3
Peetooroofa Yisufa kafaa qumuaninna ufana faqa maa maqa maaqana idaqaaninna ufana qimaqoofa.
1-2 Oo qini qifaaqasaa qiqoondiuqa qinee indaaru pasa akara rumasee inni nimaqaqiafana kaifaa maa maqee inaaqianna akara rumannimaqaidaqa. Aiqama akaraqaraki amiqira ufa inni nitikuraki quqarara nikaru qimaria fasiqausara inni naaqoo auqeeqa ooqeenaana naaquqara tamummaqara fasiqausa ufa qianaqa iriaqeera. Asumu maree marifa maasa karaambaiqa mina aaquqira ufa narí niqiqoo fasiqausannai inni qimannimu aaquqirufana iridaqa sia aunuaqa, irida mariaqa. Minara faqa inni naaqoo auqaida akara ridaqa.
Innee maa indaaruqaa ainaina iriaqa, sia iriqa furufari foora. Taikara aukuana akaqausa nári mandainainara nidirana mara quqeemariasa miqimariasa kambiqafiqa inniara ataasa ataasaida maaqi qifaranoo. Yisufa kafaa qumiraree fee qinoo fee. Yaqoo fee maridanoo fee sia kafaa qumuannoo. Doo maasa qikeeku qikaaku doo kambiqafi kuqiqau. Oosana aroo aukuannasaaqari aiqama ainaina amana kai fidanoo. 5-6 Qinee Peetooroosa minara maaqi qidaqa. Mi aaqara ufana qimariasa maa ainainnara qikoomma irirara qaifaqee qidaqa unnaqimasaida sia iridaqa. Ooqai Anutufa maa maqa maaqana nammari aufiranannai kuridinau. Ooqai indaaru Anutufa qufanoo sia maru ainainnai maa maqa maaqana auqusoofanoo kambiqanau. Maa maqa maaqana nammarinnai auqusoofanoo nammarikiqari kambiqanau. Kafaa miqooqari nammari aufiranannai maa maqa maaqana ooqeenaana amiqimmandee kuridinau. Maa maria maqa maaqana faqa innaaruna faqa Anutufa narí ufannai afeedidanoo idannai qamataikaanifeera afeedidanoo. Innaaruna faqa maqa faqa manda oosana maree mariasa faqa Anutufa afeeda maqaifaqa marida moodaa kari idaqama taikaannoo fee qidanoo. Minauqara faqa misa qikooqaifaqee qimasee unnaqidaqa sia iridaqee qidaqa.
Qini qiqoondiuqa maa ainainna sia aunuaqa amiqimasee iriaqa. Karaambaiqa irirafa maaqimminoo maridanoo moodaa faasaana faqa moomoo aukuana faqa (wan tauseenna aukuana faqa) amanamana kai fee qinoo maridanoo. Akaqausa karaambaiqa ufa anoonara sia dauni kambiqa qimaqaidanoo fee qidaqa noori runidaqa. Karaambaiqa sia anuqidanoo, maa maqa maaqanakinaa fasiqa anaasee moodaa nariranara akooqaidanoo misa aiqama nári mandainaina nimeesuqusee noori Anutufinnai ubeekamafi minni kai fuaqeera minara amiqimasee kisaaqasaa aiqamausa nifeesidanoo. Kisaaqa aukuanara faqa qusa aukuanara faqa amanamana kai fee qidanoo amiqimasee nifeesidanoo.
10 Karaambaiqa kafaa qumira faasaana qumuara fasiqara foora tautumasee kambiqaannoo. Mi faasaannasaa innaaruna firaaqoo darara qirana namufaqa doo taikafuannoo. Innaarunaki mari ainainausa quqoona faqa suani faqa fasau faqa aiqama ida qama taikafuannoo, maa maqa maaqana faqa minaki mari ainainafa faqa aiqama qama taikafuannoo. 11 Miqinoo aiqama ainaina idaqama taikaaninnanara irisee innee minara nana oosana faqaasa marifaree fee qidee. Inneeqa rufiaseeqa mariranara naaquqara andeeqara marirana maridaqa Anutuna ufamau fidaqa faiqí anaaseeki andeeqasee mariaqa. 12 Innee Yisufa koorooianinna faasaanara afeesidaqa inneeqa andeeqara mariranannai mi faasaannara kaqi kaqi aniannee qimariafanoo. Mi faasaanna innaaruna faqa innaarunai maria fasau namufaqa aiqama ida firaanannai tasirisirimma taikafuannoo. 13 Anutufa fuka innaaruna faqa maqa faqa kuqaa auqu quqannimaqaanauree qima afeekaikammaqoofa maridanoo. Mi fuka maqanasaa andeeqarausa kai mi fuka maqanasaa maridaqa nifaaqa quqasee maasa maqusa uqannee qifaranoo. Maasa mi fuka maqusanara kai afeesida maridaqa.
14 Qini qiqoondiuqa innee mi faasaannara afeesida maridaqa Anutuna afusaa maridaqa nisakadiki qikairi siaisa mandainaina siaisa mariaqa innee faqa Anutuna faqa noori runirafa sia mi qambaanna mariani asooarana kai mariani.
15 Anutufa maasa qikaqaafasaa Pauroona narí irirana amufanoo maa akarana rumaqoomau qinee faqa mi mau kai fidaqa. Mifa maaqimandee akara rinau. Karaambaiqa sia dauni qumi marina sia fifau kisaaqasaa maridanoo, maasa nariranara akooqaifanoo maasa innaarunai asumu marirana maraaqeera kisaaqasaa nifeesidanoo. Pauroofa qinnaqoo miqoo kai inni irirafa miqoo kai fuani. 16 Pauroofa narí pasauqaki mi ufanara qidanoo miqi qimasee qimannimidanoo. Mina pasauqaki faiqí irisee sia dadi anoona iriaqaa ira afeeka ufa akaqafa maridanoo. Akaqausa irirana siaisa munuree miniree imariasa mi afeekufana iriqa mara saaeemmeeqee uqiqammeeqee kaqi runna ubeekaidaqa. Sia Pauroonaindi kaifau miqidau aiqama Anutuna ufa akarakinaana miqi kaimmidaqa nariqa kai nári kuridirana mara naakida miqidaqa.
17 Qini qiqoondiuqa qinee mi ainainnara aaquqimannimaqaunaqa irimariafanoo. Minara aufarida rakisida mariaqa. Ufa rukiee mariasa nári aaqaranannai inni rarisameeqee kaqirunna quqaidaqa. Miqifaqa innee ooqai mariu mariranaki fiqa saamurifaara. 18 Maasa Karaambaiqa maasa asumu maree marifa asauku mundirafa Yisufa mina amiqira marirana irirana minaki kai fidaqa maqee maqee innooqaaqa. Maqee faqa naaru naaru faqa mina amooqira ufa mariani. Kuqaa.