4
Unna maraqunara faqa kuqaa maraqunara faqa rainaaninnanara qimaqoo ufafa.
Qini qifaaqasaa qiqoondiuqa. Moomoosa náriara Anutuna maraquna maasaki marisee qimariana sia mina irisee aiqamausara kuqaammifoo qiaqa. Innee misa nimanamasee qafaaqa kuqaa Anutuna maraquna fee moona maraquna fee misaki maridanoo fee. Unna qimaria tamummaqarausa aiqamai daraanammiqa marianara qimannimidaqa. Innee maaqimasee nimanamasee qafaaqa, kuqaa fee Anutuna maraquna misaki maridanoo fee. Ooqai maa maqa maaqafa sia maruqoo Anutufa innaarunai Yisunasaa asauku munduseenoo kasooqaqee anee aiqama maqasaaqaraasa asumu mareena fee qimaseenoo mina qimaminau. Doo maqee inniki moo fannoo maa akooqooqaraanara Yisunara mifammifoo qinafa mifa Anutuna maraquna faqaafa mariannoo. Moo fannoo aaqara ufa qinafa asauku mundiranara sia miqi marifa maqasaa fasiqa faiqi fee qinafa mi fasiqanaki sia Anutuna maraquna marifa maridanoo. Mi fasiqafa asauku mundirana namuqaa maridanoo. Ooqai maasa mi fasiqanara aniannoo mifoo qiafanaqa iriusa mariafanoo maqee doo kooroo mandee ani maridanoo.
Qini faiqi namu innee Anutuna faiqi namu mariafanoo. Unna qira tamummaqara fasiqauqa innee misa urinaaqaramafi mariasa, inniki mari maraqunafa uriqaranoo maridanoo maa maqa maaqanakinaasa maraquna Sadannanaindi ureeqanoo maridanoo. Misa maa maqa maaqanakinaa iriranamau ufa qimariafaqa maa maqa maaqanakinaasa misa ufa iridaqa moodaa maqannaasa maridaqa. Maasa Anutunaindi maridaqa Anutunara irimari fasiqafa maasa ufa iridanoo. Yau yausee sia Anutunaindi mariasa misa sia maasa ufa iridaqa. Doo maasa miqimandee anoona maraquna faqa unna qira maraquna faqa rainasee iridaqa.
Maasa nariara nariara nimuqusirana anoona Anutufa maridanoo.
Oo qini qiqoondiuqa, maasa andeeqasee nariara nariara uriqarara ainainee qimasee ruaqa. Nariara nariara nimuqusirafa Anutunasaaqari animari ainainafa maridanoo. Nariara nariara andeeqara amuqusimarifa Anutuna faiqi maridanoo minara irimarifa maridanoo. Faiqí moo fannoo sia andeeqasee amuqusinafa sia Anutunara iridanoo. Nimuqusirana anoona uqanna Anutufa maridanoo. Anutufa narí amuqusira oosana maasa uqaqifiqeenoo. Mifa narí amaaku moodaa faiqi maa maqa maaqanaki aqiqamasoofanoo maasara kaqi marirana mina Yisunannai maraaqee qimasee aqiqoofanoo quminau. 10 Andeeqara amuqusirana anoona maaqimminoo maridanoo. Sia maasa Anutunara uriqarara ainaina fee qimasee rimariqiafana. Anutufa naaree maasara amuqusufanoo narí amaaku aqiqeenoo minannai maasa mandainaina akiaqara dariraree quna mina mara aquanifeera aqiqoofanoo quminau.
11 Qini qifaaqasaa qiqoondiuqa. Anutufa maasara miqimasee firaaqoo amuqusunara maasa miqi kai iqa quandaki nariara nariara uriqarara ainainee qimasee qimuqusiani. 12 Sia moo fannoo Anutuna qafoosa maridaqa maasa nariara nariara riranannai Anutufa maasaki maridanoo mina amuqusirana anoona doo maasaki anoonaikinoo maridanoo. 13 Maasa maaqi qimaseeqa Anutunara kuqaa maasaki marifaqa maasa minaki maridee qianauranoo. Mifa narí maraquna maasa qimunara maasa minaramma irianaura. 14 Maasa maa ainainna qafeeqa aiqama qimannimidaqa maasa qikoofa narí amaaku aqiqeenoo maa maqa maaqanasaaqaraasa mandainainaki mariasa qumareeqee uqeeraani fee qimasee aqiqanau. 15 Ya fasiqa anaasee fee maa maqanasaaqari Yisunara kuqaa Anutuna faiqi fee qinafa Anutufa minaki maridanoo mifa faqa nariki maridanoo. 16 Anutufa maasara amuqusirana maasa qeeqa minara iridaqa kuqaa fee qimasee minasaa mundidaqa. Anutufa nimuqusirana anoona marinara yafa yafee nariara nariara andeeqara amuqusiranaki marifa mifa Anutunaki faqa marifa maridanoo, kaifaa Anutufa minaki maridanoo. 17 Anutuna amuqusirafa sia fifau maasaki anoonaikidanoo. Anutuna ufa irira faasaana sia narí afusaa rufiaaqeera paasoosiaqeera mina amuqusirafa maasaki anoonaikidanoo. Maaqoo maria kamuqoo maasa marirafa Yisunaindi miqirafa maridanoo nariara nariara andeeqara nimuqusiranaki anoonaikinoo maridanoo. Nariara nariara andeeqara nimuqusira oosana sia maparaairafa minaki maridanoo. 18 Moonara rufiarafa sia kaqi kambiqaidanoo maasa manda ainaina akiqara daruandoo qimasaida rufiaidaqa. Maasa maqasaa didimari fasiqanara sia rufiaidaqa maasa didirafa rufiarana afaqasaifanoo didirafa kai maridanoo. Anutufa maasara amuqusimarifanoo maasara ridanoo. Maasa Anutunara rufiaidaqa Anutufa maasara rimarina sia iridaqara miqidaqa, Anutufa maasa dari marifaqara foora minara rufiaidaqa.
19 Anutufa indaaru maasara amuqusunara maasa minara irisee kuqaa fee qimasee quandaki Anutunara faqa nariara nariara faqa uriqarara ainainee qimasee ridaqa nimuqusidaqa. 20 Moo fannoo qinee Anutunara uriqarara ainainara rida fee qimasee quandaki narí akaqaafasaara fidiaqaa inafa unna qirafa mariannoo. Mifa narí afu qafee marina narí akaqaafasaa ririmma sia amuqusidanoo minau Anutuna sia qafee marina naqimandee fifau amuqusiraree sia amana. 21 Doo minara qinee qidaqa. Asauku mundirafa maa naakaparufana maasa qimaqimiqoona inni qimannimidaqa. Ya fasiqa anaasee fee Anutunara uriqarara ainainee qimasee rinafa mifa quandakinoo narí akaqaafasaara uriqarara ainainee qimasee faqa ruannoo.