21
Kukulii Fuuh ke Piklinbat Fuuh
Aisaia 65:17; 66:22; 1Pita 3:13Namih, ia ka par nenge kukulii fuuh ke nenge piklinbat fuuh, wara le kukulii famu turan piklinbat famu ru ka mangmangal tah ke biil mang ti palgantes. Aisaia 52:1; 61:10; Parpar 3:12Ke ia ka par Maleh Kalkaluu, i e Ierusalem fuuh, i pupuh la tinbae na kukulii sing God. Ri fageges ta u, arae nenge fifin ae ri ka fakilkiliis fakasi ta u isi in telpes antu. Esekiel 37:27; WokPris 26:11,12Ke ia ka ongen kinen tikas tina nian kiiskiis ken king ka perek aragii, “Par u, fel ke God ae mang naisan fanu ma in kiis naisri. Rin tapiek fanu kia ke God tom in kiis naisri ma ik God kiri. Aisaia 25:8; 35:10; 65:19Ke ik salis ufu danun matri tikii. Biil mang in mel e minet, mamais, tineng ke fangungut, wara le foron tier tofe ka mangmangal tah.”
Ke Ier ae i kiis na nian kiiskiis ken King ka tarah, “Ia tel foron tier tikii ik fuuh!” Ke ka tara sabin aragii, “On siit papte u, wara le foron orek igii, ifasi gamen unune lo ma i tekentu.”
Aisaia 55:1Ke ka tara sing iau aragii, “Ka suut tah! Iau tom e Alfa ke Omega,* Na orek Grik, Alfa e tanwaran leta ke Omega e farfarop na leta Tanwara ke Farfarop. Se i metdan, ian faumin foes u ini dan na liu tina matan dan, ae biil in to fiil u. 2Samuel 7:14; BukSong 89:26,27Se i tifat una farfarop, ian fakale u ini foron tier tikii igii ma ian God kia ma ik tapiek keng kalalik. Isau le foron tom soksokemet, fanu ae biil ri unune, fanu ae sinangu ri i laulau kanaka, foron tom sisiimete, foron tom tel sinangun tamfaes, foron tom wef, fanu ae ri lotu la una aisan foron god famfabal ke foron tom lemlemet tikii, salri e tara kalpong ae i soksok la ini salfa. I e fawu u e minet.”
Ke neng lon ifit e angelo ae ri pose na ifit e dis ae ifuun ini foron farfarop na tatawin, ka tara sing iau aragii, “La, iak finngas wo ini fifin ae i fakekel fuuh, i e antu Natun Sipsip.” 10  Esekiel 40:2Tanwa Kalkaluu ka susuef lo iau ke angelo ae ka kep iau una nenge tara pungpung ae i buuii kanaka. Ke ka finngas iau ini Maleh Kalkaluu, i e Ierusalem, i pupu la tinbae na kukulii sing God. 11 I popos ini memeh ke God ma i kilangkilang arae nenge rokap na fat ae i fen kanaka e mata, asa e jaspa, ma i kalkaluu arae galas. 12  Esekiel 48:30-35Ubiif kale u, i laumet ma i kangkang kanaka ma i sangful ini u e matanfel lo, ke i sangful ini u e angelo ri soti temtem tikii na foron matanfel ae. Na foron matanfel ae, ri siit ta asan sangful ini u e mat tina Israel. 13 Ituul e matanfel i parpar una falifu pisiih i susupiek la lo, ituul ka parpar una matan labur, ituul ka parpar una matan taubar, ke ituul ka parpar una falifu ae pisiih i sup la wah. 14 Ubiif kale maleh ae, i sangful ini u e fat ae ri tel waran singlen ini, ae ri ka siit ta asan sangful ini u e aposel ke Natun Sipsip lo.
