4
Anutufa Mooseena oosana oosana kudifaanna auqaani feera afeeka aminau.
Mooseefa Anutuna ufa iriseenoo kaifaa iramirinoo qinau. Misa Isaraee maqannaa sia qini ufa qaindusia, sia qini ufa iria qiniara unna fee qimasee Yaaweefa sia ani afusaa kooroo ifana unna qiaanoo qifaqa qinee naqifee ianauree. Naqifee ianaqee misa qini oosana qafee fee kuqaa fee qifaree. Miqi qufanoo Anutufa qinau. Ani asaukuki anee nanee uqirafa nidanee, qufanoo Mooseefa qinau. Saunu uqirausa nidaqee qinau. Anutufa iriseenoo qinau. Doo mina maqasaa aqua qufanoo maqasaa aqusoofanoo mi saunufa sakani kambiqa fufanoo Mooseefa mina qafamaseenoo rufiasee sandanau. Anutufa kafaa qimaminoo qinau. Aneenna asaukunnai mara miami ameesa qumaraa qufanoo qumaroofanoo kafaa asaukuki saunu kammafinau. Miqooqari Yaaweefa Mooseena qimaminau. Anee ooqu Isaraee maqannaa nifusaa miqinaqa misa qiniara Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa misa Yaaweefa misa Anutufa kuqaa ani afusaa kooroo iifoo qifaranoo.
Yaaweefa kafaa Mooseena qimaminau. Anee aneenna siutaki asauku upeekaa. Miqi qufanoo Mooseefa miqimminau. Asauku upeekaseenoo radukusee qafoofanoo asaukumau aiqama namuandaundau inoo marufanoo qafanau. Anutufa kafaa qinau aneenna asauku kafaa upeekaa qufanoo upeekaseenoo radukuseenoo qafoofanoo asauku mau namuandaundau irafa sia marinau. Dinniara foora kai marinau. Anutufa kafaa Mooseena qimaminoo qinau. Anee indaaru saunu uqannifiqaina sia irifana innaaqiana asauku uqannifiqainaqa iriaqa. Misa ani mi ainaina qanda qafamasee sia ani ufa irifana anee Niru nammari saka qumareenana aadana maqasaa adiasainanoo fidika kai mandifinaqa qafaaqa.
10 Mooseefa Yaaweena ufa iriseenoo qimaminau. Oo Yaawee sia qini diiqaa. Qinee ooqaindari sia amiqimmasee faiqí nifusaa ufa qunausa maridaqa. Maqee anee qini qima qimiannaqooqari sia mifa qini mareeqee ufa qimarunausaikamma qiseenoo. Qinee sia ufa qunausa ufara mamma qimarunausa maridaqa. 11 Miqi qufanoo Anutufa Mooseena qimaminoo qinau. Yafee nifauru nimidanoo fee. Yafee sia ufa qiasaika faqa naaqoo qaunirausaika faqa mannisaidanoo fee. Yafee nifu maqarana faqa nifu dimbarana faqa nimidanoo fee. Qinee Yaaweesa kai miqidaqa. 12 Moosee anee doo fua. Qinee ani ufa dadaaqi aakapaanana qinnaranoo.
13 Mooseefa kaifaa Yaaweena qimaminoo qinau. Oo Yaawee anee moo aqiqainanoo fuani. 14 Yaaweefa mina iriseenoo aranaqoofanoo qinau. Doo amana ani afasaafa Aaroonafa Reefina atikinaafa andeeqasee ufa qimarifa marifaqa qinee iridaqa. Mifa maqee aniara randanoo anidanoo. Mifa ani paqurimandee asasiannoo. 15 Anee mina qimaminanoo mifa misa qimannimiani. Qinee inniqara dadaaqianaqa ufa qimannimifaranoo. Qinee inneeqara ifandinna ainaina qimannimianaqa auqeefaranoo. 16 Anutufa kafaa Mooseena qimaminau. Aaroonafa ani ufa mareeqee faiqí anaasee qimannimiannoo. Mifa ani oora foora marinana anee mina Anutufara foora maridana mifa auqaaninna ainaina anee aakapeennaranoo. 17 Anee aneenna saunu faqa uqirafa fua. Minannai oosana oosana ainaina faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina auqeennaranoo.
Mooseefa Isipa maqusai kafaa anirandee finau.
18 Mooseefa Yaaweena ufa iriseenoo narí airaamaku Yeetaroo funnai oonureenoo qimaminoo qinau. Amanee qinee Isipa maqusai kafaa anirandee oonuree qeeqa ainaina niqafaanauree. Misa kaqi fee maridee doo fee kuqia. Miqiqufanoo Yeetaroofa iriseenoo eedoo qimasee aiqanau.
19 Mooseefa Midianna maqa maaqai kaqi marufanoo Anutufa kafaa qimaminoo qinau. Doo findi finana kafaa Isipa maqusai fua. Ani arirari marusa doo kuqia. 20 Mooseefa irisee eedoo qimaseenoo narí anaaqa faqa faiqi namu faqa mareeqee doonkisaa quqaseenoo finau. Anutufa maree fuannee qu saununa faqa maree finau.
21 Anutufa Mooseena qimaminoo qinau. Anee Isipa maqa maaqai oonureenana misa karaambaiqa afusaa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina qinee amiafanna afeekanannoo auqaa. Miqi marinaqa qinee Faraoona kaukaata qira irirana amiananoo sia eedoo qinaqa Isaraee maqannaasa fifaranoo. 22 Anee maaqi qimaseenana Faraoona qimamia. Yaaweefa maaqi qidanoo. Isaraee maqannaasa qini ooqa faiqiara foora maridammiaafoo qia. 23 Qinee ani qimamidaqa. Anee qini ooqa faiqiuqa Isaraee maqannaasa quqasainaqa misa oonuree qini qimooqiaqa, qunana anee qaoo qianaqa doo maqee ani ooqa faiqi aruanaura.
24 Mooseefa narí faiqi anaasee faqa fidanoo eendufanoo aanai faiqanau. Eendaki Anutufa anireenoo Mooseena kuqa arirara inau. 25 Miqufanoo Mooseena anaaqa Sipooraa nammarifa ooni raiqarana qumareenoo narí amaaku afaaqa ati aukuseenoo minannoo Mooseena aiku auqamaseenoo maqasaa quqanau. Quqaseenoo qinau. Anee qini qifaaqi fidika aanaaqi fasiqa mariananoo fee qinau. 26 Miqimmasoofanoo Yaaweefa Mooseena sia arinau.
27 Miqi qimarufanoo Yaaweefa Aaroona qimaminoo qinau. Anee aadana maqa maaqai fidana Mooseena paquria. Aaroonafa eedoo qimasee Anutuna naaquqara aaqanai ooru Mooseena paqurinau. Paqurimasee amooqa nanau. 28 Amooqasoofanoo Mooseefa Isipa maqa maaqai fuanifeera Yaaweefa qimamuna faqa oosana oosana ainainara faqa Aaroona qimaminau. Yaaweefa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina auqannee quna faqa Aaroona qimaminau. 29 Mooseesa Aaroonasa Isipa maqa maaqai ooqureeqa Isaraee maqannaa faiqí firaasa naarama quqaqau. 30 Quqaseeqa Yaaweefa Mooseena qimamu ufausa aiqama Aaroonafa qimannimisoofanoo Mooseefa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainainauqa misa nifusaa auqanau. 31 Isaraee maqannaasa Aaroona mi ufana iriseeqa kuqaa mifoo qiqau. Misa Yaaweefa misa unnai anunara nariqa firaa aupuraranara irisee kumma ramafufaqa innaaru qiqau.