3
Ninaaqmaakara qinoo nifaaqmaakara qinoo.
1-3 Qinee Peetooroosa ainaini mariasara nári rakisirausa ureeaqa mariaqee qunnana innee faiqí ninaaqmaka faqa miqi kai iqa inneeqa nifaaqmaakara eedoo qimasee ureeqarausaikamambi mariaqa. Innee miqifaqa inni nifaaqmaaka akaqausa Anutuna ufara sia fee qimariasa maridaqa sia inni ufa fannoo misa dadaaqiannoo inni andeeqara marirafa kai uqannifiqaannoo. Innee inneeqa nifaaqmaaka faqa maridaqa andeeqara marirana marasee noori kandamasee marirana faqa marifaqa misa nári nifunnai inni andeeqarana qafeefaranoo. Sia afaaqa auqimari ainainnara irisee afaaqa amiqi amiqiaqa, akiaqaki afaaqa auqimariannana faqa afaaqa auqimaria oondana faqa siarara faqa qamunnara faqa sia minauqara irisee nifaaqa amiqi amiqiaqa.
Inni nifaaqa amiqi amiqirafa inniqa nimuqusa ookiqari amiqira marira marirafa minannoo kai nifaaqa amiqi amiqiani. Inni nifaaqa mari inanoo asooqaqaaninafa maridanoo, fisoo fisoomasee kasooqaqee aqumurira oosana fannoo mifa sia asooqaqee mariafa maridanoo minannai kai mara nifaaqa auquaqa. Mi oosannafa Anutuna afusaa amiqira oonda uqanna maridanoo. Ooqai Anutuna ufa irimaru anaaseesa Anutufa innaarunai nimiraree quna minara asasammasee afeesidaqa maaqimasee nári nifaaqa auqimariqau. Misa nári nifaaqmaakara eedoo qimasee ureeaqa maridaqa minannai nári nifaaqa auqidara foora imariqau. Saraqafa miqimaru anaaseefa marinau. Mifa narí afaaqi Abarahaamana ufara eedoo qimasee qini uriqarara fee qimarinau. Innee miqimandee amiqira oosana mareeqa sia oosana oosana ainainara rufieeqa Saraqana araamummaakai kamambiqa marifaranoo.
Qinee Peetooroosa doo aanaaseeuqara qiqa doo maqee anaasee nifaaqmaqkara qianaura. Anutufa kaqi marirana kaqi nimidanoo aneenna anaaqa faqa aneenna faqa mi mariranaki mariafanoo minara aneenna aanaaqara amanna fee qimasee amandakusee mina faqa maria. Innee miqimasee inneeqa ninaaqmaaka faqa marifanoo moo ainaina fannoo sia innee Anutunara innaaru qirana ititaannoo.
Andeeqara marira akiaqara mandufa aminana amiqira ufa kai naramia.
Mi ufana atisaa maaqimminoo marifaqa qimannimianaura. Innee Yisuna ufa irimariasa aiqama ainainara moodaa irirafa mariani aiqamausa moodaanaki kai nimuqusa quandaaqa. Innee nariara nariara nikaqaafasaara foora nimuqusidaqa aiqamausa nariara nariara ruaqa. Innee nariara nariara fifimmasee reendeenamasee miqidaqa nariara nariara qimudaoo qimasee narí dadaaqi narí dadaaqiaqa.
Mandoosana aminana sia quandakinana kafaa mandoosana amia. Aqurararufa aminana sia kafaa quandafi narí aquraraa. Mi manda oosanna akiaqara quandaki amiqi amiqirana kai amia. Anutufa amiqi amiqirana kai nimiraree qimasee inni naarama narí ququsaki quqaseenoo innee miqi kai iqa amiqi amiqirana kai mandoosana nimimariasa nimiaqa. 10-11 Ooqeenaa tamummaqara fasiqausa akara maaqimminoo maridanoo.
Faiqí moo fannoo maa maria mariranaki amiqiranaki asasiranaki marianee qimaseenoo doo mi fasiqafa manda nirana taikaseenoo unnufa taikaseenoo manda marirana ameesa uquseenoo amiqira marirannai ubeekaannoo. Miqinna fasiqafa asooaranara randamareenoo afaqee fidanoo miqinoo fidanoo amiqirana paquriannoo.
