5
Anutufa maasara rirana ammeemmeeriaqa kaaqa qarana maraaqa.
1-2 Innee Eefeesusa maqusanaasara Anutuna amuqusira aiku asauku marianara mina ammeemmeeriaqa asauku mundirafa maasara rinoo amuqusinoo narí marirana maasa qimaaqa maqasee kuqiranaki quqasoofanoo tatufira aandau suqara fara foora Anutuna aikiambu inau, innee faqa miqi kai iqa asauku mundirafa maasara rirana ameemmeerida nariara nariara ruaqa. Inni nariara nariara rirafa maqee maqee inniqa marirana rakisinnimaqaani.
Innee Anutuna maqasaa aiku asauku marianara inniki faiqí anaasee narí ummuari narí ummuari maria ufana faqa ikairi irirana faqa ainainara faqa aanaaseera faqa kaaqa fanandi mariana faqa sia mi oosanna maraaqa minara ufa qimariafa faqa doo taikaaqa. Ikairi putaa ufa faqa furufarira ufa faqa uteeti qimasee naanaindara qimaria ufana faqa aiqama sia andeeqara ufa sia inniki amanaikinoo maridanoo Anutuna maqasaa aiku asauku mariafanoo. Innee sia miqaa miqaa iaqa, maaqiaqa innee maqee maqee Anutunara dufi dufi qirafa kai inniki mariani. Innee maa moodaa ainainnara kai amiqimmandee iriaqa, faiqí anaasee narí ummuari narí ummuari mariasa faqa ikairi faqaasa faqa kaaqa ainainara rimariasa faqa miqaa qiqanuasauqa, asauku mundirana ququsaki faqa Anutuna ququsaki faqa sia uqanna kaqikaaqoo mareefaranoo. Kaaqa ainainara rimaria oosanafa mifa moo unna anutunara innaaru qimaria fara foora mina ufa iri maria fara foora maridanoo.
Minara moo fannoo mi oosana oosana manda ainainnara aufadamasee ufa qimasee narí furufarira ufannai inni nikaruqimasee mandainainaki fuaqee qinaqa sia uqanna innee mina iriaqa. Maqee maqee Anutufa mi manda oosannara kai qaoo qimarifaqa sia irianannai kai Anutuna aanoo qirafa misasaa aqufidanoo. Minara qinee inni qimannimidaqa miqinna fasiqa anaaseesa sia misa faqa mariaqa, nianasaa rufiasee mariaqa. Minara qinee maaqi qimasee qimannimidaqa.
Ooqai innee Eefeesusa maqusanaasa faqa asukunaki mariusa mariafanoo doo maqee karaambaiqa Anutuna faiqí anaasee aiku asauku kamambi mariafanoo kaaqa qarana fooqaasa mariafanoo, doo minara iriseeqa kaaqa qaranaki mariasara foora ida mariaqa. Kaaqa qarafa qafuqakinaa ainaina amiqi amiqifanoo kambiqaidanoo Anutuna kaaqa qaranaki mariasa miqi kai iqa kaaqa qaranaki maridaqa misaki amiqirana faqa andeeqarana faqa anoona ufa qirana faqa misaki kambiqaidanoo. 10 Innee karaambaiqa aidi mari mariranara randasee maraaqa. 12 Asukunaki mariasa kukeeqaranaki maridaqa oosana oosana manda nisauri maria ainainna maraifaqa maasa misara qisauruanoo qimasee sia misa oosanara kaqikaaqoo ufa qianaura. 11 Minara innee furufarira marirana maree mariasara faqa asukunakinaa oosana maree mariasara faqa rufiasee innee nianasaa mariaqa innee misa manda asukuna mareeqee aiqamausa nifusaa kaaqa qara qoo quqasaifaqa mi manda asukunaki mariasa nisaurirana marasee minnisaaqeera. 13 Mi manda ainainausa mareeqee aiqamausa nifusaa kaaqa qara qoo quqasaifanoo mi manda ainainausa oosana uqanna kaaqa kooroomambuannoo. 14 Aiqama ainaina asukunakinaana mareeqe kaaqa qara qoo aiqamausa nifusaa quqasaifanoo mi ainainausa faqa kaaqa qaranaikiannoo. Minara maasa idi moo maaqi qinoo maridanoo.
Anee faiqee marianafa findi fua.
Kuqiranakiqari findi finanoo
asauku mundirafa suaniara foora anisaa qaani.
