2
Yisufa maasa aaqarana andeeqarufa qimaqoo ufafa.
Qini faiqi namu sia innee aaqaaqeera maa ufana akara ridaqa. Yisufa asauku mundirafa andeeqarafa Anutuna afusaa maasufa dadaaqu fasiqafa maridanoo faiqí faqa anaasee faqa moo fannoo aaqaifanoo Yisufa minara iriseenoo maasa qikoofinnai oonureenoo maasa aaqarana andeeqa taikaannoo. Anutuna asauku mundirafa mifa kai aandau tatufirafara foora maridanoo. Minannai maqasaa fasiqa anaasee mandainaina akiaqara taikanniseenoo doo maasa Anutufinnai mafi qisaidanoo. Sia maasaindi kai aiqama anaamurundi minannai kai taikannisaaninafa maridanoo.
Maasa Anutuna ufa iriseeqa mi mau fidaqa kuqaa Anutunara iridee qianaura. Faiqí faqa anaasee faqa moo fannoo Anutuna aqoondi fee qimasee sia Anutuna ufamau finafa mifa unna qimarifa sia anoona ufa minaki marifa maridanoo. Anutuna ufara eedoo qimasee mi mau finafa kuqaa Anutunara rimarifa mifa anoonaikinoo mariannoo. Maasa maaqi qimaseeqa maridaqa kuqaa Anutunaki maridee qianaura. Faiqí faqa anaasee faqa moo fannoo qinee kuqaa Anutunaki maridee qimasee mifa asauku mundirana aanna ranoo marinaqa kuqaa Anutunaki marifa maridanoo, sia asauku mundirana aanna rainafa unna qimarifa maridanoo.
Yoohaneefa fuka naakaparufa qimaqoofa.
Qini qifaaqasaa qiqoondiuqa. Maa ufana sia fuka ufa maridanoo innee oosanaindari iri maria ufafa maridanoo. Ooqeenaa ufa irimariafa maridanoo. Maa fuka ufafa ooqeenaanasaa ootupamasee inni qimannimidaqa akara ridaqa. Maa fuka ufana anoona asauku mundiranaki kooroo inoo maridanoo inniki faqa koorooma nimaqaidanoo, doo asukuna afaqaidanoo fuka kaaqa qarafa qoomara foora inni qambaanai qaidanoo.
Mi fukufana maaqimminoo maridanoo. Moo fannoo nariara Yisuna kaaqa qaranaki maridee qidanoo quandafi narí akaqaafasaara fidiaqaa inafa mifa sia kaaqa qaranaki maridanoo asukunaki kaqi maridanoo. 10 Moo fannoo narí akaqaafasaara rinafa mifa faasaana miqiranasaa maridanoo, sia minaki aiku amaki aqufirafa mariannoo. 11 Narí akaqaafasaara fidiaqaa imaria fasiqa anaaseesa asukunakiara foora maridaqa, asukunaki nidaqa firannai anirannaira randaidaqa mikimakanidaqa asukuna fannoo misa nifusaa ititanoo marifaqa miqidaqa.
12 Qini faiqi namu, qinee inniara akara ridaqa. Inni mandoosanara Anutufa narí asauku mundiranara iriseenoo doo inni mandoosana akiqaara mininnisoonara qinee inni akara rumannimaqaidaqa. 13 Innee faiqí firaasa indaaru Yisuna ufa irusa inni akara rumannimaqaidaqa. Innee Yisunara ooqai oosana arooqooqari marinara irimariasa mariafaqa minara inni akara rumannimaqaidaqa. Qinee inni kumaaraauqa faiqi namuara akara rumannimaqaidaqa. Innee aakaaqaindaraa fasiqa uraaqaramafuanara inni akara rumannimidaqa.
14 Qinee inni faiqi namu faqa akara rumannimaqaidaqa. Innee inneeqa nikoonara Anutunara irimariafaqara akara rumannimaqaidaqa. Innee faiqí firaasa innee Yisunara oosana arooqooqari marinara irimariasa mariafaqa minara inni akara rumannimaqaidaqa. Qinee inni kumaaraauqa faqa akara rumannimaqaidaqa. Innee nimudaanai qimariasa mariafaqa Anutuna ufa inni mariranaki marifa maridanoo innee aakaaqaindaraa fasiqa uraaqaramafuasa marianara inni akara rumannimaqaidaqa.