12 Maqasaa fasiqa moo fannoo andeeqasee fimarifanoo Anutufa narí afu minasaa quqaseenoo rakisidanoo mina innaaruqirana maqee maqee iridanoo mariannoo, mandoosana maree mariasara ameesuqunnisaidanoo.
Tamummaqarausa ufa miqiminoo maridanoo.
13 Qinee Peetooroosa kaifaa qimannimidaqa. Anee amiqira mariranara minara rumammaree marainanoo ya fasiqa fee manda marirana ani amiannoo fee sia ani amiannoo. 14 Faiqí moo fannoo ani andeeqarana akiaqara ani mandaikamamaqainanoo ani asasirafa firaafa mariannoo. Innee sia faiqiara rufiaaqa sia aiqama ainainara amandirinoo aindiri raani.
15 Innee maqee maqee inneeqa nimuqusaki asauku mundiranara naaquqainaqa mina mareeqee inneeqa karaambaiqaikiaqa. Akaqausa inni innaarunai ainainara asasammasee afeesimarianara iraifaqa innee faasai Yisuna saqarikiranara deedaqammaqainnana misa qimannimiaqa. 16 Sia raiqasee qimannimia, ireeda nimandakusee qimannimia. Inni nisakadiki anukarafa kai mariani. Faiqí akaqausa inniara asauku mundirana afaqee mariasee qimasee mandufa nimiseeqa inni amiqi marirana nindafamasee nisaurifaranoo. 17 Innee mandoosana maree marifaqa narifanoo amanaikammiannoo. Anutufa eedoo qinaqa amiqira oosana akiaqara fifau narifanoo uriqaraannoo.
18 Asauku mundirafa narí uqanna inniara kuqinau. Moodaa suanisaa moodaa kari kai aiqamausa mandoosanara kuqinau. Inni nisauku qumareeqeenoo Anutufinnai quqaaneera amiqirafa maasa manda fasiqa anaaseera kuqunnimaqanau. 19 Mifa asuku mundirafa mina afaaqa kuqufufanoo mina amana fannoo findifinoo kaqi mariranaki finoo kafaa miqooqari ooqai kuqusa nimana rumbaranaki marunaki ooqureenoo Anutuna ufa qimanniminau. 20 Ooqai Nooafa sipa firaana auqidanoo nammari anianinnanara faiqí anaasee minara faqa qimannimimarufaqa siammirimariqau. Anutufa faiqí anaasee Nooana ufa iriseeqa mandoosana minniseeqa sipaki keeqaaqeera nifeesusia doo kooqi ititaseenoo nammarinnai narinau. Nammari narusa nimana marunaki asauku mundirafa kuqiranakiqari findifinoo ooquree qimanniminau. Naru nammarifa dinni qisauku taikasee dinni ani qaaramoo marasee oodaa fasiqa anaasee asumu mara akoonnai quqanau.
21 Nooafa sipaki asumu mariunara maasa faqa maqee kamuqoo mina amana kai amaana nammari marasee asumu mariaqee qidaqa. Sia fifau nammari maraanannai nifaaqaindaraa qikairi rukarafa anoona maridanoo. Nammari maree mariana anoona maaqimminoo maridanoo. Aneenna aakirana amuqusa ookiqari Anutunara kuqaa qima afeekaikirafa kamasee nimirafa mifa anoona maridanoo. Mifa kai kuqaa nammari maree mariafa maridanoo. Mifa kai Yisuna kuqiranakinaana findifunannai inni asumu marirana nimidanoo. 22 Yisufa kuqiranakiqari findifinoo innaarunai oorufinoo Anutuna aaqa mina asauku uqannai ooqu marifufanoo Anutufa aiqama innaarunai narí qangiroouqa faqa Sadannana afaanauqa faqa misa oosana oosana afeekauqa faqa mareeqeenoo Yisuna aramandunnai quqaqoofanoo maridanoo.