3
Pauroofa Teesaroonika maqannaasara nariara innaaruqiaqee qinau.
Qinee ufa qimannimiseeqa maa ufanannai taikaanaura. Innee Teesaroonika maqusanaasa maasara maaqi qimasee innaaru qiaqa. Maasa karaambaiqa ufa qimannimiafanaqa inniki anoona kambiqoondee kai aiqama anaamurunni miqi kai mafinoo dauni daraaninoo anoonaikiani.
Kafaa maaqi qimasee maasara innaaru qiaqa, Anutufa maasa manda fasiqauqa nisaukukinaana rafiqaani sia aiqama maqannaasa Yisuna ufa iridammia.
Karaambaiqa fannoo sia miqi marifa amiqimmasee rakisimarifa afeeka mapukirana nimiseenoo aakaaqaindaraa fasiqasaa ititannimaqaannoo. Karaambaiqa fannoo inniara maasa nimuna asooarana nimidanoo innee maqee faqa kasooqaqee faqa sia manda iriramau fifaranoo maasa qimannimira ufamau kai andeeqasee fifaranoo. Karaambaiqa fannoo Anutunara nidirana inni nimuqusaki quqaani. Anutuna ufamau nimandakufi maqee maqee firana Anutuna asauku mundirafa inni naunduraki quqaani.
Kadaapi rumasee inneeqa narainaina maraaqee qu ufafa.
Oo maasa qikaqaafasaauqa maasa Anutuna asauku mundirana karaambaiqa Yisuna auqu ramasee inni naaquqama nimaqaidaqa, inniki kudoosaapee mariasa innee sia misa naaqa mariaqa rufiasee nianai mariaqa misa sia maasa naamuaqira ufamau fimariasa maridaqammia. Innee maasa oosana qafeeusa mariafanoo, maasa inni faqa maridaqa sia kudoosaaparausa mariqiafana innee maasa oosanamau kai fuaqaana innee minara irimariafanoo.
Maasa inni faqa maridaqa sia moona narana maaqa marirana kaqi maree mariqau, feefaurumasaidaqa maree mariqiafana. Maasa inni narainaina kaqi naanoo qimasee eendaki faqa faasaana faqa kadaapi rimariafana tooqaamu darusoofaqa mi narainainna akiaqara imariqau. Maasa inniara iriseeqa miqi qiqiafana, innee mi oosanna qafamasee mi mau kai fuaqeera kadaapiriqiafana, innee narainaina kaqi qimifanoofau amana kai andeeqanoo mariqini, maasa Yisuna ufa qimannimiafannana akiaqara marini, innee maasa funnamau fuaqeera kadaapiriqiafana. 10 Maasa inni faqa maridaqa maa ufana qimannimiafannana kafaa kafaa qimannimidaqa, faiqí moo fannoo sia ainainifa narana faqa sia naannoo.
11 Maasa sia fifau inni qimannimidaqa inniki fooroopi mariasa marianara iriseeqa qimannimidaqa misa sia nariqa ainaina imariasa kaqi moosa ainaina deedeepi mariasa marianara iridaqa. 12 Anutuna asauku mundirana karaambaiqa Yisuna auqu ramasee mi fasiqausa fooroopi mariasa naaquqama nimaqaidaqa misa andeeqara mariramau fidaqa nariqa narainaina kadaapirumasee maraaqa.
13 Qini qikaqaafasaa innee andeeqasee nimariasa faqa qimannimidaqa. Innee inneeqa amiqira nira marira oosana maree mariana sia nikoo nikaamasee minnisaaqa kaqi kai fuaqa. 14 Innee maa akarana asaana rimarifaqa akaqausa mi ufana rukiee mariasa marifaqa innee rufiasee nianai marifaqa misa nisaurirana maraaqa. 15 Sia misa namuqaakama nimaqaaqa nikaqaafaasaara foora naaquqama nimaqaaqa.
Pauroofa doo taikarufa qimaqoofa.
16 Karaambaiqa narí kai naundurai asooarana oosana marifa aiqama kari oosana oosana mariranaki inni faqa naundura asooarana nimiannoo. Karaambaiqa inni aiqamausa faqa mariani. 17 Faiqí moo fannoo qini maa ufana akara rumasaifaqa qinee qeeqa qisaukunnai maaqi qimasee rafaaqafidaqa. Qinee Pauroosa inni nimandaidaqa. Innee maa akaranara moonaindi fee qifoora aiqama papiqa akara rumasee qeeqa qisaukunnai rafaaqafidaqa. 18 Anutuna asauku mundirana karaambaiqa Yisuna afaarirafa inniki mariani.