15 Mi ufafa miqinoo marinara innee Eefeesusa maqannaasa inneeqa mariranasaa amiqimmandee rakisiaqa. Sia aamina fasiqara foora mariaqa irirana faqaasara foora mariaqa. 16 Maa kamuqoo manda marira kamu marinara sia fifau suani afu afeesimarina kaqinni aiqaraani, aiqama faasaanara ainainira faasaanee qiaqa. 17 Minara innee sia furufariaqa Karaambaiqa inniara fuaqee qinaqa fifandinnanara faqa auqeefandinnanara faqa ooqai iridanoo innee mi iriranara randasee paqurimandee mi mau afeekaikamandee fidaqa qafaaqa.
18 Innee nammari namasee furufarirana sia maraaqa mifa inni kuridimarifa maridanoo Anutuna maraquna fannoo kai inni naakufinoo naundurai qumbiqafinaqa mariaqa. 19 Innee narí qimami narí qimamidaqa Anutunara amooqirafa inni naundurai qumbiqafina maridaqa Dafidina idi faqa amaana idi faqa Anutunara rara idi faqa mi idinannai narí qimami narí qimami qiaqa. 20 Maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisuna auqusaa maqee maqee aiqama ainainara maasa qikoona Anutunara dufi dufi qiaqa.
Faiqí aanaaseera qidanoo.
21 Innee asauku mundiranara naaquqee marinara nariara nariara ureeqafi maridaqa reendeena mandee mariaqa.
22 Innee aanaaseeuqa faiqí ninaaqmaaka qimannimidaqa, innee faqa karaambaiqa aramandunnai maridaqara foora inneeqa nifaaqmaaka ufa ameemaanai miqimandee mariaqa. 23 Asauku mundirafa narí ufara suqimariasa innaaruna asumu nimimarifa maridanoo, misa uriqararafa maridanoo, anaasee nifaaqmaaka miqikai iqa nári ninaaqmaaka uriqara mafi marianara inneeqa nifaaqmaaka nimeemaanai ureeqaqa mariaqa. 24 Asauku mundirana ufara suqimariasa eedoo qimasee mina aramandunnai ooqu mari fidaqa mariandee kai iqa aanaaseeuqa nári nifaaqmaaka aiqama ufa ameemaanai mariaqa.
25 Faiqí inni faqa qimannimidaqa innee aanaaseeuqa nifaaqmaaka inni qimannimidaqa, innee faqa asauku mundirana aanna raaqa, Yisufa narí ufara suqimariasa narí aanaaqara foora misara kaaqa amuqusufanoo misa naaru mariaqeera qimasee narí marirana misara kuqiranaki paasoosamandee quqanau. Innee inneeqa ninaaqmakara miqi kai iqa uriqarara ainainee qimasee nimuqusinaqa ruaqa. 26-27 Fuka anaasee narí afaaqinnai fuanee qimaseenoo afaaqa anukamaseenoo amiqira siara qamunna afisumareenoo narí afaaqa akumbau fee namuana fee qikairi fee sia marifanoo andeeqa mareenoo narí afaaqinnai fidanoo. Asauku mundirafa narí ufara suqimariasa fuka anaaseera foora nammariara foora ruma nimaqaseenoo andeeqara amiqiranaki faqa nifaaqa idaaqiranaki faqa mareeqeenoo narinnai amiqiranaki quqaani fee qimaseenoo maasa narí ufannai nammariara foora ruma qimaqasaidanoo nariara kai mara quqeenoo, minara Yisufa narí ufara suqimariasara amuqusufanoo narí marirana misara kuqiranaki quqanau maqi qidaqa. 28 Faiqí nári ninaaqmaakara miqi kai mandee nári nifaaqara foora nimuqusiani, narí aanaaqara uriqarara ainainee qimasee amuqusimariafa narí kai nariara faqa uriqarara ainainee qidanoo amuqusidanoo. 29-30 Sia moo fannoo narí afaaqara akooqaidanoo amiqimmandee rakisidanoo narana amidanoo asauku mundirafa Yisufa narí ufa suqimariasara narí afaaqafee qimaseenoo rakisidanoo, innee faqa miqikai iqa inneeqa ninaaqmaakara qini qifaaqa fee qimasee amiqimasee rakisiaqa. 31 Ooqeenaa tamummaqara fasiqauqa akara mina maaqimminoo maridanoo,
Anutufa qunara faiqí moo fannoo narí anoofa akoona minniseenoo narí aanaaqasaa atooqafinoo miqanda moodaa kara mafifaranoo.
32 Mi ufana maa ainainnara kikiqusidanoo anoona amiqirafa maridanoo asauku mundirafa faqa narí ufara suqimariasa faqa faiqí narí aanaaqara faqara foora inoo maridanoo moodaa kara mafuannoo. 33 Mi ufana inni faiqiara faqa qidanoo aiqama fasiqa nári ninaaqmaakara nári nifaaqara foora nári nimuqusiani, anaasee faqa nári nifaaqmaaka ufa ameemaanai eedoo qimasee mariaqa.