14
Gong gam Fapit kunan foron Tier ae biil gam Malal lo
Kolosi 2:16Gamen somangat pes ier ae unune kia biil i rakrakai, ma gong gam fapit tura kunan fale tier ae biil i malal rokap lo. Unune ken nenge kaltu i somangat ufu isi in ien foron tier tikii, isau le unune ken neng ae unune kia biil i rakrakai, i ien bi la sau. Kaltu ae i ien foron tier tikii, gong i par pu lon kaltu ae biil i ien foron tier tikii la. Ke kaltu ae biil i ien foron tier tikii la, gong i tiu ier ae i ien foron tier tikii, wara le God ka somangat pes ta u. O seh, ma ok tiu fafauun ken nenge kaltu keskes? I tifat, le i luut, i tier ken laulaumet kia. Isau le, in tifat, wara le Kumguui tom ifasi in fiti farakrakai u.
Nenge kaltu i par nenge biing arae i kalkaluu lon fal. Isau le nenge kaltu bin ka par foron biing tikii arae ri fasi tikii sau. Pesu, i rokap le temtem tikii tom in mi na sani ae i usum lo le i tortores na wolwol kia. Ier ae i par nenge biing arae i kalkaluu lon fal, i tel u ini bulat usuf Kumguui. Ier sabin i ien foron gemgem la, i ien u ini bulat usuf Kumguui, wara le i ien u ini fotrokap usuf God. Ma ier ae biil i ien foron tier tikii, i tel u arae ini bulat usuf Kumguui, ma i fotrokap usuf God. Wara le biil tikas lo kerer liu kia, kia tom. Ke biil tikas lo kerer minet kia, kia tom, biil. Male kere liu, kere liu ke Kumguui. Ke male keren met, kere met sabin ke Kumguui. Pesu, kere liu le kere met, kerer ke Kumguui tom.
Wara ae Karisito ka met ke ka liu fis, isi ik tapiek Kumguui ken foron minet, ke ken fanu sabin ae ri liu. 10  2Korin 5:10Ier, isi sani o ka tiu tuamlik? Ke isi sani sabin o ka par pu lo tuamlik? Wara le kerer tikii, keren ti na nagogon na matan nian kiiskiis ke God. 11  Aisaia 45:23Arae ri siit ta u na Buk na Gogoh aragii,
“Kumguui i tarah,
‘Tekentu kanaka, ia liu,
ma ia falimlim le,
fanu tikii rin ilepul na matang,
ke rik fapos u ini ngusri
le iau e God.’ ”
12 Pesu, temtem tikii lo kerer tom in use fafis sinangu usuf God.
Gong kere Faluut ti Tualikrer
13 Pesu, gong mang kere fatiu faliu ini kerer. Isau le, gamen wolpes u sabin le gong gam tel ti sinang isi fatel ti tualik gam na asa Iesu, isi ik luut na sinang laulau. 14 Lo Kumguui Iesu, ia usum, ma imel e rakrakai na wolwol kiak le, biil ti inen ae biil i tortores isi keren ien u. Isau le, male tikas i wol le nenge inen biil i tortores isi in ien u, ke gong i ien u. 15 Male tuamlik na asa Iesu i luut e unune kia, wara na sani o ien u, ke biil o finngas sinangun famais, biil. Gong o falaulau tuamlik ae Karisito i met ta isi, ini sani o ien u, gong, 16 tarama ri ka use falaulau tier ae o wol le i rokap. 17 Wara le na matanfuntih ke God, ien ke yin biil e temin tier, biil. Isau le temin tier e tortores na sinang, siaroh ke laes ae Tanwa Kalkaluu i fatapiek u la. 18 Ma se i tel foim ke Karisito ini matngan sinang aragii, God in laes ini, ke fanu sabin rin somangat ini.
19 Pesu, keren totof rakrakai tom isi keren tel sinang ae in fatapiek siaroh ma in farakrakai faliu kerer. 20 Gong gam falaulau foim ke God, wara sau na inen, gong. Foron inen tikii i tortores isi rin ien u, isau le biil i tortores isi tikas in ien ti tier ae i fatel neng ma ka luut na sinang laulau. 21 In rokap kanaka le gong o ien gemgem, ke gong o umin wain, le on tel ti tier sabin aiwa ae in fatel tuamlik isi ik luut.
22 Pesu, sani ae o unune le i tortores isi on tel u, i tier kiam sau tura God. I kalok e ier ae wolwol kia biil i sir kunan sani ae i tel ta u, ae i usum le i tortores. 23 Isau le kaltu ae i wu e wolwol kia na inen ae i ien u, i tel sinang laulau male i ien u, wara le biil i ien u namin unune kia, biil. Wara le foron tier tikii ae biil i la tina unune, i sinang laulau.

14:1: Kolosi 2:16

14:10: 2Korin 5:10

14:11: Aisaia 45:23