3
Pauroofa Yisuna ufa irimarusa andeeqara mariranara naakapanau.
Titusa anee maa ainainnara faqa maqee maqee Kareetee maqannaasa naaqoo auqaina iriaqa. Misa kaamanna rakisirausara maasa uriqararausee qimasee eedoo kai qiaqa. Aiqama misa amiqira ainainiranara qifaqa kasi kasi kai iaqa.
Maa ainainnara faqa qimannimia. Misa sia mandufa moonara qiaqa. Misa reendeenira oosana faqa aqoondikira oosana faqa kai maraqa nuaqa. Misa aiqama fasiqa aanaaseera reendeenamandee kai aiqama ainaina iaqa.
Ooqai maasa faqa misa naanna raidaqa, furufariaafanausa maridaqa, ufa rukiee mariafanausa maridaqa, maasa kaqiruna ubeekeeaafanausa maridaqa, maasa faqa daundurakina qidudusaa arirafa qiqa qifaaqa rumbeeusa idukuqoosa maridaqa, maa maqanasaa amiqi amiqira ainaina fannoo maasa rumbeeusa maasa faqa aiqama aukuana qifai sanduriaafanausa maridaqa, moona ainaina qafaafananoo qimuqusidanoo qimukeeusa maridaqa, maasa faqa moosa nindafaafananoo fidiaqaamma nimaqee mariafanausa maridaqa, misa faqa maasa qiqafoofanoo miqikai inoo fidiaqaamma qimaqeemariqau. Anutuna maasa asumu maraaninafa narí afaarirana faqa narí amuqusiranannai faqa akooroomaseenoo miqoo mifa maasa unnaqira manda ainainakinaana mareeqeenoo kaqinni quqannisanau, manda ququsaki mariafannana. Sia maasa amiqira saikafau Anutufa qafamaseenoo mina akiaqarau maasa asumu maranau narí amuqusiranannai kai maasa asumu maranau. Kaifaa aanaaqi aanaaqi kammafirana mifa nammariara foora maasa findaukamannisanau. Minannai Anutufa maasa asumu maranau.
Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo Yisunannai maasa asumu maraaninnanasaaqari maasa unnannai anidanoo firaaqoo maasa daakuqimaqaidanoo. Miqunara Yisuna afaariranannai kai maasa Anutuna afusaa andeeqarausaikiqa maridaqa naaru naaru marirana maraidaqa, asasidaqa afeesidaqa maridaqa.
Mi ufana anoona ufa kai qimamidana aninna irirafa minasaa rusimari ufafa maridanoo. Titusa qinee Pauroosa maa ufana faqa ani qimamianana anee Anutuna ufa irimariasa qimannimia. Misa sia fifau faafau ufa kai ida mariaqa. Misa aiqama kari andeeqara ainainiranaki maridaqa auqaaqeera qimanniminaqa maqee maqee minaki kai mariaqa. Mi ainainirafa aiqama fasiqa anaasee dadaaqi marifa maridanoo, anee mina uqeerasee afeekaikia. Anee Anutuna ufa nimidana narafumau narafumau qinnanaki sia minaki aqufua. Saina aaduma mariani. Moo fannoo narí akeeku akaaku oosana oosana ufa qinafa sia anee minaki aqufuani, anee kaqinni maria. Mooseena sandufasaara tinoo taanoo riqa rakinausakina minaki faqa anee sia aqufua. Maa ainainna auqeemarinakina sia anoona faina fifau dapi ainaina auqee marinnanaki sia minaki aqufua.
10 Anutuna ufa qimariasakiqari moo fannoo mandoosanara sandanainai qimarinnana qaara kari kai aaquqira ufa qimamia. Kafaa fee qinana doo mina ameesa uqamaqaa. 11 Miqi mari fasiqana irirafa furufarirafa maridanoo. Mina mandoosana fannoo mina aaqarana koorooidanoo narí faqa narí aaqaranara faqa iridanoo.
Pauroona akara ati rafaaqafira ufa.
12 Qinee Pauroosa Arateemasana fee Tikikusana fee anee mariannaqoo niqiqaana ani saikasaa oonu rakisifana anee Nikoopoorisa maqusai kaqi kaqi fua. Suara uqi mari aukuana qinee Nikoopoorisa maqusa oonu marianauree qidaqa. Anee amanaikinana miqoo oonuree qini paquria.
13 Anee Kareetee maqa maaqai kaqi maridana Seenaasifa irirana akoofasa marufa faqa Apooroosifa faqa nári finnannai fifana anee faqa miqanda dadaaqia. Moo ainainara miqanda sarauqifana kaqi mara nimisee dadaaqinaqa amiqimasee fuaqa.
14 Maasa niqoondi Kareetee maqannaauqa sia nisauku raqandaamasee mariaqeera naamuaqiaqa. Misa maqee maqee maqasaa anoona ainainirana kasi kasida niqoonausa faqa dadaaqi marinanaki maridaqa nári anoona ainaina auqee marianaki faqa maridaqa akaqausa niqoonausa naida nimiaqeera qimannimia. Miqimasainaqa misa saika sia fifau irairaaiani anoona kai kambiqaani.
15 Aiqamausa qini faqa maria fasiqausa ani Titusana amandaidaqa. Yisunasaa mundimariasa anee marianannai mariasa maasara rimariasa anee misa faqa nimandaa.
Anutuna kaqi nimirafa innisaa faqa mariani.