2
Iesu i Faliu nenge Peo
Metiu 9:1-8; Luk 5:17-26
Fale biing namih, Iesu ka fis sabin una Kapernaum ke fanu fuun ri ka ongen u le Iesu ae mang ta na fel. Pesu, ifuun ri ka tapiek aiwa, ma fel ae ka fuun. Awii sabin na matanfel biil mang ti mua. Ma Iesu ka fafas usuf ri. Fale fanu ri ka tapiek ini nenge peo, ma ifet lo ri, ri kep u ini mii sala. Isau le, biil ifasi rin kep u usuf Iesu, wara le falifu ifuun ini fanu. Pesu, ri ka fen ubae na olon fel ke ri ka tel nenge solsol tortores bae na olo Iesu, ke ri ka fasiluung peo ae ini mii sala. Aunbiing Iesu ka par unune kiri, ka tara sing peo ae aragii, “Keng kalalik, foron sinang laulau kiam, ia ka pa ufu tah.”
Fale tom fafausum ini nagogon ae ri kiis ta aiwa, ri ka kiis an wol le, “Isi sani kaltu igii ka orek arae? I puris God ini orek kia! Biil tikas ifasi in pa ufu sinang laulau, biil. God keskes sau.”
Fanpil, Iesu, na tanwa ka usum ta na wolwol kiri ke ka tara sing ri aragii, “Isi sani ka mel e matngan wolwol arae na balmi? Orek sa i malmuh? Ian tara sing peo igii le, ‘Ia ka pa ufu ta foron sinang laulau kiam’ le ian tarah, ‘Aptih, kep mii salam ma ok la’? 10 Ian use u aragii isi gamek usum le Kalalik ken Kaltu imel e rakrakai kia aga na piklinbat una pa ufu foron sinang laulau.” Ke ka tara sing peo ae aragii, 11 “Ia fas o, aptih, kep mii salam ma ok la una fel kiam.” 12 Kaltu ae ka aptih, ka kep mii sala ke ka suu na matri. Fanu tikii aiwa, ri ka lala bitit ke ri ka sik asa God ma ri ka tarah, “Biil bii kere par ti matngan tier aragii!”
Iesu i Tawi Liwai
Metiu 9:9-13; Luk 5:27-32
13 Iesu ka fis sabin una baban dan kawil na Galili. Ke nenge tara gur na fanu ri ka la usuf i ma ka tipes fausum ri. 14 Aunbiing i toltole sal la, ka par Liwai* Nenge asa Liwai e Metiu kalalik ke Alfius i kiis ta na felun kep takiis. Ke ka tara sing i aragii, “Mi lo iau.” Liwai ka aptih ke ka mi lo.
15 Aunbiing Iesu i ien na efef na fel ke Liwai, ifuun e foron tom kep takiis ke foron tom tel sinang laulau ri ien tura Iesu ke berberat na fafausum kia, wara le fanu fuun ri mi lo. 16 Aunbiing foron tom fafausum ini nagogon, ae ri foron Farasi, ri par Iesu i ienien la turan foron tom kep takiis ke foron tom tel sinang laulau, ri ka diik berberat na fafausum kia aragii, “Isi sani Iesu ka ien turan foron tom kep takiis ke foron tom tel sinang laulau?”
17 Iesu ka ongen u ke ka tara sing ri aragii, “Fanu ae biil ri sasem, biil ri la la usuf dokta, biil. Fanu sau ae ri sasem, ri la la usuf dokta. Biil ia la uga isi tawi foron tom tortores, biil. Ia la isi tawi foron tom tel sinang laulau.”
Ri Diik Iesu isi Sinangun Fafel
Metiu 9:14-17; Luk 5:33-39
18 Nenge aunbiing berberat na fafausum ke Jon Tom tel Bapitaiso turan foron Farasi ri fafel. Fale fanu ri ka la ke ri ka diik Iesu aragii, “Isi sani ke berberat na fafausum ke Jon turan berberat na fafausum ken foron Farasi ri ka fafel, ma berberat na fafausum kiam biil?”
19 Ke Iesu ka kiliis ri aragii, “Aunbiing kaltu ae i fakekel fuuh i kiis biitom turan foron tala, arafah, ifasi rin fafel? Biil. Wara le kaltu ae i fakekel fuuh i kiis biitom tura ri, ke biil ifasi rin fafel. 20 Isau le aunbiing rin kep ufu kaltu ae i fakekel fuuh koseng ri, ke na biing mang ae rik fafel.
21 “Biil tikas i mapmap la ini dangan kaen fuuh na olon kaen tofe, biil. Male in tel u arae, ke dangan kaen fuuh ae in paradadat ke ik tamsih tina kaen tofe ma in tel tamrabat ae ik laumet. 22 Ke biil tikas i to wain fuuh la una pungun dan ae ri tel u ini punun meme tofe, biil. Male in tel u arae, ke wain fuuh ae in rabat punun meme, ke wain fuuh in bereng ke punun meme ae ik laulau. Isau le ri to wain fuuh la tom una palgan punun meme fuuh.”
Fagalte isi Biingen Mangeh
Metiu 12:1-8; Luk 6:1-5
23  Lo 23:25Na nenge Biingen Mangeh, Iesu i soleng foron mok na wit, ke berberat na fafausum kia ae ri la tura, ri ka lus fale kutun wit, 24 ke foron Farasi ri ka tara sing i aragii, “Par u, isi sani ri ka tel matngan sinang ae nagogon i use u le, gong kere tel u na Biingen Mangeh?”
25 Ke Iesu ka kiliis ri aragii, “Biil biitom gam wes ususe na sani Dewit i tel ta u, aunbiing i turan fanu ae ri batme u ri fitol ma biil ti inen ari? 26  WokPris 24:9; 1Samuel 21:1-6Na aunbiing Abiatar i famfamu ken foron pris, Dewit i kau una fel ke God ke ka ien foron beret ae ri ka ta ta u arae fafen usuf God, ma ka fen fanu sabin ae ri batme u ini fal. Na nagogon, foron pris sau ifasi rin ien u.”
27 Ke Iesu ka fas ri sabin aragii, “God i fakiis Biingen Mangeh una lupes fanu, biil i fakiis fanu una lupes Biingen Mangeh, biil. 28 Pesu, Kalalik ken Kaltu i e Kumguui sabin na Biingen Mangeh.”

*2:14: Nenge asa Liwai e Metiu

2:23: Lo 23:25

2:26: WokPris 24:9; 1Samuel 21:1-6