15  Esekiel 40:3Angelo ae i orek turang, i pose na nenge tier ae ri tel u ini goul una ngaf dolo ken maleh ae, foron matanfel lo turan ubiif kale u. 16 Ifet e baban maleh ae, ifasi tikii sau. Sapeng ke dolo kia ifasi sau. Aunbiing i ngaf maleh ae, ifasi aragii nenge sangful ini u e arip e stadia 12,000 stadia ifasi aragii 2,200 e kilomita na dolo kia, sapeng kia ke kangkang kia, ifasi sau. 17 Ke ka ngaf but ken ubiif ae, ifasi aragii nenge mar ini fet e sangful ini fet e kiubit. Nenge kiubit ifasi aragii tina pukan liman kaltu una tiptipan lima. 144 kiubit ifasi ini 33 e kipti le i aragii 66 mita. I fatof u arae tom fanu ri fatof foron tier la. 18  Aisaia 54:11,12Ubiif ae ri tel u ini jaspa, ma maleh ae ini goul kanan ma i kalkaluu arae galas. 19 Sangful ini wu e fat ae ri tel waran singlen na ubiif ini, ri me u ini foron rokap na fat ae i fen kanaka e matri. Fat famu ri me u ini jaspa, fawu u ini safaia, fatuul u ini kalkedon, fafet u ini emeral, 20 falim u ini sardoniks, fawon u ini konilian, fafit u ini krisolait, fawal u ini beril, fasiu u ini topas, fasangful u ini krisopres, sangful ini tikii ini jasin ke sangful ini u ini ametis. 21 I sangful ini u e matanfel ae ri tel u ini foron kolson matanwah. Temtem tikii na matanfel ri tel u ini itikii sau e kolson matanwah. Tara sal tih na maleh ae, ri tel u ini goul kanan ma ifasi rin par siksikit lo arae galas.
22 Biil ia par ti Felun Tunmapek na maleh ae, wara le Kumguui God ae i Rakrakai Kanaka ru e Natun Sipsip, ru e Felun Tunmapek na maleh ae. 23  Aisaia 60:19,20Maleh ae, biil i dar ti pisiih le funiil in popos ulo, wara le memeh ke God tom i ta malal ulo ma Natun Sipsip tom i e lam na maleh ae. 24  Aisaia 60:3Fanu tikii na marmarsan funmat rin la na malal lo ke foron king tikii tina piklinbat rin tapiek ini memeh kiri unaiwa. 25  Aisaia 60:11Biil in babat e foron matanfel lo na ti biing, wara le biil in mel e wor aiwa. 26 Foron funmat tikii rin tapiek ini memeh kiri turan foron minsik kiri unaiwa. 27  Aisaia 52:1; Esekiel 44:9Biil tom ti tier ae biil i kalkaluu in kau lo ke biil sabin tikas ae i tel foron tier an famatlawen la, le i lem la in kau lo, biil. Fanse sau ae asri ka kiis ta na Buk na Liu ken Natun Sipsip.

21:1: Aisaia 65:17; 66:22; 1Pita 3:13

21:2: Aisaia 52:1; 61:10; Parpar 3:12

21:3: Esekiel 37:27; WokPris 26:11,12

21:4: Aisaia 25:8; 35:10; 65:19

21:6: Aisaia 55:1

*21:6: Na orek Grik, Alfa e tanwaran leta ke Omega e farfarop na leta

21:7: 2Samuel 7:14; BukSong 89:26,27

21:10: Esekiel 40:2

21:12: Esekiel 48:30-35

21:15: Esekiel 40:3

21:16: 12,000 stadia ifasi aragii 2,200 e kilomita

21:17: Nenge kiubit ifasi aragii tina pukan liman kaltu una tiptipan lima. 144 kiubit ifasi ini 33 e kipti le i aragii 66 mita.

21:18: Aisaia 54:11,12

21:23: Aisaia 60:19,20

21:24: Aisaia 60:3

21:25: Aisaia 60:11

21:27: Aisaia 52:1; Esekiel 44:9