15 Innee sia maa maqa maaqanasaaqaraa mandirirana mariranara ruaqa. Minaki mari ainainnara faqa sia ruaqa. Innee maa maqa maaqanasaaqaraa manda iriranara rimarifanoo Anutunara rirafa sia inniki mariannoo. 16 Maa maqanasaaqaraa mandainaina oosana maaqimminoo maridanoo. Maasa manda daundurakiqari oosana oosana ainainara randeemarunnanara faqa maasa oosana oosana ainaina qafamasee marararee qimarunnanara faqa maasa nifaaqa amooqimariana faqa maa ainainausa aiqama sia maasa qikoofinaindari qumu mari ainainafa maridanoo aiqama maa maqanasaaqaraa ainaina kai maridanoo. 17 Maa maqa maaqanaki maria mandirirana marina ainainausa faqa faiqí nidimari mandainainausa faqa doo taikanoo qumidanoo kasooqaqee firaaqoo taikaannoo. Faiqí fee anaasee fee moo fannoo Anutuna iriranamau fimarifa sia maa maqa maaqana namufaqa taikaanno, kaqi naaru naaru mariannoo.
Asauku mundirana namuqaara qimaqoo ufafa.
18 Qini faiqi namu, taikara aukuana adeediranoo maridanoo. Ooqai asauku mundirana namuqaa uriqararafa aniannoo fee qimasee qimannimiafannana doo maqee mina namuqaa moomoo kooroomafi maridaqa. Maasa mina qafeeqa taikara aukuana adeediranoo maridanoo fee qidaqa. 19 Mi namuqaasa maasaki mariusa rakeemaki namuqaakiqau. Misa maasaki maridaqa sia maasa irirana amiqimasee maroosa marusa. Misa kuqaa maasaindi maridau maasaki kaqi marini. Anutufa maasa dadaaqianee qimasee misa qumeenni niqiqoofaqa maasakiqari rakeemakufaqa fufanoo Anutufa minannoo misa mandoosana kooroo inau.
20 Innee sia misa naanna ree mariasa mariafanoo asauku mundirafa kuqaa narí naaquqara andeeqara maraqunna inni naakunnimaqee marifaqa mariafanoo innee Yisuna anoonufara irimariafanoo. 21 Innee Yisuna anoona ufa sia irifaqau sia akara rini irimarianara akara rumannimaqaidaqa. Sia unna ufa moo fannoo anoona ufakiqari kambiqaidanoo. Innee minara faqa irimariasa mariafanoo.
22 Yafee unnufa qimarifa maridanoo Yisunara sia Anutuna asauku mundira fee qimarifa mifa unna ufa qidanoo asauku mundirana namuqaa maridanoo. 23 Miqi qimarifa sia mina amaakuara kaifau qaoo qidanoofau mina akoona Anutunara faqa qaoo qimarifa maridanoo. Faiqí fee anaasee fee moo fannoo mina amaaku marainafa mina akoona Anutuna faqa maraannoo.
24 Ooqai indaaru Yisuna ufa iriusa mifa inni naunduraki marinara amiqimasee rakisiaqa. Yisuna ufa irufa inni naunduraki marinaqa doo innee minannai amaaku faqa narí akoona faqa atukarasee miqandaki marifaranoo. 25 Marifanoo asauku mundirafa narí uqanna moo ainaina maa ainainna naaru marirana qimiraree qinau.
26 Akaqausa inni ueeqasee nikaru qimarifaqa maana minara qimannimidaqa akara rumannimaqaidaqa. 27 Qinee inniara iridaqa asauku mundirafa narí ufa inni naakunnimaqoofanoo maridanoo. Mina ufa fannoo inniki maridanoo sia fifau moo fannoo aana inni uqannifiqaannoo. Mina ufa fannoo narí kai aiqama ainaina anoona ainaina faqa unna ainaina faqa rainasee qimannimidanoo sia moo unna qidanoo. Innee Yisuna ufa irisee eedoo kai qiaqa. Miqidaqa asauku mundiranaki kaqi mariaqeera qidaqa.
28 Oo qini faiqinamu Yisunaki mariafanoo kaqi minaki kai mariaqa. Miqi marifanoo narí innaarunaindari quminaqa sia innee nisaurusee kukeeqaaqa kaqi nifaaqa quqasee qafaaqa. 29 Innee asauku mundiranara irimariafanoo mifa andeeqeemarifa maridanoo. Innee maanara faqa doo iriaqa, faiqí fee anaasee fee moo fannoo andeeqara oosana marainafa mifa faqa Anutuna faiqiara foora maridanoo.