6
6:1-11 Namonde Ikoko Mendi Jo Bua Gavanada Dibeva Koto Ambi Aitare.
Atá, nímanda ikoko mendi, ariri gharovude besiga egegadora, nímane koto egegaita asira mo, God da natofoda dibeva koto asueta sidara asue! Mania gavanadava ya, avo koto egegata! Anada bee mo, gavanada irurari kakato oruabe númane jo God gaabee ari enembo irambi re. 2-3 Nimane reisi-geroravore, fefera ambova, namonde amó endava enembonu iruraita rosore. Kotú, anera mane beago, namonde anona iruraita rosore. Avore, namonde ambova dinunu jojabebeinu iruraita rosore. Amindu oreki dinunu ijoijokoko endava siroradua beago, namonde irurari inono re. Amindu nímanda rorova, dara siroradua mo, mania ya, gaabee ambi vitia kakatodava koto egegata! Nímane meka gigigasiravore. Nímandava enembo neno nundubaride dumeni vitia-mi, irurarida buro ari inono re. Númanda dibeva koto egegadora, aná avore. Tago, nímane jo aghagonu egegambi, mino-mino besiga egegeta rousua-da gaganu bua iiava, gaabee ambi enemboda dibeva koto eta rosoravore.
Ená gagada mendó eini evere. Nímane airo-airo egegea, besiga urota, iiava ekaresiada* ikoko mendide koto egegeta rosora-mi rei-irugutue, nímanda gaabee ari seibe damé-damé ea vitie. Amindu rere, komana, imó kuvia dara adua, o inda eini-eini bagia adua mo, do-gea, aghá ae! O umonu bua ya, gavanadava koto adora, aná sembago re. Nímane, God da natofo re. Tago, nímane ari-bari sembago bee egegeta rosoravore. Nímanda ikoko mendi, ariri gharovudava dara urota, kuvia númanda eini-eini bagia egegeta rosoravore.
Atá, mania nendufa kukuvegata! God enembo sembago mane jo kaifa* Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi! ambi aita rouvia gaa mo, nímane reisi-gerora? Dita faima ari kakatode, kotú ingomi uubu ari god du tumogha baĩ egegeta rousua-de, komanada evetu o embó bagia eta rousua enembode, gonene enembode, embobo evevetude evari doa, tofo-tofo kombo eta rousua-de, 10 bagia kakatode, jarari kakatode, uvu fakaradu borega kakatode, kotú unongu rari kakatode, komanada guri baita rea gavera rari kakatode dano, God na jo bua, unda kambesiva kaifa Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi! ambi aita rouvie. 11 Nímanda rorova enembo dumeni sei aghá egegeta ureravore. Tago, oreki God na nímanda ari-bari sembago mane seghea fugetueta, nímane unda natofo kakara ea viteravore. Aghade, namonde anda Jojabee Iesu Keriso da ragarova Asisi Kakarada anomi God nímandu “taubana re” ririe.
6:12-20 Namonde Anda Tamo Aná Asisi Kakarada Kambo Re.
12  1 Ko 10:23Nímane enembo dumeni eghá reta rosoravore, “Námane eini-eini donu egegadora, aná avore.” aghá reta rosoravore. Aná gaa bee re. Tago, eini-eini dano jo namonde andava taubana irambi re. Namonde eghá rasira mo, avore. “Amó jo doata, eini-eini einimi, o tamoda unomi amó kofiri ambi asue.” 13 Nímane enembo dumeni eghá reravore, “Anda uro mo, undari undari-du rea, God na urie. Aghá-gea, anda unonu undaita rore.” Aghá regegeta rosoravore. Tago, ambova God na rata, inda undaride urode dano manjaita rouvie. Aghagonu dita faimada gorotova raita rore. God na jo namonde anda tamo dita faima ari-du ambi re. Namonde anda tamo aná Jojabeeda tofo re. Amindu, namonde anda tamoda anomi Jojabeeda buro egegore! 14 God Afa na ririeta, namonde anda Jojabee amburari vareta jebugea erorurie. Fefera ambova, unda ano dabako anami rata, namonde amó amburaride jebuga vitera-de dano jejebugea eraita rosore.
15 Nímane reisi-geroravore. Namonde anda tamo aná Keriso da eka ingo aghago re. Atá, gigige, amó Keriso da eka o ingo bua ya, gonene evetugha takembadora mo, aná taubana ra? Tefo, aná sembago bee re. 16  Gen 2:24Nímane reisi-geroravore. Embó avona gonene evetugha nandia evadua, aná ungá umó danode takembea, tamo dabako aita rouvie. God da Gagava aghá rari vitie. “Ungá tamo dabako aita rousue.” 17 Tago, enembo avona Keriso gha danode takembadua, jo tamomi enembo takembambi aita rouvie. Unda asisi beago, Keriso gha danode takembea, dabako aita rouvie.
18 Enembo avona emboro kombo rousua-de, mania takembata! Do, serige! Ari sembago dumeni eta rousua-mi, tamo jo bebeta ambi aita rouvie. Tago, emboro kombo eta rousua enembo, tofo númanda tamo righia sembago urota, bebeta eta rousue. 19  1 Ko 3:16; 2 Ko 6:16Enanu nundubea gigige! Nímanda tamo aná Asisi Kakarada kambo re. God, unda Asisi ututurieta, nímandava asugea, neno rova irita rouvie. Aghá-gea, nímanda tamo jo nímanda tofo irambi re. Nímane God da tofo re. 20 God na mino utua, nímane rururie. Amindu, nímanda tamoda anomi unda ragaro righadi erorurota, unda durogha isagha urota, enembo gigigoe!

*6:9 Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi!

6:10 Ii, Gaga Isuri Ari Kambesi anava, gaga dumeni gaga Natofo da tuva vitia-nu irugea gia, tanana adi!

6:12 1 Ko 10:23

6:16 Gen 2:24

6:19 1 Ko 3:16; 2 Ko 6:16