Fafas ae, in fasi ta tom arae usuf gam.
Lo 10:17Fanse ae foron tom unune ri par ri arae piran fanu, biil ri sokiliis Rokap na Fafas ae ia fafas la ini, ke biil sabin ri luun pes ti nagogon kiri na olo. Ri piran fanu le biil, na parpar kiak i tier foes sau. Na mata God, fanu tikii ri fasi sau. Ri par failiim u le God i ta foim na fafas ini Rokap na Fafas usuf iau, isi ian fafas ini usuf fanu ae biil ri fan Iudaia. Ifasi sabin arae Pita, God i ta foim na fafas ini Rokap na Fafas usuf i, isi in fafas usuf fan Iudaia. Wara le itikii sau e God ae i ta rakrakai usuf Pita una tel foim arae nenge aposel usuf fan Iudaia, i ta rakrakai sabin usuf iau, isi ian tel foim arae nenge aposel usuf fanu ae biil ri fan Iudaia. Jems, Pita, ke Jon, fanu ri par failiim rituul arae tuul famfamu. Rituul par failiim famais ke God usuf iau, ke rituul ka somangat le kama e Barnabas, kaman la usuf fanu ae biil ri fan Iudaia, ma rituulen la usuf fan Iudaia. Rituul ka somangat pes kamah, ke rituul ka fapose ini kamah, arae fakileng le kemem foron tikiin foim. 10 Nenge tier sau ae rituul sising isi, le kaman wolpes foron lauu la. Ma foim ae, ia lala ier tom isi ian tel u.
Pol i Sir Mata Pita
11 Isau le aunbiing Pita i tapiek na Entiok, ia ka sir mata, wara le sani i tel u, biil i tortores. 12 Aunbiing foron tom unune ae Jems i wuun ta ri biil biitom ri tapiek, Pita i ien la bii turan fanu ae biil ri fan Iudaia. Isau le aunbiing ri ka tapiek mang, ke biil mang bin i ien turim tura ri. Ka kiis koseng ri mang, wara le i soke fan Iudaia ae ri tara la le rin kiit pununfon fanu tamat tikii ae ri unune. 13 Fale fan Iudaia sabin ri ka tel u e matngan garan ae sing Pita. Ma sinangun garan kiri, ka dat wolwol sabin ke Barnabas.
14 Aunbiing ia ka par matngan sinang ae ri tel u biil i tortores ini tekentu ae na Rokap na Fafas, ia ka tara sing Pita na matan fanu tikii aragii, “O nenge sikin Iudaia, isau le liu kiam arae le biil o sikin Iudaia. Isi sani mang bin o ka ier isi fangongos fanu ae biil ri fan Iudaia isi rin mi na sinangun fan Iudaia?
15 “Aunbiing kere pang, kere fan Iudaia tom, ma biil arae fanu ae biil ri fan Iudaia, ae kere foteng ri la le ‘foron tom tel sinang laulau’. 16  BukSong 143:2; Rom 3:20,22Kere usum le God biil i foteng tikas le i nenge tom tortores, male i misuut na nagogon, biil. Isau le, se i unune lo Iesu Karisito, God in foteng u arae nenge tom tortores. Ifasi sabin arae kerer, kere ka unune ta lo Karisito Iesu, isi kerek tapiek tortores na mata God, wara le kere unune lo Karisito, ma biil na nagogon ae kere mi lo. Wara le God biil in foteng tikas le i tortores, male i mi sau na foron nagogon.
17 “Kere sabin fan Iudaia, God in foteng kerer le kere tortores na mata, aunbiing keren unune sau lo Karisito. Ke in malal sau le kere sabin kere foron tom tel sinang laulau arae fanu ae biil ri fan Iudaia. Kol arafah, Karisito ngan i farakrakai sinang laulau? Biil tom! 18 Male ia ka mi fis sabin na nagogon ae ia ka mangeh koseng ta u, ke i finngas u tom le ia nenge tom lek nagogon. 19 Wara le, igii ia ka usum ta le biil ian tapiek tortores male ian mi na foron nagogon. Ia ka met ta koseng ri. Foron nagogon tom ri famet iau. Ia ka met ta isi liu kiak ke God. 20 Ri ka fakulkulik ta iau turim tura Karisito bae na aupaket, ma biil e iau mang igii ia liu, biil. Karisito tom i liu igii lo iau. Ia liu ini liu na pununfo, isau le ia liu ini unune lon Kalalik ke God ae i ier kanaka isi iau, ma i lin ta liu kia tom isi iau. 21 Biil ia ier isi par ufu famais ke God arae i tier foes, biil. Male God i foteng tikas le i nenge tom tortores namin foron nagogon, ke i finngas u le minet ke Karisito, i tier foes sau.”

2:1: Aposel 11:30; 15:2

2:6: Lo 10:17

2:16: BukSong 143:2; Rom 3:20,22