10
Iesu tom e Rokap na Tom Fofonoi na Sipsip
“Tekentu kanaka ia fas gam, kaltu ae biil i kau na matan ubiif ken foron sipsip, isau le ka wof paket na ubiif, i nenge tom suksukuum ma i nenge tom dat foes tier ken fanu. Ma kaltu ae i kau na matan ubiif, i e tom fofonoi na foron sipsip kia tom. Tom parpar kale matan ubiif i sapeng pes u la ke foron sipsip ri wong la na kine. I kam foron sipsip kia la tom ini asri ma ka lame fasuu ri la. Aunbiing tom fofonoi na sipsip ka lame fasuu ta foron sipsip kia, ka famu pes ri. Ma foron sipsip kia ri mi la lo, wara le ri ongen failiim kine. Isau le biil tom rin mi lo nenge kaltu keskes, biil. Rin fin koseng u tom, wara le biil ri ongen failiim kinen nenge kaltu keskes la.” Iesu i fas ri ini orek fatoftof igii, isau le biil ri to malal na sani i fas ri ini.
Pesu, ka fas ri sabin aragii, “Tekentu kanaka ia fas gam, iau tom e matan ubiif ken foron sipsip. Fanu tikii ae ri famu ta lo iau, ri foron tom suksukuum ke ri foron tom dat foes tier ken fanu. Isau le, foron sipsip biil ri wong ta sing ri. Iau tom e matan ubiif. Se ae i kau lo iau, in liu. In kau ke ik suuh ma in tafe in fuun e fifih rokap. 10 Tom suksukuum i la la sau isi suksukuum, sisiimete ke isi falaulau ri. Isau le, ia la isi rik fot u e liu, liu ae i kuruur.
11 “Iau tom e rokap na tom fofonoi na sipsip. Rokap na tom fofonoi na sipsip i lin liu kia la isi foron sipsip kia. 12 Kaltu ae ri fiil u sau isi fofonoi na sipsip, biil i taman foron sipsip, biil. Aunbiing i par pes puul ngalngaliaf, in kang koseng foron sipsip sau ma ka fin. Ke puul ngalngaliaf ae in sungaf ri ma ik fes sarara ri. 13 Kaltu ae in fin, wara le ri fiil ta u sau isi fofonoi lon foron sipsip ma biil i mais ri.
14  Metiu 11:27; Luk 10:22“Iau tom e rokap na tom fofonoi na sipsip. Ia usum lon foron sipsip kiak ke foron sipsip kiak ri usum lo iau. 15 Arae sau, Tata i usum lo iau ke ia ka usum lo Tata. Ma ia lin liu kiak tom isi foron sipsip. 16 Imel e fale sipsip sabin kiak, ae biil ri kiis na palgan ubiif turan fal igii. Ian lame pes ri isi ri sabin rik ongen kineng ke ik tikii sau e uh lo ri ma ik tikii sau e tom fofonoi kiri. 17 Tata i ier kanaka isi iau, wara le ia lin liu kiak, isi iak kep fafis u sabin. 18 Biil tikas i kep ufu liu sing iau, biil. Ia lin liu kiak ini wolwol kiak tom. I mel e rakrakai kiak una lin u ke imel e rakrakai kiak una kep fafis u. Tier igii, Tata tom i fas ta iau isi ian tel u.”
19 Wara na orek ae, ka mel sabin e tampaek na fatpoton fan Iudaia. 20 Ifuun lo ri, ri tarah, “I mel e tanwa laulau lo ma i talos. Gam wong sing i isi sah?”
21 Isau le fal lo ri ka tarah, “Se imel e tanwa laulau lo, biil i orek la aragii, biil. Tanwa laulau biil tom ifasi in sapeng na matan ti kut.”
Foron Famfamu ken Fan Iudaia biil ri Unune
22 Na aunbiing ae, ri tel nenge ngasa na Ierusalem una wolpes aunbiing ae ri fakalok fafis ta Felun Tunmapek lo. Ri tel u la na funiil ae falifu i mir la lo. 23 Iesu tinaiwa na palgan ubiif kale Felun Tunmapek, na palpalbuang ae ri foteng u ini Palpalbuang ke Solomon. 24 Foron famfamu ken fan Iudaia ri ka kawil u ma ri ka diik u aragii, “Nangis mang ok fas kemem le wo seh? Male o Mesaia, ke ok fas fatus kemem.”
25 Iesu ka kiliis ri aragii, “Ia ka fas ta gam, isau le biil gam unune. Foron rakrakai na foim ae ia tel u ini asa Tata, i finngas gam le iau e seh. 26 Isau le biil gam to unune, wara le biil gam sipsip kiak. 27 Foron sipsip kiak ri ongen failiim kineng la, ia usum lo ri ma ri mi la lo iau. 28 Ia ta liu fitliu usuf ri ma biil rin to fiu. Biil tikas ifasi in dat ufu ri tina limang. 29 Ma Tata ae i ta ta ri usuf iau, i laumet kanaka lo ri tikii. Ma biil tikas ifasi in dat ufu ri tina lima Tata. 30 Kama e Tata, itikii sau lo kamah.”
31 Ke foron famfamu ken fan Iudaia ri ka sik fat sabin una luumete u. 32 Isau le, Iesu ka tara sing ri aragii, “Ia ka finngas ta gam ini foron rokap na foim sing Tata. Neng sa lo ri ae gam ier isi luumete iau kuna?”
33  WokPris 24:16Foron famfamu ken fan Iudaia ri ka kiliis u aragii, “Biil keme ier isi luumete wo kunan foron rakrakai na foim ae o tel ta u, biil. Keme ier isi luumete wo kunan orek laulau ae o use ta u. Wara le wo kaltu foes sau ma o ka tara bin le wo God.”
34  BukSong 82:6Iesu ka kiliis ri aragii, “Arafah, biil ri siit ta u na Buk na Gogoh le, God i tarah, ‘Gam foron god’? 35 Fanu ae God i ta ta orek kia usuf ri, i foteng ri ini foron god. Ma foron sun orek ae na Buk na Gogoh in kiis fitliu. 36 Male i arae, ke arafa lo ier ae Tata ka kale ta u ma ka wuun ufu ta uga na piklinbat? Isi sa bin gam ka tiu iau le ia orek laulau, aunbiing ia tara le ia Kalalik ke God? 37 Male biil ia tel foron foim la ke Tata, ke gong gam unune lo iau, gong. 38 Ma igii ia tel foim kia. Taftawa le biil gam unune lo iau, isau le gamen unune, wara na foron foim ia tel u, isi gamek usum ma gamek malal le Tata i patep lo iau ma ia patep lo Tata.” 39 Ke ri ka totof sabin isi luse u, isau le ka alfe ri ke ka la.
40  Jon 1:28Ke namih, ka sopaket dan na Ioridan sabin una falifu ae pakanini Jon i baptais fanu la wah ke ka melmel aiwa. 41 Fanu fuun ri ka la usuf i, ke ri ka tarah, “Taftawa le Jon biil i fatapiek ta ti fakileng, isau le foron tier tikii ae i use ta u lon kaltu igii, i tekentu.” 42 Ke fanu fuun ri ka unune lo, na falifu ae.

10:14: Metiu 11:27; Luk 10:22

10:33: WokPris 24:16

10:34: BukSong 82:6

10:40: Jon 1:28